Styremøte 24. november 2008

Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Til stede: Sindre Westerlund Mork, Caroline Haaland, Geir Helge Sandsmark (ikke sakene 84, 85 og 86), Constance Hauser, Johan Aksel Ekhaugen, Ellen Grøndahl, Randi Sundby.

Observatør: Marta D. Lindås, Jan Tore Gjøby.

Agenda:
79/2008 Referat fra møtet 13. oktober 2008
Vedtak:
Referatet godkjennes.

80/2008 Dreiebok årsmøter
Gjennomgang av utkast fra sekretær.
Vedtak:
Frist for å fremme forslag til årsmøtet settes til 21. januar 2009.
Frist for påmelding settes til 2. februar.
Frist for å fremme politiske uttalelser settes til 11. februar 2009.

81/2008 Årsmøte 2009
Årsmøtet i 2009 arrangeres 13.-14 februar, i Marker.
Vedtak:
Leder sender ut et forhåndsvarsel til lokallagene innen jul, hvor det vises til vedtekter og det rent formelle, inkludert påminnelse om den formelle frist for innkalling.
Arrangementskomiteen undersøker de praktiske forholdene rundt selve arrangementet med videokanon, muligheter til å bruke PC og skriver/kopiering for redaksjonskomite og ev publisering på nett.
Rakkestad Venstre tar med talerstol som sist.
Leder gjør en henvendelse til VHO om å få besøk av Ola Elvestuen, subsidiært en av de andre fra programkomiteen.
Marta D. Lindås påtar seg å invitere en repr fra Folkpartiet i Värmland.

82/2008 Rikspolitisk nettverk
Endringer i deltakere, basert på nominasjonsmøtet 22. november.
Vedtak:
Det legges inn en forutsetning om at Rita Sletner kan være tilgjengelig sammen med Østfolds gruppe selv om hun er med å arrangere RPN. Gitt den forutsetningen, skal følgende deltakere fra Østfold skal være med i valgkamputvalget fra 1. desember etter følgende prioritet; 1. Britt Fladmark Holta, 2. Sindre Westerlund Mork, 3. Tone Skråning. 4. Helge Hasvold.

83/2008 Organisatorisk handlingsplan
Status og planer for lagbygging.
Vedtak:
1) Org.nestleder utarbeider en momentliste/mal for fadderarbeid til bruk for fylkesstyret.
2) Org.nestleder etterspør faddere overfor lokallagene basert på dette. Simen Saxebøl og Anne Kristine Ramberg-Mohn bes spesielt om de kan være faddere overfor Skiptvet.
3)Det nye styret etter årsmøtet i 2009 påtar seg oppgaver overfor lokallag i.f.t. fadderarbeid. Det velges to lokallag å arbeide spesielt med i 2009.

84/2008 Møteplan 2009
Møteoversikt for gruppa og styremøter.
Vedtak:
Fylkesstyret (utvidet gruppemøte); 26. januar, 16. februar, 2. mars, 27. april, 8. juni
Fylkestingsgruppa; 9. februar, 20. april, 25. mai

85/2008 Valgkamputvalget — Valget 2009
Vedtak:
Valgkampleder Britt F. Holta, de fem første kandidatene, sammen med Simen Saxebøl, utgjør valgkamputvalget.

86/2008 Samferdsel
Vedtak:
Vi søker å arrangere et temamøte om NTP for å avklare relevante problemstillinger for Østfold, inklusive rammevilkårene for RSL. Innledere kan f.eks være politikere, næringslivsledere og relevante organisasjoner. Pol.nestleder påtar seg oppdraget og melder tilbake status på neste styremøte.

87/2008 Orientering fra gruppeleder
Budsjettforslag og saker til fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**