Samarbeidsavtale for perioden 2007-2011

Partiene FrP, Høyre, KrF og Venstre inngår et valgteknisk samarbeid etter formannskapsmodellen for fylkestingsperioden 2007-2011. Partiene forplikter seg til å bli enige om å fremme et felles, ansvarlig budsjettforslag hvert år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**Samarbeidsavtelen som doc-fil.

Samarbeidsavtale i Akershus fylkeskommune mellom FrP, Høyre, KrF og Venstre
for perioden 2007-2011

Omfang
Partiene FrP, Høyre, KrF og Venstre inngår et valgteknisk samarbeid etter formannskapsmodellen for fylkestingsperioden 2007-2011. Partiene forplikter seg til å bli enige om å fremme et felles, ansvarlig budsjettforslag hvert år.

Politikk

 Les mer på Akershus Fylkeskommunes nettside.

Les mer på Akershus Fylkeskommunes nettside.

1.Akershus fylkeskommune
Partiene vil styrke det politiske arbeidet i Akershus fylkeskommune. Vi vil ha åpne politiske prosesser og godt arbeid i de ulike fylkeskommunale organer. Vi ønsker å gjøre fylkesutvalget og hovedutvalgene til politiske verksteder og fylkestinget til en levende politisk arena, der en diskuterer reelle politiske vegvalg.

Det skal gis muligheter for å ha deltids-/heltidspolitikere og adgang til frikjøp.
Det skal jobbes for å styrke og forbedre det fylkeskommunale tjenestetilbudet. De ansatte er en viktig ressurs, og fylkeskommunen skal være en aktiv arbeidsgiver. Pensjonskassa (AFPK) skal ikke ut på anbud. Balansert målstyring skal være en del av styringssystemene til fylkeskommunen.

 Akershus skal bli et miljøvennlig fylke med Venstre i posisjon. Les mer om Akershus Venstres miljøpolitikk her.

Akershus skal bli et miljøvennlig fylke med Venstre i posisjon. Les mer om Akershus Venstres miljøpolitikk her.

2.Klimaplan og energi
Det skal utarbeides en Regional klimaplan med ambisiøse mål for reduksjon av utslippene av klimagasser. Akershus skal gjøres til et klimapolitisk foregangsfylke i den kommende perioden.

Vi vil videreføre og forsterke Akershus Energis engasjement innen energiforskning.
Akershus Energi skal ikke selges i perioden.

Vi vil få vedtatt en plan for hvordan bussene i fylket skal kunne komme over på mer miljøvennlig drivstoff innen 2015.

Flere innfartsparkeringer, bedre kollektivtransport, økt fremkommelighet på
veien, miljøvennlig drivstoff og energivennlig oppvarming av fylkekommunens eiendommer gjennomføres.

 Kollektivtilbudet skal bedres. Les mer om hva Akershus Venstre mener om samferdsel her.

Kollektivtilbudet skal bedres. Les mer om hva Akershus Venstre mener om samferdsel her.

3.Samferdsel og miljø
Vi skal sette i gang arbeidet med en samferdselpolitisk strategiplan for fylket, spesielt med tanke på arbeidet med Nasjonal Transportplan og Oslopakke 3.

Kollektivtilbudet skal bedres gjennom økt frekvens, bedre regularitet, god komfort og lavere pris. Mer fleksibelt og billigere ungdomskort, innføring av periodekort på tre og seks måneder til reduserte priser og en felles takstsone i Akershus er blant de virkemidlene som skal vurderes.

Partiene respekterer fylkestingets vedtak om Oslopakke 3, og dette vedtaket skal følges opp i perioden. Frp reserverer seg mot bompengefinansiering.

Den fylkeskommunale garantien til SL opprettholdes. Akershus fylkeskommune skal fortsatt være konsesjonshaver for rutetrafikken i fylket.

Vedlikeholdet av fylkesveiene i Akershus skal styrkes vesentlig i perioden, for blant annet å bedre trafikksikkerheten.

 Venstre vil satse på læreren for å få mer kunnskap i skolen. Les mer om skolepolitikken vår her.

Venstre vil satse på læreren for å få mer kunnskap i skolen. Les mer om skolepolitikken vår her.

4.Kunnskap i skolen
Vi skal sette et sterkt lys på å få mer kunnskap i skolen og øke elevenes læringsutbytte.
Vi skal sørge for at skolene i fylket har de beste lærerne vi kan få, og vi skal få på plass et kompetanseløft for lærere.

Høyere lærertetthet, videreutdanning, mentorordning og kompetanseår for lærere er blant de virkemidlene som skal vurderes. Det må tilføres tilstrekkelige ressurser til opplæringen, og rådgivningen må styrkes for å redusere feilvalg og frafall.

Innføring av bærbare PC-er for elevene i videregående skoler vurderes.

 Kultur har egenverdi.

Kultur har egenverdi.

5.Kultur og frivillige organisasjoner
Kultur har stor egenverdi, og vi vil stimulere til et rikt kulturliv i Akershus.
Vi vil arbeide for å gi gode rammebetingelser for Akershus teater, spesielt rettet mot den kulturelle skolesekken. Vi vil styrke de frivillige organisasjonene, og gi dem større innflytelse. Innføring av kulturkort for ungdom vurderes.

 Akershus Venstre mener det er viktig å sikre allmenn tilgang til strendene.

Akershus Venstre mener det er viktig å sikre allmenn tilgang til strendene.

6.Markagrensa og strandsoner
Markagrensa skal ikke oppheves og strandsoneloven skal håndheves for å bedre allmennhetens tilgang til sjøen og større innlands-sjøer. Det kan være aktuelt å foreta justeringer der det foreligger sterke offentlige interesser.

 Inge Solli er varaordfører i Akershus.

Inge Solli er varaordfører i Akershus.

Politiske verv
1. Fylkesordfører H Nils Aage Jegstad
2. Fylkesvaraordfører V Inge Solli
3. Leder i hovedutvalg for utdanning og kompetanse FrP
4. Nestleder i hovedutvalg for utdanning og kompetanse KrF
5. Leder i hovedutvalg for samferdsel og miljø KrF
6. Nestleder i hovedutvalg for samferdsel og miljø H
7. Leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, næring FrP
8. Nestleder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, næring H
9. Styringsgruppa Oslopakke 3 H/KrF
10. Leder Akershus Energi H
11. Nestleder Akershus Energi V
12. KS landsting Akershus H/V/KrF


Fylkesutvalget (FU) fordeles slik:

FrP 3
Høyre 3
KrF 1
Venstre 1


Hovedutvalg fordeles slik:

FrP 2
Høyre 4
KrF 1
Venstre 1

Styreplass i nytt kollektivselskap, verv i øvrige styrer, råd og utvalg avtales særskilt.

Avtalens gyldighet
Avtalen trer i kraft etter godkjennelse i partienes ansvarlige organer.

Oslo, 12.10.2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**