Styremøte 18 februar 2008

– Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Styremøte i Østfold Venstre — mandag 18. februar 2008

Til stede:
Sindre W. Mork, Geir Helge Sandsmark, Caroline Haaland, Britt M Bye, Henry Mogstad, Johan Aksel Ekhaugen, Constance Hauser, Ellen Grøndahl, Ida Johanne Bohmann, Britt F. Holta, Ivar Vågen, Jon Sveindal.

Agenda:
15/2008 Referat fra møtet 9. feb 08
Vedtak: Referatet godkjent.

16/2008 Godkjenning av Halden Venstres vedtekter
Geir Helge Sandsmark fratrådte under behandling av saken, mens Ivar Vågen trådte inn.
Vedtak: Halden Venstres vedtekter godkjennes.

17/2008 Godkjenning av Spydeberg Venstres vedtekter
Vedtak: Spydeberg Venstres vedtekter godkjennes med følgende kommentar: Styret ber Spydeberg Venstres neste årsmøte å vurdere (§4 b pkt 3)
a) en klargjøring av hvem som er på valg til hvilke år, slik at det helt klart går fram i vedtektene samt
b) tydeliggjøre unntaket fra de vedtektsfastsatte antall medlemmer i styret.

18/2008 Venstres utviklingspolitisk plattform
Vedtak: Vedlagte uttalelse ble vedtatt.

19/2008 Vertskap for Venstres landsmøte 2009
Vedtak: Ellen innhenter alternativt tilbud i Fredrikstad og saken tas opp igjen på neste styremøte. Sindre inviterer lokallagene til å fremme forslag på ideer til kulturinnslag.

20/2008 Handlingsplan/utviklingsplan for Østfold Venstre
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte. Geir Helge bes kontakte lokallagene for innspill til politiske nettverk.

21/2008 Nominasjonsarbeidet for stortingsvalget 2009
Nominasjonskomiteen har sitt første møte 10. mars.

22/2008 Rikspolitisk nettverk 2008-2009
Vedtak: Sindre sender ut en invitasjon til lokallagene om å komme med innspill, med frist til neste styremøte.

23/2008 Fylkestingsgruppas planer — orientering ved gruppeleder
Sindre la fram foreløpige planer.
Vedtak: Styret tar saken til orientering.
Geir Helge får internt notat til bruk som bakgrunn i sak 20/2008.

24/2008 Møteplan 2008
Fram til sommeren: 13. mars, 14. april, 13. mai, 9. juni

25/2008 Politiske uttalelser – oppfølging av uttalelser fra årsmøtet 2008
* Datalagringsdirektivet — er sendt til mediene i Østfold.
* Lærerløft
* Psykisk helse
* Jernbanen
Vedtak: Sindre koordinerer/administrerer utsendelsen av de tre siste til media, samt relevante adressater der hvor det er aktuelt. Alle uttalelser fra årsmøtet sendes VHO.

26/2008 Politiske uttalelser – oppfølging av forslag oversendt fra årsmøtet 2008
* Lensmannskontorer
* Kulturbasert næringsliv
* Biologisk mangfold
Vedtak: Uttalelsen om lensmannskontorer sendes ut så raskt som mulig. De andre to følges opp av styret etter innspill fra fylkestingsgruppa.

Saker om landsmøtet i 2008, budsjett 2008 og orientering fra leder i ØUV tas opp på neste møte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**