Stiller spørsmål om Hadeland vdg skole

Ketil Kjenseth stiller spørsmål til fylkesordføreren om de økonomiske sidene ved utbyggingen av Hadeland vdg. skole i fylkestinget 11. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Bakgrunn
Rammene for bygging av ny Hadeland videregående skole ble vedtatt av fylkestinget i oktober 2005. Estimerte byggekostnader var da 280 mill. kr. I juni 2007 vedtok et flertall i fylkestinget å kjøpe tomt i Gran sør og foreta nødvendige makeskifter. Estimerte byggekostnader ble da oppjustert til nærmere 600 mill. kr. I det opprinnelige vedtaket var byggestart planlagt i 2007. Altså i fjor. Men det var først da det ble vedtatt å anskaffe byggetomt. Et interessent spørsmål er om vi nå har en tomt. Det spørsmålet skal jeg imidlertid la ligge.

Mitt spørsmål til fylkesordføreren er knyttet til de økonomiske rammene for ny Hadeland videregående skole. For meg er det uklart i vedtakene om det er fattet en øvre økonomisk ramme for byggeprosjektet. På ett og et halvt år fra oktober 2005 til juni 2007 ble estimerte byggekostnader fordoblet. Til høsten har det gått nye ett og et halvt år. I verste fall har vi fortsatt ikke tomt og estimerte byggekostnader har nær fordoblet seg igjen. Da snakker vi i så fall om en milliardinvestering.

Fra 2006 og fram til nå har det vært mer enn 12 renteøkninger fra Norges Bank. Bygging av ny Hadeland videregående skole må lånefinansieres. Med en stadig høyere rente og stadig stigende kostnadsestimater, er det med andre ord stor usikkerhet knyttet til hvor stor den årlige utgiften vil bli for Oppland fylkeskommune. Jo høyre, jo mer vil den gå på bekostning av andre aktiviteter.

Spørsmål
På bakgrunn av dette vil jeg få stille fylkesordføreren følgende spørsmål:

1) Gitt en rente på 6% og en nedbetalingstid på 20 år; omtrentlig hvilket beløp vil ny Hadeland videregående skole belaste budsjettet med årlig med en investering på
a) 600 mill. kr
b) 800 mill kr
c) 1 000 mill kr

2) Hvilke økonomiske konsekvenser vil det ha for utbyggingen av ny Hadeland videregående skole dersom utbygging av ny riksvei 4 gjennom Gran sentrum blir utsatt eller ikke realisert?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**