1. Skole for kunnskap og like muligheter!

Kunnskap er grunnlaget for frihet og demokrati. Gjennom formidling av kunnskap og verdier legger skolen grunnlaget for et fritt og åpent samfunn. Skolen er også viktig fordi den bidrar til å gi like muligheter, og den skal være med på å utjevne sosiale forskjeller i samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Skolebarn

Skolen er dessuten en svært viktig arena for fremtidsrettet integrering mellom ulike mennesker med forskjellig sosial og kulturell bakgrunn. Kunnskap gir økt konkurransekraft for individ, region og nasjon.

Akershus Venstre vil:

– tilpasse den videregående opplæringen til den enkelte elevs forutsetninger og ønsker, lokale behov og utfordringer
– at retten til likeverdig utdanning skal være uavhengig av elevers og foreldres økonomi
– at den offentlige skolen skal være bærebjelken i den videregående skolen — med friskoler som et supplement
– ha fritt skolevalg
– at Oslo og Akershus skal være ett inntaksområde
– gjøre inntaksreglene til de forskjellige studieretningene mer fleksible

Bøker

– videreutvikle ordningen med temaskoler der skolene skal utvikle sin egen profil, slik at de gir et bedre tilbud for elevene
– at skolene skal oppmuntres til selv å finne egnede inntakskriterier som kan variere mellom de forskjellige utdanningsprogrammene
– styrke fagopplæringen ved å ha lærlingeansvarlig ved hver skole
– videreføre ordningen med elevbedrifter
– styrke rådgivnings- og oppfølgingstjenesten
– at den internasjonale linjen (IB-linjen) skal være gratis
– at nye skoler som bygges, skal gi gode muligheter for alternative undervisningsformer og
– lokaliseres lett tilgjengelig for elevene
– utvide samarbeidet mellom de videregående skolene, næringslivet og samfunnet
– åpne for større bruk av gjesteforelesere i de videregående skolene
– øke muligheten for internasjonal utveksling av elevgrupper og lærere
– innføre kompetanseår for lærere, der lærere etter et visst antall år kan få permisjon med lønn for å oppdatere sin kompetanse

Skole

– gi den enkelte skole og lærer stor frihet til å velge undervisningsmetode
– måle skolens kvalitet regelmessig
– arbeide for et sterkt elevrådsarbeid og gi elevene reell medbestemmelsesrett
– at fylkeskommunen skal be skolene utarbeide retningslinjer for håndtering av uro og mobbing

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**