Yxney: Venstre spør om brudd på konsesjonsvilkår

Våren 2006 konkluderte Sandefjord kommune med at de fleste av gjerdene som har stått på Yxney siden 1985/86 er i strid med friluftsloven. Grunneieren har i tillegg forpliktet seg å fjerne ulovlige stengsler som en del av konsesjonsbetingelsene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Da Sandefjord kommune startet forhandlinger med grunneier på Skogan gård, Kjell Ulrichsen, våren 2006 var utgangspunktet:
1. å fjerne de stengslene som er i strid med dagens syn på friluftsloven
2. gjennom skilting å åpne de store strand- og utmarkområdene på vestsiden for allmenheten

Resultatet av kommunens forhandlinger med er at en av strendene på vestsiden gjennom skilting åpnes for allmenheten, mens den nye avtalen mellom kommunen, staten og grunneier ikke sier noe om fjerning av stengsler på eiendommen.

Sandefjord Venstre mener det ikke kan aksepteres at det inngås nye avtaler som har til hensikt å regulere ferdselen på Yxney uten at det ryddes opp i tidligere avtaler mellom de samme parter.

Sandefjord Venstre har derfor i brev datert 19.10.07 bedt Sandefjord kommune iverksette tiltak for å sikre at grunneier på Skogan gård oppfyller konsesjonsvilkårene. Les Sandefjord Venstres brev til kommunen. (word-dokument).

Sandefjord kommune mener at kommunen og fylkesmannen har et felles ansvar for å kontrollere at konsesjonsvilkår blir overholdt, men mener kommunen er inhabil til å behandlepå grunn av avtaler kommunen har inngått med grunneier Ulrichsen. Teksten i kommunens oversendelsesbrev er gjengitt nedenfor:

SKOGAN GÅRD – SPØRSMÅL OM BRUDD PÅ KONSESJONSBESTEMMELSENE
En viser til konferanse 23.10.07 med Deres Lasse Berggren og Elisabeth E. Christensen om denne saken.
Vedlagt oversendes brev av 19.10.2007 fra Sandefjord Venstre under henvisning til konsesjonslovens § 17 der det fremgår at både kommunen og fylkesmannen skal føre kontroll med at vilkår som er satt for konsesjon blir overholdt. Videre henvises til delegasjonsvedtaket av 08.12.03 § 1.2 ledd, der det fremgår at kommunen er inhabil til å behandle saken når kommunen har “annen tilknytning…” til eiendommen. En viser her til avtalen inngått mellom blant annet kommunen og Kjell Ulrichsen vedrørende denne eiendommen.
Vedlagt følger formannskapssak nr. 52/06 med diverse bilag. Denne saken vil gi tilstrekkelig informasjon om kommunens tidligere håndtering av disse stengslene omtalt i konsesjonssaken.
” (Brevet er undertegnet av Merete Jørstad på vegne av kommuneadvokat Ivar Otto Myhre).

Se omtale av saken i Sandefjords blad 31.10.


Venstres initiativ støttes også på lederplass i Sandefjords blad 1.11

 Fra Helle

Fra Helle

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**