Program 2019-2023

Valgbrosjyre 2019

Valgprogram for Nordre Follo 2019-2023

Venstre er Norges liberale parti, med en politikk som bygger på personlig frihet og sosialt ansvar.

Nordre Follo er en kommune med mange kvaliteter som vi vil bevare og videreutvikle. Vi har flotte natur- og friluftsområder, dyrka mark og en kystlinje som skal tas vare på. Innbyggerne i Nordre Follo skal ha tilgang på gode barnehager og skoler, varierte jobber, et tilstrekkelig antall boliger, et mangfoldig idretts- og kulturliv, samt gode helse- og omsorgstjenester. Det skal være enkelt å bevege seg i kommunen både med sykkel, kollektivtransport og til fots. Venstre vil alltid forsikre seg om at vi tar vare på de av innbyggerne våre som er vanskeligst stilt. Vi legger FNs bærekraftsmål og Venstres 10 liberale prinsipper til grunn for vårt politiske program.

Sentrale saker for Nordre Follo Venstre i perioden 2019- 2023:

 • Sikre innbyggerne fullt innsyn og reell medbestemmelse i politiske prosesser
 • Fortsette arbeidet med å opprette Østmarka Nasjonalpark og bevare naturområder som Svartskog og Slorene
 • Sikre forsvarlig økonomistyring i Nordre Follo, herunder kritisk gjennomgang av investeringsplanene
 • Være pådriver i arbeidet med å nå kommunens ambisiøse klimamål
 • Sørge for at Kolbotnvannet og Fosstjern blir rene nok til bading og rekreasjon
 • Vektlegge jordvern, kulturminner og biologisk mangfold i reguleringssaker
 • Utvikle Nedre torg i Ski til en møteplass med høy og variert aktivitet og bevare generasjonsparken i Kolbotn sentrum
 • Etablere sykkelhotell eller annen god sykkelparkering ved alle togstasjoner
 • Innføre løpende barnehageopptak og tilstrebe tildeling av plass i en nærbarnehage
 • Teste ut fleksibel skolestart eller to barneskoleopptak i året
 • Ha aktivitetskort for barn og unge i lavinntektsfamilier

1) Åpent og ærlig folkestyre

Venstre har alltid stått fremst i kampen for åpenhet og redelighet i offentlig forvaltning. Innsyn og medvirkning er grunnleggende for et levende lokaldemokrati. Det betyr også at lokalpolitikere må tåle konflikter, og møte opposisjon og engasjement med respekt og dialog. Venstre vil sikre en åpen, gjennomsiktig og demokratisk prosess i alle saker. Som lokalpolitikere er vi ombud for våre velgere. Venstre ønsker samarbeid med engasjerte innbyggere og interessegrupper.

Venstre vil:

 • at innbyggerne skal ha fullt innsyn og reell medbestemmelse i politiske prosesser
 • innføre et lobbyregister i kommunen
 • sikre folkestyret gjennom at flertallsvedtak i kommunestyret følges
 • bidra til større ytringsfrihet for ansatte
 • ha full åpenhet om alle offentlige anskaffelser og styrke innkjøpskompetansen
 • styrke innbyggernes medvirkning i plansaker
 • at politiske saker behandles i åpne politiske fora, også der vi samarbeider med andre kommuner gjennom interkommunale foretak
 • innføre brukervennlige, digitale løsninger som forenkler innbyggernes kontakt med kommunen

2) Nordre Follo skal bli framtidens miljøkommune

Klimaproblemene er alvorlige og krever lokal handling. Bit-for-bit-nedbygging av natur er en trussel mot det biologiske mangfoldet, og dermed også mot livsgrunnlaget vårt. Venstre vil ha en ambisiøs klimaplan med sektorvise mål for klimautslipp i Nordre Follo, der kommunen bruker sin innflytelse som innkjøper, utbygger, reguleringsmyndighet og tilrettelegger til å redusere CO2-utslippene. Målet er at Nordre Follo ikke skal påvirke klimaet negativt, men bli en klimanøytral kommune innen 2030. Tap av intakt natur og biologisk mangfold er også et nasjonalt og globalt problem. Intakt natur er selve livsgrunnlaget vårt og er en viktig buffer mot effekter av klimaendringene. Fremmede arter er en trussel mot stedegent biologisk mangfold og skal ikke få spre seg i Nordre Follo kommune.

Nordre Follo Venstre vil:

 • bevare tettstedsnære naturområder for å ivareta folks rekreasjonsmuligheter
 • sikre at naturområder av nasjonal, regional og lokal verdi ivaretas
 • utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold
 • sikre at våtmarksområder og myr bevares som karbonlager og flomdempingsareal
 • jobbe for at Slorene våtmarksområde vernes etter naturmangfoldloven
 • fortsette arbeidet med å opprette Østmarka Nasjonalpark
 • at markagrensen skal ligge fast
 • legge til rette for økt bruk av sykkel og kollektivtransport
 • innføre sykkelgodtgjørelse for kommunalt ansatte
 • være positive til byvekstavtaler
 • jobbe for å redusere tungtrafikk gjennom kommunen
 • etablere sykkelhoteller ved de største stasjonene; på Ski stasjon både på øst- og vestsiden
 • stanse tap av biologisk mangfold
 • vektlegge jordvern, kulturminner og biologisk mangfold i reguleringssaker
 • styrke insektenes leveområder, ved å utarbeide skjøtselsplaner
 • stimulere til økt bruk av klimavennlige byggematerialer i kommunen
 • at blågrønne strukturer – åpne bekkeløp og grønne tak – skal prioriteres i byutviklingen
 • stimulere til at flere bedrifter blir Miljøfyrtårn
 • stimulere til å redusere matsvinnet i kommunal virksomhet
 • arbeide for at kommunen øker bruken av Fairtradeprodukter og økologiske varer i egne

virksomheter

 • jobbe for ytterligere reduksjoner i kommunens CO2-utslipp og mer effektiv energibruk
 • utfase bruken av veisalt og erstatte det med et mer miljøvennlig alternativ
 • øke graden av kildesortering i kommunen, blant annet ved å gjøre det lettere for både private og næringsdrivende å kildesortere avfall og gjenbruke ressurser
 • at all trafikkvekst skal skje i form av gange, sykling og kollektivreiser
 • kreve at alle nye kommunale kjøretøy skal være lav- eller nullutslippskjøretøy
 • legge til rette for etablering av ordninger med bildeling
 • etablere ladestasjoner for elbil og elsykler ved kommunale bygg
 • være pådriver for utprøving av nye miljøvennlige transportløsninger
 • jobbe for å stanse spredningen av fremmede arter i kommunen og opplyse innbyggerne om hvordan slik spredning kan hindres
 • stille klare miljø- og klimakrav til utbyggere
 • innføre krav om klimabudsjett og -regnskap
 • at alle nye offentlige bygg skal være energinøytrale eller –positive
 • at gjenbruk alltid skal vurderes ved nyanskaffelser, oppussing og vedlikehold
 • at takflater på offentlige bygg så langt som mulig skal benyttes til energiproduksjon eller være grønne tak
 • jobbe for et godt busstilbud i alle deler av kommunen
 • redusere trafikken i kommunens bysentra, Kolbotn og Ski
 • sikre Gjersjøen som drikkevannskilde
 • sørge for at Kolbotnvannet og Fosstjern blir gode badevann.
 • løse problematikken knyttet til avrenningen fra alunskiferdeponiet en gang for alle
 • fase ut bruken av gummigranulat på kunstgressbaner og lekeplasser
 • redusere unødvendig bruk av plast

3) Tettstedsutvikling og arealplanlegging

– er et viktig verktøy for å redusere CO2-utslipp og støy.

For å utvikle tvillingbyene Kolbotn og Ski til bærekraftige byer må det helhetlig og uredd politisk styring til. Her er kommuneplanen sentral, men også regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Vi skal legge til rette for og bidra til utviklingen av et moderne og miljøvennlig transportsystem. Etablering av offentlige tjenester, nye bedrifter og transportløsninger må virke sammen. For Nordre Follo Venstre er det viktig at regulering til boligformål tar høyde for at det også skal bo unge folk, folk med nedsatt funksjonsevne, flyktninger og andre med særskilte behov i kommunen.

Nordre Follo Venstre vil:

 • at folkehelseperspektivet ivaretas i alle kommunale planer
 • utvikle Nedre Torg i Ski til en møteplass med høy og variert aktivitet
 • knytte Folloregionen sammen med Oslo i et sammenhengende nett av sykkelveier
 • fortette innenfra og ut rundt kollektivknutepunkter og i allerede urbaniserte områder
 • etablere nye barnehager nær skole og kollektivtilbud
 • at blågrønne strukturer skal ivaretas i all arealplanlegging
 • at det skal stilles klare miljø- og klimakrav til utbyggere
 • øke bruken av massivtre eller andre klimavennlige materialer
 • ha gode innfartsparkeringer i tilknytning til jernbane
 • at nye parkeringsanlegg skal i hovedsak etableres under bakken
 • ha en parkeringspolitikk som tilrettelegger for at håndverkere kan utføre sitt arbeid
 • øke andelen parkeringsplasser for bevegelseshemmede
 • lage flere snarveier i nærmiljøene
 • øke den sosiale boligbyggingen
 • etablere ordninger «fra leie til eie» for å hjelpe vanskeligstilte inn på boligmarkedet
 • sikre at kravene til universell utforming følges i alle saker
 • ha nullvisjon for tap av matjord
 • legge til rette for andelsjordbruk, parsellhager og urbant landbruk
 • at dersom matjord likevel nedbygges til nødvendig infrastruktur, må den erstattes
 • bygge nær kollektivknutepunkter, men unngå dyrka mark og biologiske viktige områder
 • at boligbygging og næringsutvikling skal etableres på arealer som ikke reduserer potensialet for framtidig matproduksjon
 • bevare Svartskog som unikt kulturlandskap og sikre de verdifulle naturområdene
 • utvikle Møllerenga på Langhus til et attraktivt friområde som er tilgjengelig for alle
 • gjøre strandsonen mer tilgjengelig for alle
 • arbeide for at hensettingsspor legges under bakken og at vendesporet legges sør for Ås stasjon
 • ha tett dialog med regionale myndigheter for å bedre kollektivtilbudet i Nordre Follo og gjøre det lettere å bevege seg internt i kommunen
 • legge press på statlige myndigheter for å få etablert ny kryssing av jernbanen ved Oppegård stasjon

4) Nordre Follo som en attraktiv næringskommune

Vi trenger et dynamisk næringsliv for å skape miljøvennlige og fremtidsrettede arbeidsplasser. Et driftig næringsliv gir positive ringvirkninger ved at flere vil bosette seg og arbeide i kommunen. Nye næringsområder må etableres i tilknytning til hovedvei eller bane slik at lokalmiljøene i kommunen ikke blir belastet med ytterligere støy, forurensing og tungtransport. Det kan oppnås store miljøgevinster ved å legge riktig virksomhet på riktig sted. Ny, grønn verdiskapning er viktig. Stat og kommune må legge til rette for lokale initiativ knyttet til bærekraftig, fremtidsrettet næringsvirksomhet.

Nordre Follo Venstre vil:

 • etablere funksjonelle næringsområder langs støyutsatte områder,
 • skille bolig- og næringsområder for å hindre tungtransport og støy i tilknytning til boområder
 • tilrettelegge for videre utvikling av eksisterende næringsarealer og gjenbruk av eldre, mindre hensiktsmessige bygg
 • tilrettelegge for småbedrifter og kreativ virksomhet
 • fokusere på ungdomsbedrifter og ungt entreprenørskap i skolen for å øke de unges gründerkraft
 • at kommunen skal legge til rette for bedriftsetablering og gründervirksomhet, blant annet arbeide for etablering av gründerhotell
 • påvirke og legge til rette for en bærekraftig, grønn næringsvirksomhet i kommunen, inkludert støtte til gründervirksomhet
 • bruke lokale leverandører der regelverket tillater det
 • ta initiativ til tettere samarbeid med NMBU
 • ha en offensiv næringspolitikk med mål om å få flere arbeidsintensive næringer, og service- og kunnskapsarbeidsplasser til Nordre Follo
 • skape markeder for lokalprodusert og kortreist mat, som for eksempel Bondens Marked
 • stimulere til innovasjon og gründerskap i egne kommunale virksomheter
 • sikre flere lærlingeplasser i kommunens virksomheter
 • bruke kommunens innkjøpsmakt til å fremme et seriøst arbeidsliv og forebygge sosial dumping

5) Nordre Follo skal være blant landets beste oppvekstkommuner

Vi skal jobbe for å skape et godt oppvekstmiljø i hele kommunen. Barn og unge er vår viktigste ressurs. For å sikre alle barn en god oppvekst må det satses på tidlig innsats og forebyggende tiltak. Vi må tilby barnehager og skoler av høy kvalitet. Skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. Vi må rekruttere og beholde gode, motiverte og engasjerte lærere, og gi disse mulighet til å utvikle sin faglige og pedagogiske kompetanse. Det er viktig at lærere får være lærere. Samtidig må skolene være rustet til å fange opp problemer med mobbing, psykiske lidelser, rus osv. tidlig og derfor må det ansettes fagfolk fra ulike yrkesgrupper i skolen.

Det må opparbeides flere møteplasser og aktivitetstilbud der alle inkluderes, som for eksempel lekeplasser, skateramper, badeplasser, skøytebaner, ballbinger og oppmerkede turstier. Sammen må vi jobbe aktivt mot mobbing på alle arenaer der barn oppholder seg. Nordre Follo skal fortsette det gode arbeidet med trygge skoleveier, der barna fortrinnsvis går eller sykler. De frivillige organisasjonene er sentrale i barne- og ungdomsarbeidet. Fritidsklubbene er viktige arenaer og må styrkes og utnyttes bedre.

Nordre Follo skal ha et mangfoldig kultur- og aktivitetstilbud som sikrer at alle barn kan delta i morsomme og meningsfylte aktiviteter på fritiden, uavhengig av foreldrenes økonomi. Det er viktig at barns behov blir særskilt kartlagt ved foreldres kontakt med NAV.

Barn og unge skal være en tydelig stemme i utviklingen av Nordre Follo.

Nordre Follo Venstre vil:

 • sikre full barnehagedekning og god pedagogtetthet
 • innføre et mer fleksibelt barnehageopptak for å sikre barnehageplass nær boligområder
 • arbeide for mer fysisk aktivitet og sunne måltider i barnehagene
 • forebygge mobbing i barnehagen og skole
 • bidra til bedre kjønnsbalanse blant ansatte i barnehagen
 • at svømmeopplæring skal starte allerede i barnehagen
 • at åpningstider på SFO og i barnehager skal være tilpasset tilgjengelig kollektivtrafikk
 • teste ut fleksibel skolestart eller to opptak i året
 • iverksette tiltak for å bedre overgangene i skoleløpet, fra barnehage til barneskole, til ungdomsskole og videre til videregående skole
 • innføre sommerskole som et fast tilbud til alle elever som ønsker det
 • sikre at økonomi ikke hindrer elevers deltagelse på leirskole
 • sikre alle barn i barnehage og skole alderstilpasset opplæring om kropp, seksualitet og grenser, for å forebygge vold og seksuelle overgrep
 • styrke arbeidet for å redusere vold og seksuelle overgrep
 • tilrettelegge for mer Ungt entreprenørskap i skolen
 • styrke lærere og skolelederes digitale kunnskaper, sørge for mer teknologiforståelse, ikke bare digitalt utstyr
 • være åpne for å vurdere etablering av private skoler
 • jobbe for trygge skoleveier for alle elever
 • legge press på nasjonale myndigheter for å få bygge gangbro over jernbanen mellom Vestråtparken/Waldemarhøy og Hebekk
 • at leksehjelp med god kvalitet skal være en viktig del av SFO-tilbudet
 • innføre gratis kjernetid for lavinntektsfamilier i SFO
 • knytte kulturskoletilbud tettere til skolens SFO
 • ha god tilgjengelighet til skolehelsetjeneste og helsestasjoner
 • tilby foreldreveiledningskurs via helsestasjonen for alle førstegangsforeldre
 • ha forsøk med helsestasjonskontroller (2- og 4-årskontroller) i barnehagen
 • sikre helsestasjonene tilstrekkelige ressurser til å kartlegge og følge opp familier med særskilte behov
 • spille på lag med pårørende og sikre god avlastning til foreldre med pleietrengende barn
 • at helsestasjon for ungdom skal tilby gratis prevensjon til alle, også de under 16 år
 • at alle ungdommer har et tilgjengelig lavterskeltilbud for å forebygge psykiske lidelser og sosiale problemer
 • ha flere yrkesgrupper og flere menn inn i skolehelsetjenesten
 • at alle skoler skal ha ansatte med sosialfaglig kompetanse
 • gi skolene og lærerne større pedagogisk frihet
 • fortsette satsingen på videre- og etterutdanning av kommunens lærere
 • ha mentorordning for nyutdannede lærere
 • styrke skolelederrollen med utdanning og videreutdanning for rektorer
 • vurdere innføring av et ekstra skoleår for dem som ikke er klare for videregående, etter modell av Ung11 i Drammen
 • sikre kommunens fritidsklubber
 • sikre alle barn rett til en fritidsaktivitet, aktivitetskort eller liknende
 • videreutvikle BUA ved bibliotekene
 • sikre et godt barnevern med nok ressurser til å følge opp alle saker på en god måte og som har mulighet til å arbeide forebyggende
 • sikre ettervern for barn i barnevernet frem til 25 år, til alle med behov for dette

6) Et godt idretts- og kulturtilbud

Lokalt kulturliv, idrettslag og organisasjoner skaper glede og nytte for både samfunnet og den enkelte. De står for viktige bidrag til integrering og utjevning av sosiale forskjeller. Vi skal utvikle politikk i nær dialog med lokale lag og foreninger og bidra til god dialog med kommunen.

Idrett og kultur

Lokalt kulturliv, idrettslag og organisasjoner skaper glede og nytte for både samfunnet og den enkelte. De står for viktige bidrag til integrering og utjevning av sosiale forskjeller. Vi skal utvikle politikk i nær dialog med lokale lag og foreninger og bidra til god dialog med kommunen.

Nordre Follo Venstre vil:

 • legge til rette for møteplasser for ikke-organisert aktivitet i kommunen for innbyggere i alle aldre
 • styrke kulturskolen ved å forbedre tilbudet og inkludere dens aktiviteter i andre sektorer i kommunen
 • styrke kommunens korps og kor
 • sikre god drift av kommunens biblioteker
 • ivareta kulturbehov ved nybygg og rehabilitering av kommunale bygg
 • at musikklivet får tilgang på gode lokaler til øvelser og konserter
 • arbeide for at Magasinleiren kan utvikles som et kraftsentrum for lokale kunstnere
 • opprettholde Dugnadsfondet for støtte til frivillige
 • bygge et livssynsnøytralt seremonirom i kommunen
 • sikre et godt ungdomsklubbtilbud
 • stimulere idrettslag til å tilrettelegge for e-sport
 • utvikle Rådhusteatret og Kolben som kommunens kulturhus
 • sikre og øke aktiviteten ved Frivilligsentralene
 • sikre Waldemarhøy som arena for kultur og frivillighet
 • etablere flere kunstisflater i Nordre Follo
 • bevare og videreutvikle lysløypetilbudet i kommunen og koble det opp mot øvrige løyper
 • arbeide for at flere av kommunens innbyggere benytter de gode mulighetene for rimelig, helsebringende og naturnært friluftsliv
 • sikre god informasjon om mulighetene for friluftsliv, gjennom hjemmesider, apper og skilting av turveier
 • sikre arealer til idrett og friluftsliv, og jobbe for økt framkommelighet for friluftslivet
 • ha en sammenhengende kyststi langs hele Bunnefjorden
 • styrke Idrettsrådet og Musikkrådet som rådgivende og koordinerende organer
 • utarbeides en helhetlig plan for langsiktig utvikling av idretten i kommunen
 • sikre trygg atkomst til Ski idrettspark
 • investere i nødvendige idrettsanlegg der folk bor i samarbeid med idretten, og sikre de mindre idrettene gode treningsforhold
 • jobbe for å etablere gode regionanlegg for idrett
 • avklare og tydeliggjøre ansvarsforhold for vedlikehold og drift av idrettsanleggene
 • etablere nærmiljøanlegg i tilknytning til skoler
 • aktivt informere om kulturlivet i kommunen og gjøre kulturskatter og lokalhistorie kjent og tilgjengelig
 • gjøre det enkelt å være frivillig, og være en støtte og sparringspartner for frivillige organisasjoner
 • legge til rette for godt samspill mellom kommunens tjenesteytere og frivillige bidragsytere

7) Livskvalitet for alle

Alle skal ha muligheter til personlig utvikling og god livskvalitet gjennom hele livsløpet, uavhengig av de forutsetningene man er født med. Å gi folk like muligheter kan innebære å behandle folk ulikt. Noen trenger mer hjelp og støtte for å ha de samme mulighetene som andre. Kommunen er den viktigste aktøren i det forebyggende helsearbeidet og for sikring av sosial rettferdighet. Bruk av gode BPA-ordninger (brukerstyrt personlig assistanse) og en universelt utformet kommune gir økt frihet til flere. Et mangfoldig samfunn beriker oss alle.

Vi blir stadig flere eldre i kommunen. Pensjonister er en resurssterk gruppe med store kunnskaper og lang livserfaring, som har mye å bidra med i lokalsamfunnet. Venstre vil at denne gruppen skal gis muligheter til å delta aktivt i styre og stell og trekkes inn i frivillig organisasjonsliv.

For Venstre er det kvaliteten på tjenestene, ikke hvem som tilbyr dem, som er avgjørende i eldreomsorgen.

Nordre Follo Venstre vil:

 • utvikle fremtidens eldreomsorg i samarbeid med de eldres egne organisasjoner
 • tilrettelegge for at de som ønsker det, får bo i egen bolig så lenge det er mulig
 • øke bruken av dagsentre og aktivitetstilbud for å hindre isolasjon/ensomhet og for å avlaste pårørende til hjemmeboende syke
 • at sykehjemmene skal gjøre det mulig for par å bo sammen
 • styrke kompetansen i sykehjemsmedisin
 • sørge for regelmessig legemiddelgjennomgang til beboere i sykehjem
 • fremme trivsel gjennom gode måltider og økt grad av medbestemmelse hva angår måltidenes tidspunkt, antall og innhold
 • at maten tilberedes lokalt ved institusjonen så langt det lar seg gjøre, og at den har høy kvalitet
 • ha et godt palliativt tilbud til innbyggerne i Follo
 • på sikt etablere en demenslandsby i Follo i form av et avskjermet område der personer med demens kan bevege seg trygt, også utendørs, og være mest mulig selvhjulpne
 • legge til rett for eldretun
 • at alle som trenger det skal få en sykehjemsplass
 • legge institusjoner på områder som bidrar til møter på tvers av generasjoner og innbyr til aktivitet
 • ta i bruk velferdsteknologi fortløpende
 • tilby GPS-sporing til personer med demens og til andre som ønsker og samtykker til det
 • tilby gratis trygghetsalarm
 • jobbe aktivt med å øke digital kompetanse hos eldre
 • ha et godt døgnlegevakttilbud i kommunen, tilknyttet lokalmedisinsk senter
 • at psykisk helsehjelp skal være en like naturlig del av helsetilbudet som fastlegetilbudet i kommunen
 • styrke forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet
 • sikre god lokal oppfølging og ettervern av rusavhengige
 • etablere Fontenehus, arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske utfordringer
 • opprettholde støtten til krise- og incestsenteret i Follo
 • bidra til at kommunen øker antall boliger til dem som trenger fellesskapets bistand til å bo
 • at barnetrygd holdes utenfor beregningen av sosialhjelp
 • etablere ordninger «fra leie til eie» for å hjelpe vanskeligstilte inn på boligmarkedet
 • sørge for at Familiens Hus videreutvikles og utvider sine tilbud til barnefamilier
 • utarbeide lokale handlingsplaner mot diskriminering for å sikre at kommunens LHBT-befolkning (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) ikke blir diskriminert, usynliggjort eller på annen måte negativt behandlet
 • si ja til bosetting av de flykningene som myndighetene ber oss om å ta imot
 • jobbe for at kommunen ansetter flere med minoritetsbakgrunn og funksjonshemming, for eksempel ved å innføre anonyme jobbsøknader. Likestilling og lik lønn for likt arbeid er en selvfølge.