Grønn og bedriftsvennlig krisepakke

Venstre, Høyre og KrF har lagt fram felles krav og innspill til Regjeringens “krisepakke”. For Venstre har det vært viktig at tiltakene særlig har en klima- og miljøprofil, og at det lages målrettede tiltak som sikrer bedriftenes konkurranseevne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Fremtidens lavutslippssamfunn
Den økonomiske krisen rammer hardt, også i Norge, og må møtes med akutte tiltak. Venstre ønsker å bruke krisesituasjonen på en konstruktiv måte ved å forme fremtidens lavutslippssamfunn og et mer bærekraftig næringsliv.

Krisen gir en mulighet til å skape varige forbedringer som både bidrar til å løse klimakrisen og finanskrisen. Derfor må forslag til tiltak som bidrar til energieffektivisering og omlegging til fornybar energi prioriteres, mener Venstre.

Forskning og utdanning

Norge må også satse massivt på forskning og høyere utdanning for å videreutvikle kunnskapssamfunnet og en mer bærekraftig økonomi. Venstre mener derfor at økt støtte til virkemidler som fremmer bedriftenes forskning og utvikling— særlig prosjekter som bidrar til mer miljø- og klimavennlige løsninger er et velegnet tiltak nå.

Venstre ønsker også å bruke skattesystemet aktivt i en mer miljøvennlig retning og mener også at det viktig med et offentlig virkemiddelapparat som kan utløse en rekke av de gode klimaprosjektene vi ser at mange klimagründere og bedrifter trenger finansiering til.

Sikre konkurranseutsatt industri
Finanskrisen er global, og da er det spesielt viktig å finne fram til tiltak som sikrer konkurranseutsatt industri og næringsliv. Venstre forslår derfor at det innføres en målrettet ordning med et "bedriftenes konjunkturfond" som bidrar til å skyve hele eller deler av de store overskuddene fra 2008 til de kommende år hvor lønnsomhet, likviditet og soliditet blir dårligere.

Venstre vil bruke både skattesystemet og direkte tilskudd for å øke satsingen på næringsrettet forskning, øke bedriftenes investeringer i forskning og utviklingsarbeid og stimulere bedriftene til å investere i nye maskiner.

Det gjenstår å se regjeringens vilje til et bredt samarbeid om landets store utfordringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**