Kulturminneåret 2009

2009 er Kulturminnets år, Oppland Fylke er et av de fylkene med flest kulturminner. Frustrasjon blant eierne er stor, og kulturarven vår forfaller i rekordfart (politisk uttale fra årsmøtet i Oppland Venstre).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kulturminneloven er klar i sitt formål:

§ 1. Lovens formål.

Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.

I dag er dette ansvaret overlatt til eierne, men de makter ikke denne veldige oppgaven alene. En av grunnene er manglende samarbeid mellom stat og forvaltere av kulturarven, det er ikke bare penger som hjelper, vi trenger engasjement, økonomisk handlingsfrihet og et mål.

Det er store utfordringer vi som samfunn står ovenfor om opptrappingsplanen til Riksantikvaren om at kulturminnene skal være i skikk innen 2020, skal kunne bli en realitet. Det mangler penger, engasjement, oversikt over situasjonen, håndverkere og vi har et skatteregime som oppfordrer til skippertak i stedet for jevnt og godt vedlikehold.

For at vi skal kunne nå målene om opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet gjennom vern i kulturminneåret 2009, må vi være på lag med kulturminnene og allerede nå oppfordre til et løft.

Oppland Venstre ønsker at eiernes behov skal vektlegges. Balanse mellom rettigheter og plikter og mellom eier og staten er viktig. I dag er alle plikter pålagt eieren, Oppland Venstre ønsker at Staten skal kunne forplikte seg til å være med på spleiselaget.

Økt dialog mellom Fylkesantikvaren og eierne er en av nøklene til suksess, Venstre oppfordrer ale fylkesantikvarene til å invitere eierne til seminarer der man kan utveksle erfaringer og heve kompetanse.

Skolen på Hjerleid og andre skoler som utdanner elever innen fag som har verdi for ivaretakelsen av kulturminnene må styrkes, ikke svekkes.

Eierne som tar vare på landets kulturminner må slippe å skatte av pliktig vedlikehold. Riksantikvaren har utrykt ønske om å gi et løft i vedlikeholdet og stoppe forfallet ved å imøtekomme eiernes krav om skattefradrag på pliktig vedlikehold må innføres, og at MVA må kompenseres. Dette støtter Oppland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**