Gode velferdstjenester

Frie samfunn har gode fellesskapsinstitusjoner og et sosialt sikkerhetsnett for alle, Venstre ønsker derfor gode, offentlig finansierte velferdstjenester

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Vann

Foto: A.Hovstø

For Venstre er god kvalitet på tjenestene viktigere enn hvem som utfører dem; det offentlige selv, private eller ideelle aktører.
Venstre vil prioritere mer til dem som trenger det mest. Velferdssamfunnet er for Venstre mer enn velferdsstaten. Offentlige velferdstjenester kan aldri erstatte nærhet og omsorg i frivillige fellesskap, familie og nærmiljø. I et liberalt velferdssamfunn er det samspillet mellom stat, kommuner, frivillige felleskap og den enkeltes personlige ansvar overfor sine medmennesker som skaper trygghet og forankring. Norge bruker mer penger på helsevesenet og har flere leger og sykepleiere enn land vi sammenligner oss med. Utfordringen i helsesektoren i dag er ikke først og fremst for lite penger, men prioritering, organisering og en annen balanse mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Kjernen i Venstres helse- og omsorgspolitikk er at flere oppgaver må løses nærmere den enkelte bruker — i primærhelsetjenesten. Det krever en omfordeling av fagfolk og ressurser fra statlig spesialisthelsetjeneste til kommunene, slik at de settes i stand til å løse nye oppgaver.
Venstre vil opprettholde helseforetakene, men vil foreta en grundig gjennomgang med mål om mer forsvarlig økonomistyring. Det er nødvendig for å kunne styre ressursveksten over fra spesialisthelsetjeneste til primærhelsetjeneste, slik Venstre ønsker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**