Oppdal Venstre sitt valgprogram for perioden 2007-2011

Les programmet vi går til valg på ved høstens kommunestyrevalg. Her kan du også lese om noen av de mange sakene Venstrerepresentantene i kommunestyret har tatt opp og fått gjennomslag for inneværende periode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Oppdal Venstres valgprogram for perioden 2007-2011

Vårt mål er 3 representanter i kommunestyret.

Noen saker i programmet fra perioden 2003-2007 der Venstre har fått gjennomslag:
– Kulturhuset er ferdigstilt etter flere tiår med planer.
– Nybygg/renovering ved skolene på Aune, Midtbygda og i Drivdalen er igangsatt.
– Bønder får økonomisk støtte gjennom Næringsfondet for kjøp av mjølkekvoter.
– Skateboardanlegget er realisert.

Venstre har ei restriktiv holdning til hvilke arealer som skal nyttes som utbyggingsområder. Målet er å skåne kulturlandskapet for varige inngrep, særlig i sentrale deler av bygda. Et eksempel hvor Venstre har fått tilslutning for sitt syn bl.a. fra Fylkesmannen er byggeområdet Håkerslia.
Et spørsmål fra Venstre om status for boligområdet Mjøen-Brennhaug II har ført til at prosjektet nå er kommet inn i handlingsprogrammet.
Venstre har fremma forslag om å starte arbeid med ei kulturplan, og arbeidet er i gang.
Forslaget vårt om å fortsette arbeidet med bygdebok i Oppdal fikk solid flertall. Nå er to bygdebokskrivere i gang, og arbeidet må fortsette til hele bygda har fått sin gards- og slektshistorie.
Oppdal Venstre har disse hovedsatningsområda ved kommunevalget 2007:
· Miljø
· Skole
· Helse/eldre
Andre områder vi prioriterer er:
· Integrering av våre nye landsmenn. Språkopplæring, bolig og arbeid er ei forutsetning for god integrering.
· Bolig (boligfellesskap) og arbeid for mennesker med fysisk funksjonsnedsetting.
· Forebyggende tiltak overfor barn og unge.
· Tilgjengelige boligtomter i alle deler av bygda vår. Dette er med og sikrer skolestrukturen også kommende valgperiode.
· Samarbeid om tjenester over kommunegrensene.
· Satsing på kultur i vid forstand.
Miljø, klima, energi og kulturlandskap
Venstre fremma forslag om ei energi- og klimaplan for Oppdal. I arbeidet med utforminga av plana vil Venstre være en aktiv pådriver for at plana skal inneholde tiltak som virkelig bedrer de miljømessige forholda på sikt. Eksemplene under er noen av våre konkrete mål for planarbeidet:
– Energibruk i kommunale bygninger må reduseres.
– Fleksible energiløsninger og bruk av fornybare energikilder i kommunale bygg og ved
utbygging av nye boligfelt.
– Oljefyring i kulturhuset blir erstatta med fornybare energiformer, for eksempel
varmeutvinning fra kloakkledning.
– Utebelysning for fritidsboliger bør utføres på en skånsom måte.
– Det fokuseres på informasjon til kommunens innbyggere slik at gode holdninger til egen
miljøinnsats utvikles.

Venstre vil videre arbeide for:
– at resirkulasjonsgraden utvides ved å innføre henteordning for plast, glass og metall.
– at muligheten for etablering av et gjenbruksmarked (for ressurser som per i dag leveres
Miljøstasjonen) utredes. En kan tenke seg et samarbeid mellom Vekst Oppdal og
Miljøstasjonen.
– at det arrangeres grendemøter foran neste rullering av arealdelen av kommuneplana. Der kan
grunneierne fremme sine ønsker om utbygging. Deretter vedtar kommunestyret hvor
utbygging kan/skal skje. Målet er å unngå utbygging basert på tilfeldige innspill. Lengre
tidsperspektiv enn fire år må vurderes for å sikre bedre forutsigbarhet.
– at Kjerneområde Landbruk og Villreinens leveområde legger premissene for hvor framtidig
utbygging skal skje.
– at kommunen tar initiativ til et prosjekt som gir faglig hjelp til dem som ønsker å ta i bruk
geit som pleiere av kulturlandskapet. (Jfr. Kashmirgeitene på Vognild).
– at bønder som ønsker overgang til økologisk landbruk får tilstrekkelig faglig støtte og
veiledning.
– at gjenværende våtmarksområder i Oppdal ikke blir drenert til nærings- og/eller
fritidsformål.
– at områder med spesielt truede dyr, fugler eller planter (Rødlistearter) blir automatisk skåna
for utbygging.
– at inngrep ved evt. utbygging av småkraftverk blir så skånsomme som mulig.
– at mulighetene for etablering av ringbuss i Oppdal sentrum utredes.

Skole og barnehage
Venstre vil arbeide for:
– at de offentlige skolene i Oppdal styrkes.
– å fullføre renovering/nybygg ved Aune, Midtbygda og Drivdalen skoler.
– full barnehagedekning ved en kombinasjon av kommunal og privat utbygging.
– over tid å innføre et kompetanseår for lærere, basert på et spleiselag mellom kommune,
fylke og stat.
.

Helse og eldre
Venstre vil arbeide for:
– at målsettinga i handlingsprogrammet 2007-2010 om at det ikke skal være stillinger under
50% i pleie- og omsorgssektoren blir innfridd. For brukerne betyr det bedre kvalitet ved at
den som mottar tjenester har færre hjelpere å forholde seg til.
– at grunnbemanningen i eldreomsorgen økes vesentlig i kommende periode.
– at ansatte har god fagkompetanse som gjør dem i stand til å yte pleie av høg faglig kvalitet.
– at det blir etablert ytterligere ei enhet for senil demente ved Helsesentret.
– at utbygging av sykehjemsplasser prioriteres foran omsorgsplasser. Tidligere utskriving av
pasienter fra St. Olav øker også behovet for plasser i heimkommunen.
– at koordinator for FYSAK (Fysisk aktivitet) får utvida stilling, og at Oppdal blir
partnerskapskommune slik at helsebegrepet blir satt på dagsorden i videste forstand.
– at legevakta lokaliseres til Helsesentret.

Næringsutvikling/kultur
Venstre vil arbeide for:
– å prioritere tiltak som styrker og utvikler eksisterende næringsliv, og legge til rette for
nyskaping.
– at hovedmålet i Landbruksplan Pluss, vedtatt i mars 2006, blir etterlevd:
"Kulturlandskapets mangfold skal bevares og utvikles som bærebjelker for bosetting,
verdiskaping og et aktivt landbruk"
– at det blir oppretta ei permanent landbruksvikarordning slik at også bønder har muligheter
for hjelp under sykdom.
– at de freda rovdyra skal forvaltes slik at beiting med husdyr i fjell og utmark kan skje på
tradisjonell måte.
– at det legges bedre til rette for produsenter av lokal mat.
– at det utvikles et kulturbasert reiseliv i Oppdal.
– at forholdene for frivillige lag og foreninger innen tradisjonell kultur legges til rette slik at
de kan fortsette å være en ressurs for bygda også i framtida.
– at kulturetaten får tilført kompetanse innen levende kultur og kulturformidling , gjerne
gjennom opprettelse av en "ressursbank" til støtte for kulturlivet.
– at Bygdemuseet får tilført bygninger som mangler for at samlingene skal vise helheten i
bygdesamfunnet. (Ungdomshus, bedehus m.m.)
– at rekreasjonssteder i Oppdal sentrum blir bedre skiltet og vedlikeholdt. Tilreisende og
lokalbefolkning får større glede av områdene. (Kullsjøen, Høgvang og stiene langs Ålma).
– å etablere gangstier videre langs Ålma med historiske opplevelser fra den gamle fabrikkelva
og knytte sammen gangstier til Ridesenteret, Vangfeltet, rekonstruere og bygge opp igjen
den gamle Vikabrua over Driva sti videre til Villmarksleiren.
– at opplevelsessteder i Oppdal sentrum blir skilta slik at besøkende finner fram. (Kullsjøen,
Høgvang, sti langs Ålma m.m.)
– at parkeringsplasser for turistbusser i sentrum, ved severdigheter og tilbydere, sikres
regulering og skilting.
Andre tema
Venstre vil arbeide for:
– at Oppdal utarbeider et reglement for informasjon slik at kommunen framstår som en svært
åpen kommune der innbyggerne sikres informasjon om administrative og politiske vedtak.
– at de etiske retningslinjene for Oppdal etterfølges i forvaltningen.
– at det blir innført åpen spørretime for kommunens innbyggere ved starten av
kommunestyremøtene.
– at Oppdal kommune starter et forsøksprosjekt med sekstimersdag i utvalgte enheter.
– at nåværende promillesats (4 o/oo) for eiendomsskatt på boliger/fritidsboliger/hytter
beholdes i perioden.
– at Oppdal fortsatt tar imot flyktninger/asylsøkere, og tar ansvar for integrering av dem i
lokalsamfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**