5. Samferdsel

Transportmengden i Akershus øker i takt med den økonomiske utviklingen, og utslipp og nedbygging av arealer skjer i takt med økningen i veitrafikken. En uforholdsmessig stor andel av landtransporten i Norge går gjennom Akershus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Dobbeltspor

Prioritering av kollektivtransporten og økt satsing på et godt kollektivtransporttilbud, bedrer fremkommeligheten både på vei og med bane. Samferdselspolitikken i Akershus må også være miljøpolitikk

Akershus Venstre vil:
– arbeide for realisering av Oslopakke 3. Dette betyr:
50 prosent av pakken til løft for kollektiv- og miljøtiltak, både til drift (bl.a. bedre rutetilbud, regularitet og frekvens) og investeringer (utbygging av bl.a. bane og kollektivfelt)
etablering og drift av Kolsåsbanen, Fornebubanen og bane til Lørenskog (Ahus)
miljøtunneler med egne kollektivfelt og miljøvennlige forbedringer på vei, trafikksikringstiltak, redusert støy, støv og luftforurensning

Vei

– ny E18 i Vestkorridoren og ny Mossevei i miljøtunnel med kollektivfelt
– legge til rette for at alle – også funksjonshemmede, eldre og andre med tilpassningsbehov – kan reise kollektivt
– at fylkeskommunen i samarbeid med SL og NSB legger til rette for park & ride fra flere forskjellige steder i fylket
– øke utbygging av innfartsparkeringsplasser
– at tilskudd til prosjektet "trygg skolevei" økes, og at "trygg skolevei" integreres i alle lokale og regionale samferdselsprosjekter
– øke satsingen på bedre fremkommelighet for myke trafikanter
– ha utbygging av gang- og sykkelveier

Sykkelvei - skilt

– at arbeidet med å skille gang- og sykkelveier må holde frem
– at riksveier som går gjennom tettbebyggelsen, utformes som lokale veier – der fremkommeligheten for lokaltrafikken prioriteres på lik linje med gjennomgangstrafikken
– stoppe planleggingen av en tredje rullebane på Gardermoen
– at det på sikt bygges høyhastighetsbaner til Torp og Rygge flyplasser
– at fylkeskommunen skal legge til rette for økt bruk av alternativt drivstoff
– ha minst 50 % biodrivstoff på alle fylkeskommunens busser innen 2010
– videreutvikle båt som kollektivtransportmiddel der dette kan være effektivt
– innføre en årlig tog-trikk-buss dag i Oslo og Akershus
– arbeide for billettpriser på kollektivtransport som kan konkurrere med pris for bilkjøring
– at ungdomskortet skal gjøres attraktivt, også ved lav pris

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**