Skittent spill om Moss lufthavn Rygge

– Arbeiderpartiet har avslørt sitt Janusansikt i saken rundt selskapet Rygge sivile lufthavn (RSL). Partiet har drevet et skittent politisk spill for å føre politiske partier på Stortinget, media og egne velgere i Østfold bak lyset, sier Sindre W. Mork, leder i Østfold Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Fra evakueringen av Bangkok flyplass

Foto: Kåre Pettersen

Den forrige regjeringen ga 19. november 2004, med samferdselsminister fra Venstre, konsesjon for drift av sivil trafikk ved Moss lufthavn, Rygge. Konsesjonen ble gitt etter en bred demokratisk prosess hvor alle interessenter hadde muligheten til å bli hørt.

I konsesjonens § 6 står det: "Det forutsettes at konsesjonshaverens drift av lufthavnen ikke går ut over forutsetningene som er lagt til grunn for konsesjonen mht. støysoner, reguleringsplan og dimensjonering av lufthavnens sivile terminal og trafikkanlegg. Dersom trafikken i løpet av konsesjonsperioden blir høyere enn 750 000 flyreisende per år, skal konsesjonshaver gi varsel om dette. Høyere trafikk forutsetter ny vurdering av inn- og utflygingstraséer, støysoneberegninger og allmenne hensyn forbundet med videre utvikling og drift, jf. § 13 om endring av konsesjon."

Østfold Venstre hadde jobbet tett opp mot departementet for å få miljøaspektet med i vurderingen. Grunnlaget for arbeidet ble lagt da Venstre fikk Østfold fylkesting med på å vedta at driften ikke skal medføre forurensing av Vansjø. Dette gjenspeilte seg i pressemeldingen fra departementet: "Ved høyere trafikk enn 750 000 flyreisende per år, må konsesjonsinnehaver gi varsel om dette, og konsesjon for videre utvikling og drift av den sivile lufthavnen må vurderes på nytt både ut fra miljømessige og allmenne hensyn."

Konsesjonen ga grunnlag for at driftselskapet RSL, med fylkeskommunen som medeier, investerte slik vi kjenner anlegget i dag.

I den nevnte § 13, står det: "Departementet kan i konsesjonsperioden og ved fornyelse av konsesjonen foreta endringer i konsesjonsvilkårene." Etter regjeringsskiftet i 2005, har dagens regjering foretatt en slik endring og satt en endelig grense for reisende på 774 000 passasjerer. Denne absolutte grensen er grunnlaget for den situasjonen driften av flyplassen er kommet i og har medført en rekke initiativ og en stor offentlig debatt.

Disse aktivitetene førte til slutt til at det i budsjettbehandlingen i Stortinget, ble fremmet et forslag om å fjerne dette absolutte taket. Venstre valgte å støtte forslaget. Ved å fjerne regjeringens absolutte passasjergrense ville RSL få tilbake de opprinnelige driftsvilkårene. Det ville kunne gi RSL både handlingsrom til å utvide sitt kapitalgrunnlag samtidig som RSL ville kunne søke om endringer i konsesjonen med utgangspunkt i dagens behov.

Sindre Mork

Foto: Vidar Grundetjern

Østfold Venstre har tydelig, blant annet i fylkestinget, påpekt av vi ønsker å klarlegge rammene for driften ved at RSL bør søke de nødvendige endringer i konsesjonen. Dette er viktig for å kunne gjennomføre den demokratiske prosessen på nytt gjennom en ny konsesjonsrunde.

Stortingets behandling av det nevnte forslag, avslørte tydelig hvilket skittent spill Arbeiderpartiet har drevet overfor andre stortingspolitikere, media og egne velgere. Da Arbeiderpartiets representanter fra Østfold skjønte at Venstre ville stemme for forslaget i Stortinget, snudde de og stemte mot og hindret dermed et ja-flertall. I ettertid har de prøvd å bortforklare egne standpunkt og handlinger og prøvd å legge skylden på Venstre. Det tror vi folk lett gjennomskuer.

Venstre oppfordrer igjen RSL til å søke ny konsesjon med vilkår de mener er nødvendige for en sunn drift. Da kan vi få en åpen debatt i en demokratisk høring hvor alle interessenter må stå fram med sitt reelle standpunkt i saken. Det er det sannelig behov for.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder
Østfold fylkesting

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**