Satser offensivt på skoleutbygging og utdanning

Ap, Sp, SV og V vil i fylkesutvalgets møte onsdag legge frem forslag til en storstilt satsing på videregående utdanning. Buskerud fylkeskommune skal bygge nye skolebygg for over 1 milliard kroner i Drammen, Hurum og på Ringerike. -Til tross for offensiv satsing legges det fram et budsjett og handlingsprogram med solide årlige overskudd, sier fylkesvaraordfører Runolv Stegane (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


STORSTILT SATSING PÅ UTDANNING

Bilde: Runolv Stegane og Helge Stiksrud

Runolv Stegane og Helge Stiksrud

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Samarbeidspartiene (Ap, Sp, SV og V) som har flertall i fylkestinget vil i onsdagens fylkesutvalgsmøte legge frem forslag til en storstilt satsing på videregående utdanning. De nærmeste årene skal Buskerud fylkeskommune bygge nye skolebygg for over 1 milliard kroner og det satses betydelige midler på kvalitetsutvikling i de videregående skolene. Det skal bygges ny videregående skole på Sætre i Hurum. Drammen videregående skole skal samlokaliseres på Marienlyst og det blir bygget ny skole på Ringerike der Ringerike og Hønefoss videregående skoler skal samlokaliseres i Osloveien.

Fylkeskommunen har en sunn økonomi og storsatsingen på utdanning er mulig innenfor ansvarlige økonomiske rammer. Samarbeidspartienes budsjettforslag legger opp til et samlet netto driftsresultat for fireårsperioden på hele 307,8 millioner etter at renter og avdrag er betalt. Driftsresultatet legges inn som delfinansiering av de nye skoleinvesteringene. Salgsinntekter fra avhending av Ringerike videregående skole kommer i tillegg.

Hurum
Byggingen av ny videregående skole i Hurum er et godt regionalutviklingsprosjekt som møter det lokale næringslivets behov for kompetent arbeidskraft. Vedtaket om bygging av skolen bidrar også til at elevene fra Røyken og Hurum vil kunne gå på videregående skole nær bostedet sitt. De videregående skolene i Røyken og Hurum vil komplettere hverandre i forhold til utdanningsprogrammer, noe som fører til at Hurumhavøyas elever får et bredt og godt sammensatt skoletilbud.

Samspillet mellom skole og næringsliv er et område hvor det er behov for betydelige forbedringer. Hurum videregående vil være nyskapende og banebrytende i utvikling av dette samspillet .

Marienlyst
Drammen videregående består av tidligere Strømsø og Drammen videregående skoler. Samlokalisering av disse avdelingene vil føre til bedre utnyttelse av ressursene på skolen. Elever og lærere vil få et moderne og fremtidsrettet skolebygg tilpasset de enkelte studieprogrammer. Nærheten til idrettsanleggene på Marienlyst gir sambruksgevinster og sikrer et svært godt toppidrettstilbud ved skolen.

Hønefoss
Skolene i Hønefoss har i lang tid hatt behov for utbedringer og tilgang til større arealer.
Det har i en tid vært usikkerhet knyttet til Ringerike kommunes planer for utvikling av byen, og hvordan dette vil innvirke på mulighetene for utbygging av skolene. Dette forholdet er nå avklart, og samarbeidspartiene velger å følge kommunens anbefaling med hensyn til hvor videregående skole i fremtiden bør ligge. Derfor foreslås det en samlokalisering av disse skolene lokalisert til dagens Hønefoss videregående skole i Osloveien. En samlokalisert skole vil gi driftsmessige positive utslag, i tillegg til de pedagogiske fordelene.

Kvalitetsutviklingstiltak
Samarbeidspartienes budsjettforslag inneholder en rekke kvalitetsutviklingstiltak i forhold til videregående opplæring. Utdanningsbudsjettet styrkes med totalt kr 36,8 millioner kroner i forhold til 2008.

Blant annet er følgende tiltak innarbeidet:
Etablering av karrieresentere på Ringerike/midtfylket og Kongsberg/Numedal 2,5 mill. hvert år i perioden.
1, 5 mill hvert år i perioden til internasjonaliseringsprosjekter med delfinansiering fra aktuelle EU- programmer, for å dekke elevenes egenandeler.
1 mill i 2009 til å øke rekrutteringen til programområder med liten søkning. Dette gjøres i samarbeid med opplæringskontorer, bransjer, næringsliv, kommuner.
1,5 mill til investeringer i utstyr ved Fagskolen Tinius Olsen.
Styrking av kompetanseutviklingstiltak for lærerne.
Styrking av overføringene til frivillige voksenopplæringsorganisasjoner.
Styrket opplæring av språklige minoriteter.
Videreføring av ordning med bærbar PC til elevene.
Generell styrking av rammen til hovedutvalgets disposisjon.
Videreføring av samarbeidet med og tilskuddene til Høgskolen i Buskerud, forutsatt at høgskolen forplikter seg til å utvikle aktiviteten ved alle tre avdelinger.

Øvrige investeringstiltak: nybygg Rosthaug, nybygg Åssiden, vedlikeholdsprogram samtlige skoler m.v.

Venstres kontaktpersoner:
Runolv Stegane
Fylkesvaraordfører (V) 32 80 85 22 93 44 83 28 [email protected]
Helge Stiksrud 91823214 [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**