Hamar Katedralskole – spørsmål til Fylkesrådet fra opposisjonen

Fylkesråd Gjestvang (Sp) må skjerpe seg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Trapp

Foto: Tore Rykkel

Fylkesråd Gjestvang oppfordrer i HA 23. februar i år sitat: " Nå er alfa og omega at noen står fram og sier at her på Katta er mye bra," sitat slutt. Videre frykter hun at vi som er kritiske er så sterke at de som er positive, ikke tør stå fram. Dette er et underlig utspill. Katta-saken dreier seg ikke om å være positiv eller negativ til det nye skolen. Saken dreier seg om hvem som har bestilt Norges mest åpne skole med så store støyproblemer at Arbeidstilsynet har gitt pålegg om øyeblikkelige utbedringer. Opposisjonen har stilt spørsmål ved om det bygget som ble levert er i samsvar med det bygget som ble bestilt og til slutt dreier denne saken seg om det politiske ansvaret for at de merkostnader som nå påløper. Det er derfor en pinlig avsporing å etterlyse positive uttalelser om nye Katta. Jeg håper at dette ikke er en forsmak på hva opposisjonen har i vente når det gjelder svar på de 9 spørsmålene som er oversendt fylkesrådet.
Erik Ringnes, gruppeleder i fylkestinget for Venstre
—————————————————————————————–

Kulturskolen

Foto: Øyvind Misje

Hamar katedralskoles nybygg ble tatt i bruk høsten 2007. Skolebygget viste seg snart å ha mange bygningsmessige svakheter. Nybygget har betydelige støyproblemer i de åpne baseområdene og de akustiske forholdene er så dårlige at Arbeidstilsynet har gitt pålegg om utbedring i brev av 17.10.07.
Hamar Katedralskoles nybygg Det mangler solavskjerming på hele vestveggen som utelukkende består av glass og mot sør og øst er det automatisk styrte persienner som ikke lar seg overstyre ved behov. Dette bygget fungerer ikke slik en må forvente når fylkeskommunen har investert ca 600 mill kroner i nytt skolebygg. Det gjøres nå en del avbøtende tiltak som skal være ferdige 1. april 2008. Kostnadene ved disse tiltakene er ukjent. Opposisjonen i fylkestinget har ved flere anledninger stilt spørsmål om denne saken. Både dagens fylkesråd og fylkesrådet i forrige periode har ikke gitt tilfredsstillende svar på spørsmål fra opposisjonen om nybygget ved Hamar Katedralskole. Fylkesrådet har opplyst at det vil bli gitt mer informasjon om forholdene ved Hamar katedralskole ved fylkestingets samling i mars i år. Opposisjonen ser fram til denne informasjonen, men har grunn til å tro at det ikke vil framkomme opplysninger som gjør at behovet for en granskning vil bortfalle. En samlet opposisjon vil derfor sannsynligvis kreve en ekstern granskning av hele denne saken for å unngå at Hedmark fylkeskommune ender opp i et tilsvarende byggeprosjekt med så mye uro og ekstrakostnader i framtida. Opposisjonen krever derfor svar på følgende spørsmål:
1. Hvem bestemte at Hamar Katedralskole skulle bygges som landets mest åpne videregående skole?
2. Hva slags skolebygg ble bestilt av fylkeskommunen?
3. Er det avvik mellom det som ble bestilt av fylkeskommunen og det bygget som ble levert?
4. Hvorfor ble ikke advarslene mot den åpne løsningen fra mange av lærerne ved skolen, hørt?
5. Hvem oppnevnte og hvem satt i denne byggejuryen?
6. Hvem tar det politiske ansvaret for denne saken og de merkostnader som nå påløper?
7. Vil fylkeskommunen eventuelt kreve kompensasjon fra noen av de firmaene som har levert varer og tjenester til dette bygget dersom det viser seg at bygget avviker fra det som er bestilt?
8. Er de bygningsmessige endringer som nå blir gjort tilstrekkelig eller er det behov for ytterligere ombygninger etter 1. april 2008?
9. Ombyggingen som gjøres nå skal være ferdige 1. april i år. Hva har denne ombygningen kostet og hvordan dekkes disse kostnadene?
Hamar 14. februar 2008
Med vennlig hilsen
Erik Ringnes. Gruppeleder Venstre
Johnny Hult. Gruppeleder Frp
Frode Knudsen Midtlund. Gruppeleder Høyre
Geir Byberg, Gruppeleder Krf
Kåre Ommundsen, Gruppeleder PP

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**