Uttalelser

fra årsmøte Hedmark Venstre – husk seminar om datalagringsdirektivet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Fylkesårsmøte2008

Foto: A.Hovstø

Styrk lærerne – Hedmark Venstre vil prioritere en skole med innhold og dannelse. Vi vil gradvis innføre et kompetanseår for lærere — det vil si en ordning som innebærer at lærere etter et visst antall år, kan få permisjon enten for å ta videre utdannelse, eller for å praktisere i annet arbeid som er relevant for skolen. Hedmark Venstre er stolte over skolen og vil styrke den, gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner og sin skaperkraft. Venstre vil styrke læreren og gi mer ansvar til den enkelte skole. Norge skal være en førsteklasses kunnskapsnasjon. Hedmark prioriterer etter- og videreutdanning av lærere framfor flere timer i skolen.
Kontinuerlig vedlikehold – Hedmark Venstre krever at staten må ta ansvar for et kontinuerlig vedlikehold og restaurering av våre middelalderkirker. Kommunene kan ikke alene gjennom sine felleskirkelig råd ha ansvar for alle middelalderkirkene. Dagens ordning med inntil 30 prosent statsstøtte er ikke tilstrekkelig. Hedmark Venstre krever at Opplysningsvesenets fondsmidler i større grad må benyttes til å ta vare på våre kulturhistoriske kirker.
Finans og miljø – Bevilgningene til samferdsel må økes vesentlig! Vei- og jernbaneprosjekter må prosjektfinansieres. Dette kan gjøres gjennom statlig låneopptak, eller bruk av midler fra Oljefondet. Det er regjeringens klare ansvar å følge opp sine egne valgløfter og øke satsingen på samferdsel kraftig. Hedmark Venstre krever at dette blir gjort. Dobbeltspor mellom Eidsvoll og Lillehammer må framskyndes. Å satse målbevisst på jernbaneutbygging og modernisering vil være av nasjonal betydning minst 100 år frem i tiden. Hedmark Venstre står fortsatt på linja om at bane må prioriteres før vei. Det haster med miljøvennlige løsninger!
Livskraftige bygder – Hedmark Venstre mener det er på tide å ta hele fylket i bruk og innser at dette krever en ny politikk. Hedmark Venstre mener at bosetting i distriktene blir best sikret gjennom å tilrettelegga for arbeidsplasser, god kommunikasjon og skoler og barnehager i nærmiljøet. Bosettinga blir ikke styrka gjennom innskjerping av bo- og driveplikta slik Regjeringen foreslår i sitt høringsnotat. Mange gårdsbruk er for små til å leve av. For å få folk til å bosette seg i distrikta må det være rom for annen næringsutvikling i tillegg til landbruk.Hedmark Venstre går i mot boplikt på utmarkseiendommer. Det trengs et mer fleksibelt regelverk, ikke et mer detaljert og rigid regelverk.
Sporløst liv gir mening – Det nye datalagringsdirektivet[eksternlink#https://www.venstre.no/artikkel/11843/] tillater tele- og dataoperatører å lagre informasjon om oss fra et halvt til 2 år. Hedmark Venstre vil stoppe utviklingen mot overvåkingssamfunnet. Det er galt at lovlydige borgere skal behandles som potensielle kriminelle. Prinsippet om uskyld inntil det motsatte er bevist skal også gjelde i en åpen demokratisk rettsstat.
Hedmark Venstre kan ikke akseptere et slikt skritt i totalitær retning. Hedmark Venstre krever at norske borgere kan leve et sporløst liv!
Nye landsmenn, kom til Hedmark – Statistisk Sentralbyrå har nylig publisert tall som viser at Hedmark er det mest forgubbede fylket i landet. Her er gjennomsnittsalderen høyest og fødselstallene lavest. Hedmark Venstre ønsker våre nye landsmenn og arbeidsinnvandrere hjertlig velkommen til Hedmark. Bosett dere her! Start opp ny næringsvirksomhet og gi nye sosiale og kulturelle impulser til lokalsamfunnene. Sammen skal vi jobbe sammen for et varmt, raust og inkluderende Hedmark i vekst der folk med forskjellig bakgrunn kan leve og trives.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**