Årsmøtereferat

Årsmøte i Hedmark Venstre i Elverum 3.-4.februar 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vi ble ønsket velkommen til Elverum av leder i Elverum Venstre Ida Eggen. Varaordfører Steinar Sætervadet hilste oss fra Elverum kommune og ønsket oss et godt årsmøte. Æresmedlem i Hedmark Venstre Brita Skre snakket engasjert til oss om aktuelle Venstresaker.
Sak 1.1: KONSTITUERING
Møteledere: Mirjam Engelsjord, Harald Pettersen, Tone Kristine Berger og Ola Rostad
Redaksjonsnemd: Sjur Skjævesland, Inger Noer, Christian Stenland , Ole Emil Øygarden
Tellekorps: Ole Emil Øygarden og Anne Mette Andresen
Referenter: Asbjørn Hovstø og Gina Sigstad
Sak 1.2 GODKJENNING
Møteinnkalling, saksliste og protokoll godkjent.
Sak 1.3: ÅRSMELDING
Leder Erik Ringnes leste årsmeldingen for 2006 som ble godkjent.
Applaus til Venstreskoleleder Asbjørn Hovstø for godt arbeid.
Årsmelding for fylkestinget lest og godkjent. Venstre har fått en representant til i fylkestinget, Stein Frøysang som har meldt seg ut av Ap og inn i Venstre.
REGNSKAP
Kasserer Bente Løvenskiold Kveset gikk gjennom regnskapet som er revidert og godkjent.
UV etterlyste 20.000 kr som skulle overføres, men ettersom det ikke er opprettet egen konto i UV, men sendt regninger til fylkesstyret , er det ikke overført og vil ikke bli det før dette er ordnet.
Sak 1.4:KONTINGENT
Uendret
Sak 1.5: BUDSJETT 2007
Inge Haugen, Alvdal foreslo å øke valgkampbudsjettet med 30.000 kr.
Enstemmig vedtatt.
Det kommer økte midler fra Venstre sentralt til valgkampen.
Lokallagene oppfordres til å søke tilskudd til valgkampen.
Sak 2 : POLITIKK
2.1:
Nestleder Sjur Skjævesland orienterte om programarbeid, listestilling og valgkamp-
Den store styrkeprøven er valgkampen og den deles i tre deler:
a) Framdriftsplan som kommer senere
b) Programarbeid – første skisse fra styret legges fram og arbeides med i grupper.
c) Listestilling i kommunene
Sikre lister: Ringsaker, Hamar, Løten, Stange, Kongsvinger, Elverum, Alvdal, Tynset
Nesten sikre lister: Trysil som er godt i gang.
Sikre felleslister: Grue, Engerdal, Nord Odal
Jobber med lister: Tolga, Åsnes, Stor Elvdal, Sør Odal, Åmot
Vi arbeidet i grupper med Venstres kjerneområder og resultatet ble lagt fram søndag.
2.2 VENSTRES POLITISKE SITUASJON ved nestleder Trine Schei Grande
a) 10 representanter i opposisjon er en ny situasjon, bruker innflytelsen.
b) Organisert i kjernegrupper : skole, miljø, sosialt ansvar og småbedrifter.
c) Bygge 10 % part- 7 % dette året.
d) Tydeligere verdiparti
e) Personvern
f) Lokaldemokrati
g) Maktfordeling
h) Samhandling mellom lokalt og sentralt plan
Handlingsplan for Venstre
Visjon: Venstre vil et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn der folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre.
Hovedsaker
a) Miljø: Et moderne miljøsamfunn
b) Skole: En skole for kunnskap og like muligheter.
c) Småbedrifter: Et kreativt og nyskapende Norge
d) Sosialt ansvar: Mer til dem som trenger det mest.
Politisk og visuell profil
70% av mediadekningen ved forrige valg hadde fokus på personkonflikter-
Lokalavisene er opptatt av lokale saker.
Folk går til kilden når de ønsker mer informasjon.
Omdømmeord ( Dette skal andre si om Venstrefolk, ikke av Venstrefolk)
– Raus
– Ærlig
– Engasjert
– Ansvarlig
– Framtidsglad /optimist
Ord vi skal bruke:
– Frihet
– Liberal
– Sosial
– Rettferdig
Hva har vi gjort?
– Politisk regnskap 2005-2006
– Alternativt statsbudsjett 2007
– Avklart synet på Fylke – regiondebatten
Politisk regnskap
Egne representantforslag:
– "Second opinion" – Pårørendes rett til å bli hørt før respirator slås av- jfr.Kristinasaken i Bergen-
a) Personvernkommisjonen :- privatovervåking verre enn overvåking staten står for. Eks. forsikringsselskap, bomveiselskap-
b) Dialog med muslimsk verden – samarbeid med den muslimske verden og Norge-
c) Åpne stortingsregnskap – Venstre er det eneste partiet som har åpnet regnskapene.
d) Mer fleksible alkoholkvoter – omkvotere spritkvoten til vinkvoter
e) Avgiftsfritak for bioetanol
f) Redusert arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner
g) Endre jordloven for mulighet til å dele landbrukseiendommer
h) Kompetanseår for lærere , Oslo og Bergen har gått inn for det.
i) Ny finansieringsmodell for kulturbygg
j) Kjærestevisum – få misbruker visumet sitt
k) Tiltak for Groruddalen
Venstres statsbudsjett 2007
– 1,4 milliarder ekstra til utdanning og forskning ( null hvileskjær, SV kuttet 280 millioner)
– Skattenivå som i 2006 ( mindre skatt på arbeid, mer miljø)
– Like sosiale rettigheter for selvstendige næringsdrivende som andre arb. takere
– Styrke rehabilitering, forsøk på borgerlønn, fri tannhelse, tiltak for bostedsløse
– Lavterskeltilbud for rusmisbrukere og bostedsløse
– Økt adopsjonsstøtte ( stor økonomisk byrde i dag.
Personvernsaker
– Helseforsikring og personvern
– Helseregistre og personvern
– Endringer i personopplysningsloven
– Gjennomgang av personvern i samfunnssektoren
Annet
– Omlegging av lisensbetalingen til NRK
– Etablering av frittstående veitilsyn
Landskapet rundt oss
– Regjeringens viktigste resultat, flyttet makt fra Stortinget til LO
– Indre uro både i posisjon og opposisjon
– FRP stabilt store
– Høyre går til høyre
– Åpent rom i det liberale sentrum
– Lars Sponheim har en ny, god posisjon i media
– Stabile målinger på 4- 5% ( henger sammen med mediaframtredender)
Veien videre
– Bli et større parti
– Tydeligere på profilområdene
– Tydeligere politikere
– Bedre informasjon og prestasjon
– Miljøvernkampanje mot miljøverndagen 05.06
– Lage lokale klimahandlingsplaner
– Personvern
– Maktspredning
Prinsipprogrammet
– Tydeligere ideologisk enn tidligere
– Tre kapitler om den sosiale liberalismen
– Ti liberale prinsipper – veerdisynet
– Det liberale samfunnssystem
– Fire hovedkapitler om utfordringer og Venstres svar
Valgkamp 2007
Mål.: Vinne dagen
Stortingsgruppa inn i konkret valgkamp
Kandidatsamling i mars
2,5 mill. totalt til valgkampen: 750.000kr. Fylkeslagene 200.000 kr. Sats.-kom 800.000 kr til annonsering
Nå er det opp til oss sjøl !! HUSK Å STEMME VENSTRE !!!
Sak 2.3 Politiske uttalelser
10 uttalelser er kommet inn
1 Ikke ta pengene fra barna
2 Stoppmenneskeligfiendtlige flyplasskontroll
3 Flere afrikanske varer i norske butikkhyller
4 Verneplikten er utgått på dato
5 Sett elevene i fokus
6 Jernbane – E6
7 Riksvei 3 må opprustes nå
8 Venstre ønsker å statliggjøre det økonomiske ansvaret for de svakeste
9 Klimapolitikk
10 Vertskommuner
11 Småbedrifter
12 Kultursatsing i Elverum
Forslag om 8 uttaleser og at de fire kjerneområdene er med.
Sak 3 Nominasjonsmøte til fylkestingsvalget 2007
Nominasjonsnemd: Ida Eggen, Christian Steensland, Tone Kristine Berger, Jørn Andre`Stenseth
27 delegater i salen
Leder av nominasjonsnemda Ida Eggen la fram et listeforslag på 40 navn
Ola Jonsmoen og Inger Nord undertegner liste og protokoll.
Valget til fylkestinget 2007
1 Erik Ringnes Stange Enstemmig
2 Stein Frøysang Hamar 16-11
3 Line Margrete Rustad Elverum 16-11
4 Kine Kyllingstad Ringsaker 16-11
5 Christian Frederik Steenland Alvdal Enstemmig
Resten av lista ble justert av nominasjonskomiteen
Lørdagen ble avsluttet med god middag og besøk i Elvarheimtårnet m/ kulturinnslag og kaffe med marsipankake.
Dag 2 søndag 4.februar
Praktiske opplysninger ved Bente Løvenskiold Kveset
Møteledere denne dagen; Tone Kristine Berger og Ola Rostad
Sak 4 Fastsetting av sted for neste årsmøte
Forslag fra Sjur Skjævesland : Årsmøte 2008 arrangeres der Venstre ikke har listetibud i 2007, men høyest antall absolutt avgitte stemmer i fylkesvalget. Enstemmig vedtatt.
Sak 2.3 Politiske saker
Redaksjonsnemda kom fram til 6 uttalelser som faller innefor Venstres kjerneområder.
– Staten må ta ansvar for de svakeste – Enstemmig
– Klimatiltak nå Enstemmig
– E6 gjennom Østerdalen Enstemmig
– Sett elevene i fokus ( tok bort pkt.3 ) Enstemmig
– Kraftsatsing på entrepenørskap Enstemmig
– Hedmark Venstre ønsker en kultursatsing på pop og rock Enstemmig
Sak 5 Valg
Revisor: Harald Pettersen ble gjenvalgt son revisor
Valgkomite til valg av nytt styre; Ola Rostad (Grue), Odd Inge Haugen (Alvdal), Gina Sigstad (Løten), en fra UV som velges på årsmøtet
Forslag: Valgkomiteen kommer med forslag til landsmøteutsendinger . Enstemmig vedtatt.
Sak 6 Nye fylkesvedtekter
Sjur Skjævesland redegjorde for at det på landsmøtet var gjort noen endringer i vedtektene.
Vi vedtok enstemmig at standardvedtektene for fylkeslag skal gjelde for Hedmark Venstre.
Sak 2 .1 Programarbeid for fylkestinget 2007
Oppsummering fra gruppearbeidene lørdag skal tas med til videre arbeid med programmet og legges fram for fylkessamling i juni.
– Sikre god skolehelsetjeneste i videregående skole
– Musikkakademiet
– Kompetanseår for lærere
– Fritt skolevalg
– Gratis tannhelse
– Hedmark venstre bidrar til at Hedmark blir et FAIR TRADE fylke
– Samarbeid med Oppland for å få Mjøsa ren
– Engasjere oss i internasjonale spørsmål
– Studenter oppnå pensjonspoeng
– Jobbe for at kommunene ser på maskinparken
– Hva kan gjøres med bilparken- brensel i Hedmark
– PCB ( blamerte flammehemmere – hvor kommer de fra ? Gudbrandsdal ullvarefabrikk
– Dårlig kildesortering
– Krav til NSB for å få gods over på jernbane
– Biodrivstoff/ alternativ drivstoff
– Utbygging av flere gasspumper i Hedmark
– Utvikle grunderbedrifter
– Kvalitetssikring av lærere
– Mer godstrafikk på Solørbanen og Rørosbanen
– Flere pumpestasjoner for biodrivstoff til biler
– Venstres grunderprogram oppgraderes og lage et sammendrag
Sak 7 Skolepolitisk manifest
Forslag til endringer / tillegg / spørsmål
S 1 linje 39 : hva er den liberale enhetsskolen?
S. 3 l. 32: seniortiltak
s.4 l. 42 :lite gjennomtenkte / bevisste valg
S 5 l. 41- 43: ad.spesialskoletilbud andre yrkesgrupper inn i skolen
s.6 l. 23-27: Viktig!!
s.7 l. 41 med mer: mer positive formuleringer
8 l- 6 og7: Kulturopplevelser—- delta sjøl, ikke bare motta. Kulturskolen sterkere inn skolen og knyttes opp til de estetiske fagene.
S8 l. 27 – l.33: Bygges sammen og plasseres i samme avsnitt
– Tid til å drive rådgiving. Bør bestemmes sentralt
– Tid til individuell / tilpasset opplæring
– Finne fram til temaer til landsmøtebehandlingen Hedmark Venstres syn på skole
– Lærerutdanningen . Hvis en ikke blir en god lærer på 4 år, vil en ikke bli bedre etter 5 år-
– To nivå- modellen gjør det vanskelig som skoleeier
– Morsmål – Er morsmål hensiktsmessig slik det utøves nå? ( kanskje morsmålslærer skalvære med inne i klassens undervisning son veileder?)
– Kompetansår for lærere viktig og konkret forslag
– Samarbeidsutvalgenes status
– Styrke spesialistfunksjoner som helsetjeneste og rådgiving
– Yrkesfagl.utdanning : hvis en har intelligensen i fingrene, bør en slippe altfor mye teori
– Lærerkandidater for lite brukt
– Forslag om at Sjur er med på møtet det dette skal opp
– Bråkmakere bør flyttes til en annen skole i ungdomsskolen
– Mange faglige muligheter sjøl om en er flink med hendene.
– Teoritung er et feil begrep
– Individualiseringen av undervisningen- hvor langt skal vi gå i forhold til fellesskapets verdigrunnlaga? Vi mister historien . Viktig å ha verdiene
– Ikke livssynsnøytral
– Kommersiell leksehjelp
– Tilpasset opplæring en umulighet alene lærer med 25 elever
– Kunnskapsløftet en utfordring — mange skoler med forskjellige planer
Sak 8 Prinsipprogram for Venstre
Innledning ved Sandra Fahre som har vært med i komiteen
– Givende prosess med mange verdidebatter
– Utfordring: Ideologi og prinsipper, ikke praktisk politikk
– Viktig spørsmål i arbeidet: Hv askal vi leve av og hva skal vi leve for?
– Nyskaping :Ta vare på de som faller utenfor / egen valg til det gode liv
– 4 satsingsområder + globalisering
– Dissenspunkt : Norges forhold til EU s. 17
Vår leder Erik uttrykte stor begeistring og sa dette var et deilig dokument
Sak 9 Valg av landsmøtedelegater
Landsmøte er I Bergen 13.-15.april
Styret foreslo at de som er øverst på fylkestingslista drar
Forslag 1 : Like menge delegater som vi har anledning til å delta med , 4
Forslag 2 Tillegg med 5 observatører
Forslag 2 ved tatt med 16 stemmer mot 15 .
Leder Erik Ringnes er med i landsstyret og dermed inne – medlemmer
1 Ola Jonsmoen
2 Kine Kyllingstad
3 Stein Frøysang
4 Tom Christian Berger
Observatører:
5 Liv S. Engom
6 Christian Steenland
7 Tone Christine Berger
8 Hanne Henriksen
9 Lars M. Mauseth
Takk ble gitt til Elverum Venstre for et godt arrangert fylkesårsmøte.
Alle som ønsket det, fikk lunsj før vi reiste hjem.

Løten,08.02.07

Gina Sigstad – Asbjørn Hovstø
Løten Venstre – VO Hedmark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**