Vil ha fokus på jernbanen

Til helga arrangeres Venstres Landsmøte. Akershus Venstre kommer til å slå et slag for jernbaneutbygging, og jobber for å få med seg resten av Venstre på dette. Les den politiske uttalelsen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Akershus Venstre ønsker en storstilt satsing på eksisterende infrastruktur.

Akershus Venstre ønsker en storstilt satsing på eksisterende infrastruktur.

Venstre krever sterkere satsing på jernbane

Venstre utfordrer regjeringen til å satse på jernbane i Nasjonal Transportplan 2010-2019. I dag preges jernbanen av etterslep i vedlikehold og investeringer, som fører til færre avganger, dårlig punktlighet og unødvendig lang reisetid. Mangel på togførere og materiell er også i ferd med å bli et stort problem. Venstre ønsker en storstilt satsing på eksisterende infrastruktur og mener at det er nødvendig å handle nå.

Det regionale togtilbudet tjener et viktig miljømarked. Venstre ønsker å legge forholdene til rette for at flere kan pendle på en miljøvennlig måte. Dette er spesielt viktig i folkerike områder. Venstre vil derfor prioritere utbedringer av infrastrukturen i og rundt de store byene, og at tempoet holdes oppe mht. bygging av ny infrastruktur i Inter-city trianglet (Oslo-Halden, Skien og Lillehammer) slik at reisetider og avgangshyppighet kan bedres vesentlig. For hele det nasjonale jernbanetilbudet er en utvidelse av Oslotunnelen svært viktig. Tunnelens kapasitet er nå sprengt. Dette går spesielt ut over regiontogene og godstransporten. Sammen med nytt dobbeltspor også i retning syd, er dette navet i togsystemet i denne regionen. Videre må det bygges flere krysningsspor, slik at hastigheten kan økes og kapasiteten for godstransport utvides.

Venstre vil ha mer jernbane for pengene. Dette innebærer en gjennomgang av organiseringen av jernbanesektoren. Venstre vil også vurdere å konkurranseutsette driften av flere jernbanestrekninger, som f. eks. Kongsvingerbanen og strekningen Bergen-Voss. Erfaringene fra konkurransen på Gjøvikbanen er svært gode. Her har antallet passasjerer vokst betraktelig, antallet avganger er økt, den universelle utformingen er bedret, punkligheten har økt og servicen er betraktelig bedre. Flere miljøkunder fortjener den samme forbedringen.

 Akershus Venstre vil ha fortgang i utbyggingen av dobbeltspor til Ski.

Akershus Venstre vil ha fortgang i utbyggingen av dobbeltspor til Ski.

Venstre ønsker utbygging av høyhastighetstog mellom de største byene i Sør-Norge. Utbyggingen skal gjøre det hensiktsmessig for passasjerene å velge tog framfor fly. Dette forutsetter at regjeringen legger opp til en åpen prosess der alle relevante innspill innen teknologi, konsepter og traseer blir vurdert før 2010. Ambisjonen bør også settes så høyt at det utløses forskning og utvikling, spesielt innen byggteknikk, transportteknikk og miljøteknologi for å sikre klimanøytrale løsninger. Prosjektfinansiering kan være aktuelt for å sikre utbyggingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**