Fritt fram for fylkene

Oppland Venstre fremmer et forslag til Venstres landsmøte som oppfordrer fylkene om å ta i bruk forsøksloven for å drive forsøk med enhetsfylke og andre typer forsøk etter at den rødgrønne regjeringens regiondrøm fra Soria Moria er skrinlagt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Oppland har drevet forsøk med samordnede midler fra staten til regional utvikling, det såkalte Fritt Fram-forsøket.

Oppland har drevet forsøk med samordnede midler fra staten til regional utvikling, det såkalte Fritt Fram-forsøket.

Møre og Romsdal har drevet enhetsfylkeforsøk, mens Oppland har drevet forsøk med samordnede midler fra staten til regional utvikling, det såkalte Fritt Fram-forsøket. Venstres landsmøte oppfordrer disse fylkene og andre om å utvikle og initiere nye forsøk. Kommunal sektor, og særlig mellomnivået i Norge, har vært gjenstand for få forsøk med grundig evaluering underveis. Enhetsfylkeforsøket i Møre og Romsdal er i ferd med å bli et pilotprosjekt i så måte og dokumenterer både effekt og alternative modeller for å delegere statlige oppgaver til regionale folkevalgte organer. Nå er tiden kommet til at de også må få drive politiske forsøk og flere oppgaver, ikke bare administrative forsøk.

Venstre er særlig glad for fylkenes styrkede rolle som regional utviklingsaktør fra 2010. De nye regionale forskningsfondene vil i så måte bli viktige. Men Venstres landsmøte vil også peke på betydningen av at fylkenes eget inntektsgrunnlag styrkes og utvides slik at de kan ivareta de nye oppgavene fra 2010. Venstres landsmøte vil derfor oppfordre regjeringen om å innføre selskapsskatt også for fylkene, samt å endre fordelingsrammen fylkene i mellom i det nye inntektssystemet som skal legges fram i mai.
Venstre ønsker også at 20 øre av CO2-avgiften på drivstoff skal gå direkte til kommuner og fylkene som en økonomisk klimapakke. Kommuner og fylker kan slik settes i stand til å bidra til å redusere klimautslippene med inntil 15 prosent, som det står i Klimaforliket at de har potensial til.

Venstres landsmøte forventer også at regjeringen greier å flytte flere oppgaver fra staten og til fylkene. Venstre ønsker primært at Fylkesmennene skal samordnes med fylkene og at staten oppretter statens direktør i fylkene for de oppgaver som skal ligge hos desentralisert stat.

Venstres landsmøte vil også ha en sterkere politisk styring med driften av sykehusene og vil
at ansvaret for lokalsykehusene overføres til fylkene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**