Fem gode grunner til å stemme Venstre i Nordre Follo!

Det finnes mange grunner til å stemme Venstre. Her har vi samlet 5 av de.

1. Det skal lønne seg å velge miljøvennlig
2. Ta vare på dyra
3. Sats på skolen
4. Levende lokalt arbeidsliv
5. Grenseløs kjærlighet

Les hele Nordre Follo Venstres program her

F.v: Even Ifar Fossland (3. kandidat), Camilla Edi Hille (Ordførerkandidat), Nesanet Hailemariam (2. kandidat)


 

1. Det skal lønne seg å velge miljøvennlig!

Klima- og miljøutfordringene kjenner ikke kommune-, fylkes- eller landegrenser. Vi må løse dem i fellesskap.

Nordre Follo, skal ta ansvar for å nå de globale klimamålene og kutte 55% av utslippene innen 2030. I 2050 er vårt felles mål at utslippene være redusert med minst 95%.

Det skal lønne seg å velge miljøvennlig

Det må bli enklere og mer lønnsomt for folk og bedrifter å ta miljøvennlige valg i Nordre Follo. Derfor vil Venstre gjøre det dyrere å forurense og billigere å velge grønt. Slik omstiller vi økonomien i grønnere retning, samtidig som vi reduserer klimagassutslippene.

Vi må også sikre at bedrifter i Nordre Follo ikke svekker sin konkurranseevne fordi vi setter strenge miljø- og

klimakrav. Venstre nasjonalt vil derfor jobbe opp mot EU for å innføre en klimatoll på varer som ikke allerede er tilstrekkelig priset med tanke på utslipp.

Nordre Follo skal være en pådriver for nasjonalt klima- og miljøsamarbeid. Vi vil utvide samarbeidet for å ta vare på miljøet, videreutvikle arbeidet for en bærekraftig hverdag og forsterke innsatsen mot miljøkriminalitet.

Vi tar vare på naturen!

Vi vil ta vare på det verdifulle naturmangfoldet i vår kommune. Derfor vil vi fortsette arbeidet med å få etablert Nasjonalpark Østmarka. Der er det kartlagt et verdifullt artsmangfold som trenger vern. En nasjonalpark vil også føre til mer yrende friluftsliv. Vi skal jobbe for en renere Oslofjord og vil etablere en sammenhengende sjønær kyststi. Vi vil også ta vare på de verdifulle nærskogene våre.

Les Nordre Follos lokale klimapolitikk her

Les mer om Venstres nasjonale klimapolitikk her

 

2. Ta vare på dyra

Vi mener at dyrehold i størst mulig grad skal ta hensyn til dyrenes naturlige adferd og behov. Dyr har egenverdi og skal behandles med respekt.

Vi vilTa vare på dyra innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt, med krav til både oppdretter og eier. Vi vil klargjøre dyrs egenverdi i straffeloven og bestemmelsen om nødrett, slik at vold mot dyr blir betraktet som mer alvorlig enn skade på eiendom. Dyrs egenverdi må klarere fram i norsk lov.

Vi vil bruke insentiver for at best mulig dyrevelferd skal lønne seg. Vi vil gi økte midler til veiledning og bedre tilsyn.

Vi vil støtte merkeordninger som gjør det lettere for forbrukeren å velge dyrevennlige produkter.

Vi mener at ville dyr ikke hører hjemme i bur. Derfor innførte vi forbud mot pelsdyrhold i forrige stortingsperiode.

Les mer om Venstres dyrepolitikk her

3. Sats på skolen

Dyktige lærere er det viktigste for å sikre opplæring av god kvalitet på alle skoler Nordre Follo. Vi trenger et nytt lærerløft! Alle elver skal ha et godt skole- og fritidstilbud.

Satse på læreren

Vi vil sikre at eleven har kvalifiserte lærere i all undervisning. Vi vil gi flere lærere det kompetansepåfyllet de trenger, både barnehagelærer og grunnskolelære. Vi er ikke i mot skolemat, men mener det er viktigere å bruke pengene på flere kvalifiserte lærere.

Nyutdannede lærere må få nødvendig oppfølging og veiledning i starten av karrieren.

Vi vil ha flere ansatte i skolehelsetjenesten, og vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen, som sosionomer og barnevernspedagoger. Dette kan være et viktig bidrag til et godt læringsmiljø for elevene og styrke relasjonen mellom skole og hjem. For at lærerne skal kunne fokusere på sin hovedoppgave, trengs det skoleansatte som bidrar på andre felt. Elever og lærere skal ha et trygt miljø. Skoleeier må ha rutiner og varsling for å beskytte elever og lærere.

Tidlig innsats og forsterket opplæring må prioriteres så tidlig som mulig. En god oppvekst kan vare livet ut og derfor er barn og unge Nordre Follo Venstres viktigste prioritet. Vi mangler en koordinert oppfølging av utsatte barn. Derfor vil vi etablere møteplasser for fagfolk fra barnevern, skole, barnehage og kommune der de kan jobbe med langsiktig koordinert oppfølging.

Familier der foresattes forutsetninger gjør at barna er ekstra utsatt, trenger mer oppmerksomhet fra det offentlige. Vi vil derfor etablere egne innsatsgrupper i skolehelsetjenesten som kan følge opp utsatte familier.

Vi vil forberede barn og unge for framtidas arbeidsmarked. Vi vil ha en skole som er framtidsrettet og ruster elevene for en digitalisert hverdag. Vi vil bidra til økt kunnskap om kritisk medieforståelse, kildekritikk og personvern gjennom skolen.

Vi er opptatt av at digitale hjelpemidler skal bidra til læring. Vi vil derfor øke lærernes digitale kompetanse. Vi vil at alle elever skal ha lik tilgang til digitale plattformer, nettbrett og bærbare datamaskiner. Alle elever skal tilegne seg grunnleggende programmeringsferdigheter.

Vi vil også innføre en rett til barnekoordinator for familier som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Les mer om Nordre Follos lokale oppveksts- og skoleprogram her

Les mer om Venstres nasjonale skolepolitikk her

 

4. Levende lokalt arbeidsliv

Enklere å skape nye jobber Privat næringsliv skal kunne konsentrere seg om å skape arbeidsplasser og verdier. Derfor vil vi gjøre deres hverdag så enkel som mulig i Nordre Follo. Derfor har Venstre sørget for at vi har ansatt næringsrådsgiver i kommunen.

Vi vil fortsette satsingen på digitalisering for å gjøre det enklere for bedrifter å ha en god kontakt med kommunen.

For å forenkle bedrifters hverdag vil vi opprette en nettside med en felles oversikt over de støtteordninger og kompensasjoner bedrifter kan søke om. På nasjonalt nivå vil vi redusere antall skattefradrag selvstendig næringsdrivende må forholde seg til, ved å erstatte dem med ett minstefradrag. Det forenkler skatteseddelen og gjør hverdagen enklere.

Les mer om Nordre Follos lokale næringspolitikk her

Les mer om Venstres næringspolitikk her

 

5. Grenseløs kjærlighet

Alle mennesker har rett til å velge hvordan de vil leve livet sitt. Mangfold og inkludering handler om å sikre alle mennesker sine rettigheter, uavhengig av forutsetninger og bakgrunn.

Vi vil ha et samfunn som sikrer at alle mennesker opplever trygghet, like muligheter og frihet til å bestemme over eget liv og egen kropp, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet, religion og kjønnsidentitet.

Vi vil at alle skal ha retten til å bestemme over egen hverdag. Funksjonsvariasjon skal ikke hindre adgang til og aktiv deltakelse i utdanning eller arbeidsliv.

For oss handler dette om likestilling, likeverd og en rettighetsfestet frihet til å bestemme over eget liv. Derfor vil vi ta F

N-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i menneskerettsloven.

Grenseløs kjærlighet

Det er viktig at personer med funksjonsvariasjoner selv bestemmer over egen hverdag, også over den praktiske hjelpen de får. Alle sider ved assistansen skal være brukerstyrt.

Universell utforming sikrer frihet og muligheter for alle. Brukerstyrt personlig assistent (BPA), tolketjeneste og digital og fysisk tilrettelegging er avgjørende for at alle kan delta. Vi vil derfor at flere skal få innvilget BPA ved behov og selv bestemme hva den støtten skal innebære.

Brukerne skal være sjefen.

Mennesker med funksjonsvariasjoner er store ressurser for samfunnet, men kan trenge ekstra oppfølging for å komme inn på arbeidsmarkedet. Det skal de få.

Vi vil jobbe for inkluderende og menneskevennlig arkitektur og fysisk utforming av offentlige rom.

Alle skal få elske den man vil, og alle skal kunne delta i samfunnslivet på like vilkår. Det gjelder alle, uavhengig av seksuell legning, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet.

Vi vil jobbe mot diskriminering av skeive og for et lovforbud mot konverteringsterapi.

Les mer om Venstres mangfold- og inkluderingspolitikk her


Se hele Nordre Follo Venstres program her

Les alle 10 grunner til å stemme Venstre nasjonalt her