Årsmelding frå Oppdal Venstre 2008

Her finn du årsmeldinga for Oppdal Venstre slik ho vart vedteke på årsmøtet no i januar. God aktivitet og medlemsvekst er verdt å merke seg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


ÅRSMELDING FOR OPPDAL VENSTRE 2008
Styret har i 2008 bestått av:
Odd Gunnar Jære Hoel leder
Trygve Sande nestleder
Bjørg Golten Sneve kasserer
Gerd-Mette Drabløs sekretær
John Vammervold styremedlem
Varamedlemmer:
Ingrid Mellem
Hans Bøe

Oppdal Venstre fylte 125 år den 18.november 2008, drygt 2 måneder før Norges Venstrelag når samme alder den 28. januar 2009!

Styret har hatt 2 styremøter og behandla 7 saker. Året 2008 var et mellomvalgår, og aktiviteten i styret har følgelig båret preg av det. Men både telefon og ikke minst e-post har blitt nytta til drøfting av styresaker. I tillegg har de åpne gruppemøtene foran hvert kommunestyremøte også blitt nytta til drøfting av styresaker når det har vært nødvendig.

Turi Teksum og Hans Bøe var lagets utsendinger på årsmøtet i Sør-Trøndelag Venstre 8. — 9. februar i Trondheim.

Mandag 28.april ble første del av Venstreskolen arrangert på Kommunestyresalen. Guri Melby gjennomgikk historikk og organisasjon for partiet. Arrangementet var godt besøkt, Rennebu Venstre var invitert og møtte med to representanter.

Foran alle kommunestyremøta (- ett) har vi hatt åpne møter på Grøsethkafèen for å drøfte saklista. Seks-åtte personer har oftest møtt opp slik at vår representant i kommunestyret har fått innspill og gode råd med på vegen.

Mandag 20.oktober hadde vi åpent møte der vi valgte representanter til nominasjonsmøtet foran stortingsvalget. Vi arbeidde oss også gjennom 1.utkastet til program for stortingsperioden 2009-2013. Vi kom med nokså mange merknader og forslag til endringer og tillegg som ble sendt til Sør-Trøndelag Venstre og direkte til programkomiteen.

Lørdag 22. november avholdt Sør-Trøndelag Venstre sitt nominasjonsmøte foran stortingsvalget i haust på Speilsalen i Kulturhuset. Utsendinger fra Oppdal Venstre var Turi Teksum, Ingrid Mellem og Odd Gunnar Jære Hoel. Gerd-Mette Vatne Drabløs står på 11.plass på denne lista.

Lokalpolitisk vises til egen årsmelding for kommunestyregruppa.
Når det gjelder økonomien vises det til regnskapet.

Medlemstallet pr. 19.09.08 er i følge sentrale lister 26. Av disse har 18 betalt kontingent for 2008. Vi fikk 5 nye medlemmer i året!! Det er vi overlag glade for. Det er grunnlag for å verve flere medlemmer i året vi så vidt har starta på.

Oppdal, 19. januar 2009
Odd Gunnar Jære Hoel
Leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**