Nordre Follo Venstres politiske program 2023-2027

Politisk program 2023-2027

Du kan også lese alle løftene våre under sortert etter kategori. Trykk på den enkelte saken eller bla deg nedover.

Innhold


Venstre har alltid stått fremst i kampen for åpenhet og redelighet i offentlig forvaltning.

Åpent og ærlig folkestyre

Innsyn og medvirkning er grunnleggende for et levende lokaldemokrati. Det betyr også at lokalpolitikere må tåle konflikter, og møte opposisjon og engasjement med respekt og dialog. Venstre vil sikre en åpen, gjennomsiktig og demokratisk prosess i alle saker.  Som lokalpolitikere er vi ombud for våre velgere.  Venstre ønsker samarbeid med engasjerte innbyggere og interessegrupper.


Lokalt vern av lokal natur:

Nordre Follo skal være en foregangskommune som hensyntar natur, miljø og klima

Klima- og naturkrisen henger tett sammen og krever felles løsninger. Dette er ikke bare globale problemer og krever derfor også lokal handling. Venstre vil videreutvikle, forsterke og følge opp  kommunens klimaplan med sektorvise mål for klimautslipp, der kommunen bruker sin innflytelse som innkjøper, utbygger, reguleringsmyndighet og tilrettelegger til å redusere CO2-utslippene. Målet er at Nordre Follo ikke skal påvirke klimaet negativt, og bli en klimanøytral kommune innen 2030. Arealbruk og bit-for-bit-nedbygging av naturområder er den desidert viktigste årsaken til naturkrisen og en trussel også mot livsgrunnlaget vårt. Intakt natur tilbyr mange naturgoder og er selve livsgrunnlaget vårt. Intakt natur er også en viktig buffer mot effekter av klimaendringene. Fremmede arter er en trussel mot stedegent biologisk mangfold og skal ikke få etablere seg eller spre seg i Nordre Follo kommune.


Et viktig verktøy for å redusere CO2-utslipp og støy.

Vi vil jobbe for god tettstedsutvikling og arealplanlegging

Nordre Follo er blitt en foregangskommune gjennom sitt arbeid med klima- og miljøhensyn i arealplanleggingen. Prinsippet om arealnøytralitet og etableringen av et arealregnskap for kommunen er et viktig fundament i dette arbeidet, og må aktivt videreutvikles i den kommende kommunestyreperioden. 


Det skal lønne seg å satse på grønn innovasjon og verdiskaping.

Nordre Follo som en attraktiv næringskommune

Småbedriftene skaper to tredjedeler av alle nye arbeidsplasser i landet vårt. De er en viktig kilde til mangfold og gir økonomien flere ben å stå på. Vi vil gi flere friheten til å starte for seg selv. Et bærekraftig næringsliv gir positive ringvirkninger ved at flere vil bosette seg, og arbeide i kommunen. Nye næringsområder må etableres i tilknytning til hovedvei eller bane, slik at lokalmiljøene i kommunen ikke blir belastet med ytterligere støy, forurensning og tungtransport. Det å legge riktig næringsliv på riktig sted står sterkt. Ny, grønn verdiskapning er viktig for Nordre Follo, og Norge. Stat og kommune må sammen legge til rette for lokale initiativet.


Fordi barna våre fortjener det beste

Nordre Follo skal være blant landets beste oppvekstkommuner

Vi skal jobbe for å skape et godt oppvekstmiljø i hele kommunen. Barns beste vil alltid være et grunnleggende fokus for oss. Barn og unge er vår viktigste ressurs. For å sikre alle barn en god oppvekst må det satses på tidlig innsats og forebyggende tiltak. Vi må tilby barnehager og skoler av høy kvalitet. Skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. Vi må rekruttere og beholde gode, motiverte og engasjerte lærere, og gi disse mulighet til å utvikle sin faglige og pedagogiske kompetanse. Det er viktig at lærere får være lærere. Samtidig må skolene være rustet til å fange opp problemer med mobbing, psykiske lidelser, rus osv. tidlig og derfor må det ansettes fagfolk fra ulike yrkesgrupper i skolen. 

Det må opparbeides flere møteplasser og aktivitetstilbud der alle inkluderes, som for eksempel lekeplasser, skateramper, badeplasser, skøytebaner, ballbinger og oppmerkede turstier.  Sammen må vi jobbe aktivt mot mobbing på alle arenaer der barn oppholder seg. Nordre Follo skal fortsette det gode arbeidet med trygge skoleveier, der barna fortrinnsvis går eller sykler. De frivillige organisasjonene er sentrale i barne- og ungdomsarbeidet. Fritidsklubbene er viktige arenaer og må styrkes og utnyttes bedre.

Nordre Follo skal ha et mangfoldig kultur- og aktivitetstilbud som sikrer at alle barn kan delta i morsomme og meningsfylte aktiviteter på fritiden, uavhengig av foreldrenes økonomi. Det er viktig at barns behov blir særskilt kartlagt ved foreldres kontakt med NAV. 

Barn og unge skal være en tydelig stemme i utviklingen av Nordre Follo.


Vi trenger et levende lokalsamfunn

Vi skal kjempe for et godt idretts- og kulturtilbud

Lokalt kulturliv, idrettslag og organisasjoner skaper glede og nytte for både samfunnet og den enkelte. De står for viktige bidrag til integrering og utjevning av sosiale forskjeller. Vi skal utvikle politikk i nær dialog med lokale lag og foreninger og bidra til god dialog med kommunen.


Livskvalitet for alle

Alle skal ha muligheter til god livskvalitet gjennom hele livsløpet, uavhengig av de forutsetningene man er født med. Å gi folk like muligheter kan innebære å behandle folk ulikt.  Noen trenger mer hjelp og støtte for å ha de samme mulighetene som andre. Kommunen er den viktigste aktøren i det forebyggende helsearbeidet og for sikring av sosial rettferdighet. Et lokalsamfunn  som sørger for universell utforming, teknologi og gode hjelpemidler gir økt frihet til flere. Et mangfoldig samfunn beriker oss alle. 

Vi blir stadig flere eldre i kommunen. Pensjonister er en ressurssterk gruppe med store kunnskaper og lang livserfaring, som har mye å bidra med i lokalsamfunnet. Venstre vil at denne gruppen skal gis muligheter til å delta aktivt i styre og stell og trekkes inn i frivillig organisasjonsliv.

For Venstre er det kvaliteten på tjenestene, ikke hvem som tilbyr dem, som er avgjørende i eldreomsorgen. Med det økende antallet eldre og færre i yrkesaktiv alder, så må vi tenke nytt i eldreomsorgen. Vi mener at det beste, for de aller fleste, er  å bo trygt hjemme i egen bolig. Når eldre ikke kan bo hjemme lenger, så skal de få tilbud om trygghetsboliger, omsorgsbolig  eller sykehjemsplass. Mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller rusavhengighet skal ha gode tilbud i vår kommune.


Sikkerhet og beredskap

Pandemien har også ført til økt bevissthet på hvor viktig det er å ha god beredskap. Vi må alltid ha oppdaterte beredskapsplaner sett opp imot gjeldende trusselbilder for Norge som helhet og Nordre Follo som kommune.