Samferdsel

For å sikre bosettingen i fylket er et variert samferdselstilbud viktig. Det må være mest mulig miljøvennlig. Ulykkestallene i trafikken må ned. Mer midler må brukes på trafikksikkerhet, vedlikehold på fylkesvegene og bedring av standarden på riks- og Europa-vegene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Jernbane, tog, skinner

Oppland Venstre vil:

– ha et helhetlig og godt koordinert kollektivtilbud i hele fylket
– at all offentlig kommunikasjon skal være tilrettelagt for funksjonshemmede, også skoletransporten.
gå en for en bedre og mer sikker framkommelighet på fylkets fire stamveger: E-6, E-16, E-136 og RV-4
– at erfaringene fra nullvisjonsprosjektet i Øyer og Lillehammer videreføres i andre deler av fylket
– at jernbanetilbudet på Dovre-, Gjøvik- og Raumabanen bedres ytterligere. Mer godtransport må

Vei, miljø

overføres fra veg til jernbane. I valget mellom bygging av jernbane og firefeltsveg må jernbane prioriteres
– at dobbelt- eller krysningsspor bygges til Lillehammer og videre gjennom Gudbrandsdalen. Bruk av høyhastighetstog utredes
– at en sammenkopling av Gjøvik- og Dovrebanen utredes
– at alle husstander i fylket får anledning til å ta i bruk bredbånd

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**