Drivakrafta

Blir du forvirret av diskusjonen og mediaoppslaga omkring Drivakrafta, som media misvisende har “døpt” Everks-saka? Odd Gunnar Jære Hoel kjenner historia og hadde nylig en artikkel i lokalavisa som på en klar måte gir oss bakgrunn og fakta for Oppdal kommune sin eierandel i Driva-krafta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Drivakrafta – slik jeg ser det.
Først på 1970-tallet foregikk det kraftutbygging i den vestre delen av Oppdal. Vi er godt kjent med at Gjevilvatnet er hovedbasseng, og at kraftstasjonen ligger på Litl-Fahle i Sunndal kommune. Sør-Trøndelag kraftselskap (Trønder-Energi i dag) sto for arbeidet. Gjennom avtale mellom kraftselskapet og Oppdal kommune underskrevet 21.mars 1972 fikk kommunen stedsevarende (evigvarende) rett til uttak av 1/10 av produksjonen i Driva kraftverk. Ettersom STK/TE disponerer 75% av totalproduksjonen, blir det 7,5% for Oppdals del. Omfanget av uttaket varierer sjølsagt av størrelsen på produksjonen, men det dreier seg om 40-50 GWh pr. år. En produksjon av stor verdi, og det er dette vi kaller Drivakrafta. Om lag 30GWh av dette er konsesjonskraft. Ordfører Ola P. Hoel underskrev avtala på vegne av kommunen.
Oppdal E-verk ønska sjøl å bli direkte medeier i Driva kraftverk. Dette var umulig å gjennomføre ettersom bare kommuner kunne bli medeiere i STK/TE. Derfor ble Oppdal kommune medeier, slik som omtalt ovenfor. Men e-verket gikk inn med økonomiske midler i utbygginga på vegne av kommunen. Det dreide seg om 15-18 millioner kroner. Midler som for lengst er tjent inn igjen.
NB! Heretter bruker jeg OK for Oppdal kommune og OE for Oppdal E-verk.
Manglende forvaltningsavtale
Dessverre ble det ikke skrevet avtale mellom kommunen og e-verket om hvordan krafta skulle forvaltes i 1972/73. Det er etter mitt skjønn en viktig grunn, kanskje den viktigste?, til at det er ulikt syn på hvem som eier Drivakrafta i dag.
Slik jeg ser det er det ingen grunn til å være uenige om dette. Det eksisterer bare ei avtale om eierskapet av Drivakrafta, den som er nedfelt gjennom avtala av 21.mars 1972, og som gir OK rettighetene til evig tid. På meg virker det dessuten snodig å snakke om å overføre Drivakrafta til kommunen. Det er jo ikke nødvendig å overføre noe en allerede eier!
Oppsummering
Jeg skjønner veldig godt at mange blir forvirra av det som skjer rundt eierskapet til Drivakrafta. Men dersom jeg som vanlig borger av Oppdal kommune med tilgang på dokumenter fra min tid som lokalpolitiker, skal driste meg på en analyse, vil jeg summere opp slik:
1. Allerede i juni 2001 oversendte OK forslag til avtale som ville klargjøre rettighetsforholdene.
2. I oktober samme år avviste styret i E-verket forslaget fra kommunen med henvisning til at OE "anser seg som eier av andelen i Driva kraftverk."
3. Det var kontakt mellom kommune og e-verk utover 2002, vesentlig gjennom advokater, men noen løsning ble det ikke.
4. I januar 2003 varsla OK søksmål mot OE dersom selskapet ikke var interessert i å diskutere ei minnelig løsning.
5. Før det ble gjort alvor av noe søksmål, bestemte Hafslund seg for å selge sin aksjepost i OE. Hafslunds aksjepost utgjorde ca. 47% av OE. (En kan godt spekulere i hvorfor Hafslund valgte å selge seg ut av OE når det nærma seg rettsoppgjør om rettighetene til Drivakrafta. Hvor god sak hadde en egentlig?)
6. OK kjøpte aksjene Hafslund overtok fra privateierne i 1996 for 55 mill. kroner i januar 2004. Senere har OK også kjøpt de resterende aksjene, slik at OK er 100%-eier av OE. Samla aksjekjøp 58.4 mill. kroner.
7. Vedtaket under punkt 2 over sto ved lag helt til mandag 18.02.08 da et flertall i styret i OE "bekrefter at Drivakrafta er Oppdal kommunes eiendom." Dette er for øvrig i tråd med kommunestyrets enstemmige vedtak i sak 07/71. Det er ikke i tråd med det tidligere styreleder i OE sier i sin pressemelding at "tidligere styrer har ikke behandlet spørsmålet om eiendomsforholdene til Drivarettigheten." Jfr. punkt 2 lenger opp.

Skatt
Skattespørsmål er et sentralt punkt i den uenigheta som har oppstått. Mindretallet i E-verkstyret mener det er meget stor sannsynlighet for at selskap og kommune pådrar seg en skattesmell av anselige dimensjoner dersom Drivakrafta føres ut av OE`s regnskap. Da blir det rekna som utbytte, og utbytte skal beskattes. Dette forutsetter at det er OE som eier Drivakrafta, noe altså mindretallet i E-verkstyret hevder.
Flertallet i E-verkstyret baserer sitt syn på den eneste avtala om eierskap til Drivakrafta som eksisterer, nemlig den av 21.mars 1972 som slår fast at Oppdal kommune er evigvarende eier av ressursen. Når kommunen er eier av krafta og dermed dens overskudd og selskapet kun forvalter krafta, foreligger ingen overføring av verdier fra selskapet til kommunen. Det er derfor ikke aktuelt med utbytteskatt.
Ei endring i tråd med flertallets syn betyr også at Oppdal kommune får 2-3 mill. kroner pr. år i mindre skatt i forhold til at inntekta av konsesjonskrafta føres i E-verkets regnskap. Salg av konsesjonskraft gjennom eier (OK) er nemlig skattefritt, og kommunens inntekter øker. Å forvalte en gullkanta eiendom som et elektrisitetsverk visselig er på best mulig måte for kommunens innbyggere, var noe av det viktigste for meg da jeg gikk inn for å få hand om alle aksjene i Oppdal E-verk.
Advokatmat
Uenighet av slikt omfang er god mat for advokater. Slik også i dette tilfellet. Det spesielle synes jeg er at nå brukes advokatbistand av et kommunalt eid selskap mot sine eiere! Mange hundretusen kroner er brukt, hittil. Også Oppdal kommune må sjølsagt bruke juridisk ekspertise. Kostnaden blir stor, og advokater gir oftest råd i tråd med det de er betalt for.
Uenigheter som dette er også mat for pressa, både den lokale og den regionale. For å si det slik: Hittil er jeg ikke imponert over verken saklighet eller etterrettelighet. Framstillinga er også svært ensidig. Det viktigste ser ut til å være å henge ut enkeltpersoner.
Veien videre
Kommunestyret gjorde 10.oktober -07 et vedtak der det i punkt 1 heter: "Kommunestyret ber ordfører gjennomføre møte med ligningsmyndighetene for å redegjøre for bakgrunnen, og kommunens syn på endringen av forvaltningen av Drivakrafta. Dette med tanke på å finne fram til en avklaring på de aktuelle skattespørsmålene." Dessverre har avklaringa dratt ut i tid, men håpet er at ei slik avklaring nå er like rundt hjørnet. Grunnlaget for forhandlinger er lagt i og med vedtaket i E-verkstyret 18.02.08.
Når skattespørsmålet er klargjort, bestemmes veien videre.
Med hilsen
Odd Gunnar Jære Hoel
Tidligere kommunestyrerepresentant for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**