Utdanning

Læreren er den viktigste ressursen i skolen. Dette må komme til uttrykk både gjennom respekt og lønn, men også som krav til skolen og læreren om å vise samarbeidsånd, ha kompetanse og evne til fornyelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Lærer

Pedagogisk personale må få mulighet til å fornye og videreutdanne seg.
Alle elever må få oppleve mestring og utvikling. Spesialpedagogikk må derfor vektlegges, slik at de som trenger ekstra hjelp oppdages tidlig nok. Alle i skolen skal oppleve respekt uten mobbing.

Opplæringen i skole og bedrifter må styrkes, både innen teoretiske og praktiske fag. Samarbeidet mellom skoler og bedrifter må utvikles videre og tilstrekkelige midler bevilges til bedrifter som tar inn lærlinger og/eller utplasserte elever. Prosjektet Ungt entrepenørskap utvikles videre.

Skole

Oppland Venstre vil:

– ha en god offentlig skole. Men friskoler kan være et supplement til den offentlige skolen
– Venstre foreslår et kompetanseår hvert 5. år.
– at det på fagskolenivå utvikles tilbud i flere håndverksfag og innen helse og sosialfag
– gå inn for å styrke samarbeidet mellom høgskolene
– arbeide for å utvikle gode kompetansemiljøer på høgskolene
– gå inn for et desentralisert utdanningstilbud

Skolebarn

– utvikle utdanningstilbudet ved høgskolene i innlandet ved å satse på innlandsuniversitetet.
– at forskningsmiljøene styrkes økonomisk med midler tilgjengelig for institusjoner og bedrifter som ønsker å utvikle seg, gjerne i tråd med regionens satsningsområder
– videreutvikle utvekslingsordningen med utlandet for elever og lærlinger
– opprettholde og videreutvikle utdanningen av helsepersonell og derved sikre rekrutteringen blant annet til arbeide med funksjonshemmede.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**