OMSORG

Alle mennesker har krav på respekt og verdighet i alle livets faser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Ski Venstre mener kommunen skal ha høy kvalitet på omsorg, og må tilby sykehjemsplass til alle som trenger det. Hjemmetjenester må styrkes, og omsorgsboliger utbygges.

Vi vil legge til rette for utbygging av seniorboliger og eldretun, og kravet om universell utforming, som gjør boligene tilgjengelig for alle grupper uansett funksjonsnivå, er en del av vår helse- og omsorgspolitikk.

Venstre anser forebyggende arbeid for eldre mennesker som det viktigste helsearbeidet for denne gruppen. Servicesentra må styrkes og habiliteringsplasser opprettes. Utstyr fra hjelpemiddelsentralen skal så fort som mulig ut til brukerne. Ingen i kommunen skal behøve å oppsøke flere kontorer for å få hjelp. Ett kontor skal kunne serve brukerne slik at riktig hjelp til rett tid iverksettes.

Ski Venstre vil sette borgernes behov i sentrum.

GODT VALG!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**