3. Kultur og idrett for alle

Målet for Akershus Venstres kultur- og idrettspolitikk er at enkeltmennesket skal gis anledning til å utvikle sine evner og muligheter til beste for seg selv og som samfunnsborgere i fellesskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Fylkeskommunen skal skape muligheter til å oppleve verdier som ikke bare måles i kroner og øre. Kunst, kultur, idrett og friluftsliv er vesentlige verdier og bidrar til god helse. Videreformidling av den

Piano

lokale historie, kultur og tradisjoner er viktig for å skape identitet og tilhørighet. Et aktivt kultur- og idrettsliv gir møteplasser som er viktige i arbeidet for et inkluderende samfunn. Akershus Venstre vil satse på kultur i sin fulle bredde.

Akershus Venstre vil:
– at den kulturelle skolesekken skal utvides til også å gjelde barnehager og videregående skoler
– at det fortsatt skal satses på kulturtiltak i institusjoner, skoler og barnehager
– arbeide for å få etablert et museum for Ekelands kunst på Eidsvoll Verk

Liten båt, nært

– at Båtmuseet i Vollen blir realisert
– at Ingierstrand Bad blir fredet, og at området fortsatt skal være et åpent tilbud for alle
– at fylkeskommunen skal bidra i 200-årsmarkeringen for Henrik Wergelands fødsel
– ha enhetlig merking av kulturminner og historisk interessante bygninger
– videreutvikle Kulturnett Akershus og gjøre den til en naturlig nettportal for alle kulturinteresserte i fylket
– gi støtte til frivillige organisasjoner som ivaretar og skaper aktivitet på lokalplan
– prioritere bredde- og mosjonsidrett for alle, også i lys av behovet for helseforebygging og rehabilitering hos eldre

Kultur, teater

– at spillemidlene skal deles likt mellom kultur og idrett, og at friluftsliv er en del av idrettsbegrepet
– at fylkeskommunen tar initiativ til at kommunene ser løypetraseer, turveier og padleruter i
sammenheng over kommunegrensene
– fremme kulturtiltak og — arrangementer som bidrar til økt kunnskap om og økt forståelse for minoritetskulturer i vår egen nærhet
– oppruste og vedlikeholde fylkets kulturminner
– være restriktive til utbygging som ødelegger verdifulle kulturminner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**