Styremøte 22. oktober 2007

– Østfold Venstre –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Styremøte i Østfold Venstre 22. oktober 2007 — Fylkeshuset i Sarpsborg

65. Godkjenning av referat fra møtet 17.09.07.
Møtet var ikke beslutningsdyktig, sakene tas opp 22.10.
Vedtak: Referat godkjent

66 Referat fra møtet 20.08.07
Vedtak: Referat godkjent

67. Samarbeid mellom fylkestingsgruppa og styret
Vedtak: Samarbeidsmøter mellom fylkestingsgruppa og fylkesstyret avholdes normalt etter at saklista for fylkestinget er kjent, men før fylkestinget møtes. Møtene holdes normalt i forkant av ØVs styremøter, på samme dag. Planen for styremøtene tilpasses fylkestingets møteplan.

68. Samarbeid med FrP regionalt og lokalt.
Bare Moss har politisk samarbeid i Østfold.
Fylkesgruppa har valgteknisk samarbeid.
Det ble en frisk debatt rundt tema, og meningene er delte.

69. Syketransport i Østfold.
Svaret fra Sykehuset Østfold (på styresak 56/07) er ikke godt nok for oss.
Vedtak: Saken oversendes fylkestingsgruppa til videre oppfølging i komite og fylkesting.

70. Oppsummering fra valgkamputvalget.
Geir Helge Sandsmark orienterte om sammensetning og mandat og arbeidets gang.
Budsjett på 60 000. Orientering om annonsering, aktiviteter og materiell. Brukt ca. budsjett.
Endelig vurdering av valgkampen kommer når svar fra lokallagene kommer inn.
Vedtak: Orienteringa tas til etterretning. Endelig oppsummering kommer på neste møte (26.11). Unge Venstre forespørres om en egen oppsummering i forhold til skolevalg.

71. Møtekalender
26.11. Styremøte/gruppemøte
8.-9.02 Årsmøte i fylkeslaget

72. Sentral- og landsstyremøte i juni 2008.
Vedtak: Styret ber Sarpsborg og Fredrikstad om å gi Venstres Sentral- og landsstyremøte tilbud om å komme til Østfold.

73. Opplæring av nye folkevalgte.
Leder orienterte om at det arrangeres folkevalgtopplæring i regi av fylkestingsgruppa, på Sarpsborg rådhus lørdag 3. november kl 09-15.

74. Forslag på kandidater til sentral- og landsstyret.
Vedtak: Simen Saxebøl, Hobøl, og Britt Holta, Eidsberg, foreslås fra Østfold.
Leder tar kontakt med andre fylkeslag, fortrinnsvis de uten stortingsrepresentasjon, om ytterlige kandidater Østfold kan støtte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**