Fylkesvaraordfører Inge Solli

Inge Solli er fylkesvaraordfører og tredjekandidat for Akershus Venstre ved stortingsvalget 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Inge Solli (V)

Inge Solli (V)

Politisk erfaring
Høsten 2007 ble Inge Solli valgt som fylkesvaraordfører i Akershus. Han er vararepresentant til Stortinget, og har tre år bak seg som gruppeleder for Venstre i Fylkestinget. Inge Solli har vært gruppeleder, kommunestyremedlem og formannskapsmedlem i Nittedal de 5 siste årene, og har vært leder i Nittedal Venstre de ti siste årene. Han er ingen sektorpolitiker, men ønsker å se politikk og samfunnsutvikling i en sammenheng.

Inge Solli er utdannet innen økonomi og markedsføring. Han har jobbet i det private næringsliv helt fram til 2007, i hovedsak som IT-leder i Storebrand og IBM.
Inge Solli har kor og revy som hobby, og har vært aktiv innen frivillige organisasjoner slik som Amnesty International og stiftelsen Nittedal kulturhus. Han vil framheve verdien av det arbeidet frivillige organisasjoner utfører.

Kunnskap skaper verdier
Solli mener at vi trenger en systematisk videreutdanning for lærere, og at kompetanseheving skal være både en rett og en plikt for alle lærere med jevne mellomrom. En bred innsats på dette området er avgjørende for å gjenoppbygge status for læreryrket.
Han sier at det må utarbeides nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre tilstrekkelig mange lærere i grunn- og videregående skole. Det haster å gjøre noe med lærerrekrutteringen.
– Det må stilles konkrete fagkrav for å undervise på alle fag og alle trinn. Det handler om å sette ambisjoner for norsk skole, og det vil være svært viktig både med tanke på innretning av videreutdanningen og den nye lærerutdanningen, sier Inge Solli.

Stortingsvararepresentant Inge Solli

Foto: Akershus Venstre

Ny energi — nye muligheter
– Norge skal ta lederskap i det internasjonale klimaarbeidet, og i arbeidet med å utvikle et godt lavutslippssamfunn. Fordelene ved en sterk og tidlig innsats for å bekjempe klimaendingene er langt større enn kostnadene ved å ikke handle. Omstilling gir også nye muligheter, og mange bedrifter ser et stort potensial for å skape nye arbeidsplasser og inntekter gjennom klimariktige løsninger. Norge har de økonomiske, menneskelige og naturgitte ressurser og forutsetninger som skal til for å utløse dette potensialet, sier Solli.
Han synes det er gledelig å se planene for landets mest framtidsrettede og komplette energisenter ved Åråsen i Skedsmo er i ferd med å ta form. Dette tiltaket er et viktig bidrag i å nå den vedtatte målsetningen om at Akershus skal gjøres til et klimapolitisk foregangsfylke.

Akershus-skvisen
– Akershus har helt spesielle utfordringer, vi er i en slags skvis mellom sentrum og periferi. Venstres stortingsrepresentanter må derfor være ombudsmenn for våre innbyggere, og stå på for at vårt fylke får infrastruktur og økonomiske rammer som samsvarer med utfordringene våre. Den sterke befolkningsveksten i vår region krever utbygging av transportløsninger, skoler, sykehus osv. Jeg vil trekke fram behovet for en offensiv modernisering og utbygging av jernbanen. Utbygging av dobbeltsporet jernbane og høyere hastighet i og mellom storbyområdene må være starten på et nasjonalt høyhastighetsnett, sier fylkesvaraordfører Inge Solli.

Fylkesvaraordfører Inge Solli (V)

Fylkesvaraordfører Inge Solli (V)

Inge Solli
Født i 1959
Bor på Hagan i Nittedal
IT-leder i IBM (permisjon fram til 2011)
Hobby: Kor og revy

Politiske verv
1. vararepresentant til Stortinget.
Fylkesvaraordfører i Akershus.
Gruppeleder for Venstre i fylkestinget.
Medlem i hovedutvalg for utdanning og kompetanse (har vært leder i 2 år).
Leder i fylkesplanutvalget.
Nestleder i fylkesutvalg og administrasjonsutvalg.
Fylkestingsmedlem.
Formannskapsmedlem, kommunestyremedlem og gruppeleder for Nittedal Venstre.
Leder i Nittedal Venstre.

For tilleggsinformasjon, vennligst kontakt Inge Solli på mobiltlf 93479522 eller mail [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**