Nyskaping og næringsutvikling

Oppland har rike naturgitte ressurser innen jordbruk, skogbruk, reiseliv og utmarksnæringer. Disse må utvikles innenfor naturens tålegrenser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Oppland skal være et gjestfritt og åpent samfunn der nye mennesker, tanker og ideer ønskes velkommen. På grunnlag av de naturgitte ressursene må det skapes arbeidsplasser i hele fylket. Det må satses på lokal videreforedling og produktutvikling.

Industri

Oppland Venstre vil:
– at fylket utvikler et reiseliv som er attraktivt og tilgjengelig for turistene. Dette må være i et rikt kulturlandskap og unike naturområder
– at rammebetingelsene, i form av enklere regelverk og lavere avgifter bedres, særlig for nyetablere
– at samarbeidet mellom forskning, skoler og bedrifter bidrar til å utvikle et nyskapende næringsliv

Sparegris

– at næringslivet får gode kommunikasjoner, både på nett, veg og jernbane og tilgang på lokal kapital. Det er derfor viktig med lokale finansieringsinstitusjoner, kommunale næringsfond og midler til produktutvikling
– styrke nye og etablerte næringshager/næringsklynger, som for eksempel Raufoss-miljøet
– at det internasjonalt samarbeidet mellom bedrifter/næringsmiljøer utvikles
– at de regionale utviklingsmidlene brukes til å utvikle livskraftige regioner overalt i fylket
– at Leirin flyplass styrkes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**