Ski Venstres svar til Bærekraftige Follo

Bærekraftige Follo har sendt oss tre spørsmål om miljø i forbindelse med kommunevalget 2007. Vi deler deres bekymringer hva angår menneskets påvirkninger både i forhold til klimautslipp og det biologiske mangfoldet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


"Verden står overfor to meget alvorlige menneskeskapte miljøtrusler: klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Disse truslene kan ramme oss på måter vi ikke liker å tenke på. Begge disse miljøtruslene eller utfordringene må løses blant annet gjennom internasjonalt samarbeid og forpliktende oppfølging på nasjonalt nivå. Dette innebærer også at bærekraftig utvikling må legges til grunn i all planlegging og utvikling på kommunalt nivå, også i Follo." (Bærekraftige Follo)

Kommentar fra Ski Venstre:
Dette er utfordringer Venstre også peker på. Vi mener Norge må være et foregangsland når det gjelder miljøspørsmål – både nasjonalt og internasjonalt. Utfordringene knyttet til å redusere klimautslipp må først og fremst starte med oss selv. Derfor har Ski Venstre en rekke tiltak i programmet som nettopp adresserer utfordringene på lokalt og individuelt plan. Vi er svært skuffet over Regjeringens klimaplan, og tanken om at alt løser seg ved kjøp av klimakvoter. Likeledes er det skuffende at de utelater forurensende industri, kontinentalsokkelen og ikke minst transport fra planene. Norge skal selvfølgelig også bidra internasjonalt, men som en ressurssterk nasjon skal vi også ta et kraftig tak hjemme — på lokalt plan. Noe annet vil være en ansvarsfraskrivelse, og for Venstre er det viktig å ta ansvar for felles framtid. En del av våre tiltak er beskrevet under spørsmålene nedenfor.

1. Markaplan for Follo (Follomarka)
For å sikre en bærekraftig utvikling på lang sikt er det blant annet viktig å sikre mulighetene for friluftsliv, hindre tap av biologisk mangfold, sikre gode bomiljøer og opprettholde et attraktivt og levende kulturlandskap.

Disse mulighetene eller verdiene er i dag under et sterkt press i Follo.

Utarbeidelse av en markaplan for Follo med opprettelse av Follomarka vil være et viktig og langsiktig bidrag til å nå disse målene.

Spørsmål
Vil ditt parti ta initiativ til å få utarbeidet en Markaplan for Follo og dermed opprettelse av Follomarka?

Svar:
Ski Venstre har per i dag ikke vurdert å ta initiativ til dette. Innholdsmessig formål som beskrevet over, er vi imidlertid helt på linje med Bærekraftige Follo med, så derfor kan det også være et aktuelt tema å diskutere fori Ski Venstre.

I vårt program har vi markert at Ski Venstre er garantisten for et solid markavern. Vi vil ikke ha motorvei i Sørmarka. En slik vei vil innebære en betydelig degradering av miljøvern og livskvalitet. Ski kommune og Follo-regionen vokser, og Oslo utvider seg i sydlig retning. Ski Venstre ser det som avgjørende å opprettholde grønne soner. Ski Venstre legger vekt på moderasjon, trivsel og politisk styring i utbyggingssaker, og er helt i mot den utbygging som nå er i ferd med å bre om seg i Ski sentrum, der høye bygg dominerer landskapet, og grønne lunger og trivelige møteplasser ignoreres.

Hva angår friluftsliv, så er Ski Venstre opptatt av at tur- og sykkelstier opprettholdes og vedlikeholdes, og at Ski kommune tar ansvar for at lysløypenettet fungerer. Vi vil videreføre Dugnadsfondet for å bistå kreative og initiativrike personer med økonomiske innsatsmidler til beste for nærmiljøet, barn og unge, og vi vil at frivillige lag og foreninger skal sikres pengestøtte — blant annet for å ivareta frilek og aktivitet hos barn. Venstre vil satse på fritidsaktiviteter utenom det organiserte, og buk av marka er et vesentlig bidrag i så måte.


2. Klima- og energiplan

Kommunen har en viktig oppgave for å redusere utslipp av klimagasser. Kommunen har styrings- og påvirkningsmuligheter for ca 25 % av de nasjonale utslippene av CO2. Klimautfordringen er sterkt knyttet til transport og industri, men også blant annet til landbruk, deponier og oppvarming av boliger.

Kommunen har også en viktig rolle i å redusere det totale energiforbruket i lokalsamfunnet, for eksempel gjennom politiske vedtak om energikrav for nybygg.

Utarbeidelse av en klima- og energiplan med konkrete tiltak som tar disse utfordringene (samferdsel, energiøkonomisering m.m) på alvor vil være et svært viktig bidrag til positiv utvikling på dette feltet.


Spørsmål
Vil ditt parti gå innfor å lage en helhetlig plan for å få til en betydelig reduksjon av klimagassutlipp og energiforbruk i din kommune?

Svar:
Som sagt innledningsvis, så er Ski Venstre oppatt av hvordan kommunen kan legge til rette for å redusere utslipp lokalt. I vårt program, sier vi at Ski kommune skal lede an i lavutslipp av klimagasser, og ha en lokal handlingsplan der den enkelte sektor i kommunen kartlegger sine utslipp og hva man kan gjøre for å unngå dem. Kommunens bilpark skal anvende miljøvennlig drivstoff, og kommunen må stille krav til lokale bensinstasjoner om salg av mer miljøvennlig drivstoff. Vi krever forbedret kildesortering, og av bio-organisk avfall spesielt; Vi vil arbeide for å bedre kollektivtransport i, og på tvers av kommunegrensene; Vi vil ha en økt satsing på sykkel- og gangfelt; Vi vil bidra til at Ski kommune gir bedre informasjon om alternative energiløsninger og økonomiske støtteordninger for å minske klimautslipp fra privatboliger, og vi vil at alle nye bygg skal knyttes til fjernvarmenett; Vi krever moderasjon i utbygging, som tar hensyn til trivsel i lokalmiljøet og kapasitet i ulike infrastrukturer — og vi krever at kommunen skal sette i gang arbeid med å skifte ut oljefyrte anlegg i alle kommunale bygg, slik at fornybare energikilder kan tas i bruk.

Videre vil Ski Venstre at kommunen skal lede an i miljøsertifiseringsarbeidet, og at all virksomhet i kommunen deltar i FairRecycling, som er en miljøsertifisering med humanitært fundament, og som baseres på gjenbruk av IKT-utstyr til utviklingsland, og at Ski kommune blir en FairTrade-by.

Vi har alle et potensial i forhold til det å bidra med utslippsreduksjoner. Venstre gir svar på hvordan dette kan gjøres i praksis. Det er ikke vanskelig å få til hvis viljen til å gjøre endringer er der, og Ski Venstre kan ikke se annet enn at den viljen faktisk er til stede hos innbyggerne. Vi vil jobbe for at Ski kommune legger til rette for en innsats — for miljøet!


3. Vern av dyrka mark

Matjorda er en begrenset ressurs i Norge. Bare 3 % av arealene våre er dyrka jord. Follo ligger i et av Norges beste jordbruksområder med jordbruksarealer av høy nasjonal verdi.

Imidlertid er det slik at jordbruksarealer av nasjonal verdi bygges ned i foruroligende høyt tempo. Over 20.000 dekar blir hvert år vedtatt omdisponert til andre formål som veier, boliger, næringsformål, golfbaner m.m.

Ut fra målet om en bærekraftig utvikling er dette en ikke holdbar situasjon. Det er derfor avgjørende at jordvernhensyn kommer sterkt inn i kommunal arealplanlegging.

Et meget strengt vern av dyrka mark er derfor avgjørende for å få til en bærekraftig utvikling i Follokommunene.

Spørsmål
Vil ditt parti arbeide for å hindre all omdisponering av dyrka mark til andre formål?

Svar:
Ski Venstre ønsker ikke å legge bånd på/hindre all omdisponering av dyrket mark. Landbruket må fornye seg på samme måte som omgivelsene ellers, og finnes ikke drivverdige alternativer, kan man ikke på forhånd legge restriksjoner for bruk. I vårt program legger vi vekt på at kommunen får en plan for hvordan den kan bidra til at økologisk landbruk i større grad enn i dag innføres, og at det blir et satsingsområde for Ski kommunes landbruk. Slik kan man sikre egen konkurransekraft og bærekraftig utvikling.

Samtidig som man kanskje vil kunne se det nødvendig å ta i bruk noe av det som i dag er dyrket mark for ulike typer fremtidig utbygging, ser Ski Venstre også muligheten for omvendte løsninger. Med bruk av ny teknologi og nye land- og jordbruksmetoder, vil man kanskje i fremtiden også kunne utnytte det som i dag er utbygget mark til dyrkningsarealer av ulike typer. Det er viktig ikke å se all fremtid i lys av den begrensede viten vi har i dag, men være åpen for nye og bedre økologiske løsninger i fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**