Få fart på jernbanen, nå!

Østfold har store utfordringer og muligheter knyttet til pågående omstilling til et moderne næringsliv. For å imøtekomme denne utviklingen trenger Østfold et attraktivt miljøvennlig transporttilbud der jernbanen er en naturlig vinner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Uttalelse fra årsmøtet i Østfold Venstre 9. februar 2008

Østfoldbanen inkludert østre linje er preget av trafikkvekst. Etterspørselen etter jernbanekapasitet overskrider tilgjengelig kapasitet. Ved å unnlate å dekke denne etterspørselen gir man også avkall på tilgjengelige inntekter. Nasjonal transportplan inneholder ingen planer om kapasitetsutvikling innen 2019. Dette er uholdbart, og manglende jernbaneutbygging truer med å begrense næringsutviklingen i Østfold og omlegging til miljøvennlig transport.

For å dekke etterspørselen etter miljøvennlig transport på jernbane trenger vi ikke bare nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Nåværende dobbeltspor må videreføres gjennom Moss og videre til Sverige. Den nye banegården i Halden må bygges umiddelbart. Dette er helt nødvendig for å kunne utvikle jernbanen som det foretrukne regionale og lokale transporttilbudet. Østre linje må oppgraderes for økt pålitelighet, sikrere overganger og østre linje må kobles til dobbeltsporet fra Ski. Denne forsterkningen av jernbanenettet i Østfold er helt nødvendig og må gjøres uavhengig av trasevalg for høyhastighetsbane mellom Oslo og Göteborg.

Det regionale togbilbudet tjener et annet marked med andre krav enn for høyhstighetsbanen, blant annet med tanke på stoppesteder. Jernbane trenger økt kapasitet for å kunne overta godstransport som i dag går på veinettet. Begge tilbud må ivaretas. Vestre ønsker i denne sammenheng også å vurdere gjenåpning av strekningen fra Rakkestad til Sarpsborg. Østfold har store utfordringer og muligheter knyttet til pågående omstilling til et moderne næringsliv. For å imøtekomme denne utviklingen trenger Østfold et attraktivt miljøvennlig transporttilbud der jernbanen er en naturlig vinner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**