Erik Ringnes sin tale på Hedmark Venstres årsmøte på Tynset 7 feb 2009 — innledning til generaldebatt

Velkommen til delegater og spesielt velkommen til de som representerer de nye lokallagene, velkommen til observatører (Eidskog), Unge Venstres representanter, presse og evt andre tilhørere – sammen kan vi bidra til at dette møtet blir akkurat det som det skal være: fullt av politikk, engasjement og gode debatter som kan bidra til å forme det som skal være vår felles politikk i neste stortingsperiode og ikke minst, hvem som skal være Hedmark Venstres kandidater ved høstens stortingsvalg
Venstre er fortsatt i vekst i Hedmark og vi var i fjor det fylkeslaget som hadde 3. Størst vekst i antall medlemmer og med 3 nye lokallag i fjor, er vi der vi skal være: på offensiven!
Også Unge Venstre er i vekst i Hedmark: nytt lag i Kongsvinger og et nytt lag på gang i Løten!
Men vi skal videre og har satt oss nye mål for Venstre i Hedmark
Venstre vil kjempe for et mandat for Venstre under årets stortingsvalg 14. sep — men det kan vi bare klare ved å løfte i flokk og jobbe sammen – kandidatene og fylkesstyret kan ikke klare dette uten dere
Denne helga er vi samlet på Tynset som en viktig del av dette arbeidet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tynset og Alvdal har vært og er fortsatt viktige Venstrebastioner og vi er sikker på at vi får et godt års — og nominasjonsmøte her
En støttespiller for Alvdal Venstre gjennom mange år er gått bort.
Helen Kveberg Paaske døde på juleaften og etterlater seg et stort savn — også blant mange Venstrevenner i Hedmark
— vi minnes henne med ett minutts stillhet
Mye er endret siden vi møttes på årsmøtet i Løten i fjor
Finanskrisa kom i høst, ganske snikende og etter en lang periode med høykonjunktur
At en bankkollaps i USA skulle få så store innvirkning også for oss i Norge, er en påminnelse om globaliseringa og hvor sterkt vi er knyttet sammen — enten vi vil det eller ei
Sjelden eller aldri har framlegginga av regjeringens statsbudsjett den 6 okt opplevd at budsjettet i liten grad hadde tatt høyde for den krisa som allerede da var et faktum
Det er fortsatt vanskelig å vite hvor dyp og hvor langvarig denne krisa vil bli
Finanskrisa utviklet seg raskt til ei etterspørselskrise, som i dag preger den politiske arenaen på alle måter
Situasjonen minner meg litt om "Titanic-syndromet"
Mens verdensøkonomien gikk så det suste, var det mange hovmodige økonomer som utalte at verdensøkonomien har blitt så sterk at det ikke lenger er mulig å tenke seg kriser i framtida på linje med den vi hadde på 30-tallet
De tok feil — veldig feil
I dag er det slik at ingen overskuer konsekvensene av dagens resesjon eller tilbakegang på godt norsk
Bildene og reportasjene fra vårt broderfolk på Island har vært skremmende og nesten uvirkelig, med opptøyer, tåregass, regjeringens avgang, nyvalg og med lange matkøer i et land som for få år siden ble kåret til et av verdens beste
Jeg skulle ønske vi kunne gjøre mer for vårt islandske nabofolk, men jeg vet ikke helt hva — kanskje noen her kan lage utkast til en politisk støtteerklæring til Island?
Island søker nå sannsynligvis støtte ved å søke om medlemskap i EU for å stabilisere situasjonen og da særlig få orden på finansmarkedet som alle moderne stater og nasjoner er helt avhengig av
Islendingene følte seg totalt forlatt av resten av verden en stund. De ble presset gjennom EU til å betale regningene i Storbritannia og Nederland.
Island fikk ikke hjelp fra Det internasjonale pengefond før de hadde gjort det.

Den islandske staten var gjeldfri før finanskrisen, nå er utenlandsgjelden på svimlende 350 milliarder kroner.
Det tilsvarer nærmere 1,2 millioner kroner per innbygger.
Det påstås at så få som 30 personer på Island må ta hovedskylda for at landet har gått konkurs, men i løpet av nesten fire måneder har det offentlige ikke satt noen under etterforskning.
Det er folk sinte for, og vi synes det er rart ingen er blitt forhørt eller satt i varetekt.
Alle vet jo hvem det dreier seg om.
Hva vil denne krisa bety for Hedmark?
I Hedmark er det heldigvis roligere
Kanskje vi kan si det slik at vi i Hedmark har et næringsliv som gjør at vi ikke er med på de største oppturene, men det betyr at vi også er spart for de store nedturene og at vi har ei mindre fallhøyde
Sparebanken Hedmark påstår at de låner ut penger som normalt.
Det er bra, men det betyr ikke at vi vil være uberørte av krisa, men den vil slå skjevt ut
De som jobber i eksportindustrien vil rammes hardest — i Hedmark helt konkret er det for eksempel de som jobber på TI Automotive på Kongsvinger som har nedbemannet
Moelven konsernet har sagt opp over 200 allerede ( av sine3. 300 ansatte)
Malmlaft as og Folldal Handlaft as har permitterer 25 av sine nærmere 60 ansatte.
Og mange flere
Landbruket er lite berørt — og har egentlig en fordel av krisa fordi det var den som antakeligvis har fått ned rentenivået — landbruk er kapitalkrevende
Offentlig sektor er lite berørt og har fått tilført store ekstrabevilginger til vedlikehold og nyanlegg i et forsøk på å holde oppe aktiviteten — særlig innen bygg og anlegg
Hedmark Venstre har kommentert at noe mer av disse midlene burde brukes på innholdet i de offentlige byggene — særlig innenfor skole og omsorg hvor det både er behov for å øke tilbudet og det behov for etterutdanning
Først kom bankpakka fra regjeringen på 350 mrd for å få i gang kapitalflyten mellom bankene
Så kom nylig krisepakka til kommunene og fylkeskommunene
Tenk å kunne bruke så mye ekstra statlige midler i et valgår det er skrives det lite om!!!
Kommunene i Hedmark fikk nylig ei pakke fra regjeringa:
127 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd og
41,6 millioner kroner i økte frie inntekter til kommunene i Hedmark
Samlet utgjør dette om lag 169 millioner kroner.
Men ingen ting til landbruket — som er skuffet og har store akkumulerte behov for nybygg/vedlhold
Bondelaget hadde bedt om en dobling av de såkalte BU-midlene, men ble ikke hørt
Kongsvinger kommune best ut av tiltakspakka.- ref NHO
Innlandet ( Hed-Opp) har fått 145 millioner ekstra til jernbane — det er veldig bra —dobbeltspor før!
50 mill til bioenergi er bra og kan bli viktig for Hedmark
Men er lite i frohold til ENOVA som får 1,2 mrd ekstra
Men hvordan skal folk kunne måle de politiske prestasjonene i denne situasjonen? Og det i et valgår
Renta gikk opp 18 ganger før finanskrisa fikk den til å snu
Denne Stoltembergregjeringa har 200 mrd mer å bruke i sitt statsbudsjett for 2009 sammenliknet med Bondevik 2 i 2005
De 200 mrd skyldes pga økt skatt-og avgifter, samt økte avkastning på Petroelumsfondet, utland som fortsatt er på 2.000 mrd — det vil si at 4 % av 2.300 mrd som var verdien før finanskrisa som alene utgjør hele 92 mrd av et statsbudsjett på ufattelige 848 mrd
På mange måter kan vi si at finanskrisa har reddet denne regjeringa som ellers garantert ville blitt kastet ved valget til høsten — nå er situasjonen åpen og vi vet ikke hva som vil være situasjonen i september: særlig hvor mange arbeidsløse?
Velgerne søker tryggghet i usikre tider og vi ser allerede nå på meningsmålingene at Ap tjener på det
Hedmark og Oppland Venstre besøkte nylig en bedrift på Lillehammer etter invitasjon fra NHO
Bedre vilkår for FoU,
bedre infrastruktur i form av vei/bane,
bedre avskrivningsregler,
mer fleksible ansettelsesregler,
mer stabil kronekurs
bedre tilgang på kompetent arbeidskraft.
Dette er krav som Venstre stiller seg bak.

Status for næringslivet i Hedmark og Oppland:
Ca 1700 medlemsbedrifter
NHO synes at det er vanskelig å forholde seg til de 2 fylkeskommunene pga ulikt styringssystem
90 % av bedriftene har under 20 ansatte i de 2 fylkene
Virkemiddelapparatet lite tilpasset små og mellomstore bedrifter

Næringsliver vårt er ganske spesialisert i de ulike regionene
Glomdal — viktig for trevare/bygg
– Det er satt av økt ramme til trebasert innovasjonsprogram med 20 millioner.
Disse to fylkene avvirker jo 40 prosent av skogen i Norge og har et veldig godt bedriftsnettverk for treindustrien.
Så her bør Innlandet se sin sjanse til å ta en god brorpart av den økningen, sa nylig NHO-direktør Christel Kvam.

Lars: krisa må ikke ha vært forgjeves .
Den må brukes til å skape:
-lavutslippssamfunnet
-kunnskapssamfunnet
– til å fornye offentlig sektor
Disse 3 setningene er de jeg vil at alle som er tilstede for Venstre skal kunne fra vårt stortingsvalgprogram:
Lavutslippssamfunnet, kunnskapssamfunnet og fornyelse av offentlig sektor!
1. Lavutslippssamfunnet:
80 % av all energi er fossil — ingen liten oppgave .

Den viktigste årsaken til utslipp av CO2 er brenning av fossilt brensel.

Klimagassene fører til at atmosfæren fanger opp mer av varmestrålingen fra jorda — dette gir en økning i den globale middeltemperaturen og dermed påvirkes klimaforholdene.

Det er dette som kalles den menneskeskapte drivhuseffekten.

Hedmarks utslipp av klimagasser er beregnet til å utgjøre ca 2,5 % av Norges utslipp
Andelen metangass er noe større enn landsgjennomsnittet pga mye landbruk
Landbruk står for 33 % av utslippene i Hedmark — mot ca 8 % på landsbasis

I klimaforliket som ble vedtatt i Stortinget høsten 2007 er det bestemt at Kyoto-forpliktelsene skal overoppfylles med ni prosent og at Norge skal være et karbonnøytralt land i 2030.

Problemet er løsbart, men det krever en omfattende omlegging av energibruken fra fossile energikilder som olje og kull til fornybare enegikilder.

Aktuelle tiltak:
bioenergi,
varmepumper,
tiltak på transportsektoren,
lavutslippskjøretøy,
økt satsing på jernbanetransport og
tiltak innen avfalls- og landbrukssektoren.

Togtrikk mellom Elverum og Hamar — vedtatt med 28 mot 4 stemmer etter forslag fra V

Gøran Persson:
Små nasjoner kan gå foran i miljøkampen
Avfall fra landbruket er verdens største energipotensiale og vil gi nye energikonsepter
Kommunale/lokale klima-og energiplaner sentrale hvis de brukes og ikke samler støv!
Kommuner og fylkeskommuner med miljø og klimaplaner
Skogen i Norge: tilvekst på 25 mill m3 — det avvirkes ca 10 mill m3
Gapet tilsvarer 1 mill m3 olje som kan varme opp 1 mill boenheter
El er stille og komfortabelt
Forbrenningsmotoren lager mye bråk og forurenser — bilene ble nesten lagt med elmotor
I framtida: El og hybridbiler
Bilprodusentene må respondere på denne utfordringen for å overleve
"Burdensharing" ikke nok — må også fokusere på de forretningsmessige mulighetene
Det å bytte ut bilparken er enkelt — kan gjøres på ca 10 år
Konklusjon:
Vi har 10 år på å stabilisere utslippene
Deretter må vi få ned utslippene med ny teknologi basert på sol, vind og avfall
Bli med for å tjene penger — ikke nødv for å redde verden
H Nytt selskap

I tråd med ambisjonene om en mer miljøvennlig innretning på budsjettpolitikken, foreslår Venstre å opprette et nytt statlig investeringsselskap, Klimatek, som skal bidra til utvikling av ny klimateknologi samt miljøvennlig omstilling av bedrifter. Selskapet skal ha en investeringskapital på 1 milliard kroner, og staten og private bør bidra med like mange penger, mener Venstre.

– Vi bør ha som mål å få en like god leverandørindustri for klima og fornybar energi som vi har for olje- og gassektoren, sier Sponheim.

Hedmark med sine skogressurser blir viktig, men satsninga må være riktig — det vil si
Produktene — alt fra ved til evt diesel fra skogavfall må være kommersielt interessant og ikke basert på idealisme. Det viktigste blir da å utvikle ny teknologi som gjør at dette blir mulig — forslaget om å etablere "Klimatek" selskap som også ligger i stortingsvalgprogrammet, bør også jobbe med bioenergi teknologi – her bør Hedmark være en sentral deltaker

Det er nedslående å høre at så fort bensinprisen falt i USA, ble salget av hybridbiler halvert.
Det er en påminnelse om at bruken av røde og grønne skatter kan være et viktig supplement for å styre folks miljøadferd og at markedet alene ikke vil sørge for dette
Oppsummert:
Energieffektivisering i form av:
– plugin biler
– planer som red trsp — ref ny pbl
-stoppe avskogingen
– carbonfangst
– gå fra ikke fornybare til fornybar energi

Verre enn du tror, men billigere enn du tror

1. Kunnskapssamfunnet:
Trange tider gjør at unge ikke tør å droppe skolegang og studier.
Finanskrisa vil øke utdanningsnivået, mener SSB.
Det er bra
Det skal ikke avholdes et eneste Venstremøte i Hedmark uten at det blir diskutert skole og utdanningspolitikk!
Er vi enge om det?
Jeg liker ikke at Høyre stjeler våre skolepolitiske saker .Meld det tilbake til ODE
1 av 3 studenter på lærerhøgskolene slutter eller blir ikke godkjent
8 nye lærere totalt i hele Norge i fjor!
Norge trenger 15.000 nye lærere
Men de må være faglig trygge og kompetente
HVs innspill tatt inn i programmet:
Spesialisering av lærerutdanninga med noen for barneskole og andre utd mot us-skole
Stille krav om karakteren 4 slik HV har gått inn for
Resultatkrav og målinger i vgs — komitebehandling
Opplæringspolitisk plattform — opprinnelig Høyres forslag
Høyres Frode Knutsen Midtlund bortreist under komitebehandlingen
Venstre fikk saken — Ap politikere som innrømmer at Venstre/Høyre er gode på skole
Snudde helt om på fylkesrådets innstilling – Vgs skulle etter innstillingen fra fylkesrådet sjøl bestemme hva de skulle måles på!
Fikk inn krav om at alle vgs skal måles på de sammen resultatindikatorene
Disse resultatene fra fylkets 14 vgs skal presenteres i årsmeldingene fra og med neste år
Viktig innspill fra Ringsaker Venstre og Sjur A som ber oss ta opp også forholdene for de som IKKE er i den vgs — ca 2000 totalt i Hedmark, men mange av disse er på Folkehøgskoler, i militæret etc
Men noen få gjør ingen ting og bare uteblir uten å søke om skoleplass
I tillegg blir de som har svakest resultater fra U-skolen sendt lengst vekk på vgs — de som kanskje behersker det å bo alene dårligst
Hedmark Venstre vil ta opp dette problemet i en interpellasjon eller forberedt forslag
Oppslag i HA 21 jan hvor en lektor Ola Sagbakken ved NØvgs og en 17 åring fra Ringsaker (Facebook) krever at eksamen på vgs flyttes fram til før 17. Mai slik som tidligere. Frp fremmet et forslag om å prøve ut dette i fylkestinget i juni som HV støttet, men ble nedstemt med 25 mot 8 stemmer
Jeg kalte det: som å dele ut premier før konkurransen er avholdt — med en svært uheldig signaleffekt som signaliserer: først nyte, – så yte

FoU — fra oljekapital til hjernekapital!!
Schrødingers katt 22 jan i år:
90 % av forskerne får avslag pga for lite penger i Norges Forskningsråd —
trenger mer midler til fri forskning uten egne programmer/pol styring
UIO, medisink institutt nr 177 i verden på lista over universiteter – Det eneste norske på lista!
Karolinska i Sv på 9. plass – medisin
TV-debatt 22.01.09
Arvid Hallen — dir Forskningsrådet
Grunnforskning helt avgjørende — styrt av nyssgjerrighet og ikke av nytte —
solcelleteknolgi som er basert på grunnforskning
Blitt dårligere pga hvileskjæret
Søkbare midler alt for lite
Internasjonale paneler som behandler søknadene — 85 % vurdert som støtteverdige
Karolinska et godt eksempel — finnes ikke en faglig grunn til å dra til UiO, bare familiære
Det brukes for mye tid på å skrive søknader uten å få midler!!!! — må øke bevilgningene!
Gradvis blitt vanskeligere å få antatt vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter — pga økt nivå
CO2, olje/gass, noen få områder hvor vi er gode
Kommer en melding om FoU til stortinget
Norge kan ikke bli gode på alt — liten nasjon
Basisbevilgningene til univ og bevigninger til Forskningsrådet må økes — det er det viktigste

Men det er ikke bare lett .OBS OBS!
Ad søknadsskriversamfunnet og rapporteringssamfunnet

2. Fornyelse av offentlig sektor
Reformpause under denne regjeringa
Det viktigste grepet: overføre mer av behandlingen fra spesialisthelsetjenesten og til kommunene
– Ref programmet
Kommunene helt sentrale — selve nøkkelen til å fornye offentlig sektor — der vi lever våre liv!
Ny kommunestruktur — det viktigste bidraget til fornyelse av offentlig sektor
Den «store» norske regionreformen er knapt fullført før Venstres toppkandidat Eivind Brenna tar til orde for en ny reform av offentlig sektor. Årsaken er åpenbar. Han mener de rødgrønnes regionreform falt sammen som et korthus. Bare to prosent av oppgavene blir flyttet fra staten til fylkeskommunene fra 2010.
– Staten er blitt for stor. Altfor mye hoper seg opp i Oslo. I Danmark vedtok Folketinget å sette en grense på 30 prosent på statens andel av offentlig virksomhet. I Norge utgjør statlig virksomhet 55 prosent av det offentlige. Jeg mener at mange flere oppgaver kan flyttes til kommunene der folk og næringsliv befinner seg, sier Brenna.
Men han har en klar forutsetning for å slå sammen kommuner: At de får betydelig flere og større oppgaver.
Programkomiteen har lagt fram følgende forslag:
1. Kommunestruktur
Flertallet: at Stortinget bestemmer hvor mange kommuner
At oppgavemengden øker fra dagens 40 % til 50 % og mer
Sammenslåinger basert på felles bo-og arbeidsmarkeder
Ingen absolutt minimumsgrense for antall innbyggere
Baseres på frivillighet, men med trussel om at staten kan gripe inn
Fylkeskommunen beholdes

Dissens 1. Kommune: 2 for/8 imot
Ønsker 80-100 regionkommuner
Nedleggelse av fylkeskommunen

Dissens 2 kommune: 1 for /9 imot
Ønsker først en utredning som viser hvilke oppgaver som kommunene kan ta over
Økt bruk av belønningsordninger
Sykehusene til fylkene — fag/politikk stort ansvar: Når politikere opptrer som fagfolk og fagfolk opptrer som politikere, må det gå galt tidl dir i Sykehus Innlandet, Torbjørn Almlid

3. Småbedrifter – nyskaping
Vi i Venstre tror på den iboende skaperevnen og gleden ved å skape noe
Det skal være like naturlig å skape en arbeidsplass for seg sjøl som å søke jobb hos andre
Men ofte trengs litt drahjelp i starten
Da begynner problemene
Ad søknadsskriversamfunnet og rapporteringssamfunnet
«Jo rikere staten er, desto mer lønnsomt er det å innynde seg hos de styrende, og desto mindre er det å hente i uavhengig skaperkraft,» skriver økonomen Martin E. Sandbu i debattboken «Norge — en diagnose».
Vi nærmer oss et slikt samfunn nå, et samfunn der vi må søke staten om penger til å betale skatt til den samme staten.
Den er full av fond, organer, tiltak, stipender, programmer og ordninger som det kan søkes til.
Bare for å nevne noen av de mange søknadsberettigede tiltakene. — hør her:
20 millioner er eksempelvis satt av til Trebasert innovasjonsprogram i landbruket,
75 millioner til Brukerstyrt innovasjonsarena under Norges forskningsråd,
ytterligere 15 millioner til kvalifiseringsprogrammet
Innovasjon Norge er blitt en gjenganger i regjeringens krisehåndtering.
Men er Innovasjonssjef Gunn Ovesen og hennes 700 ansatte (!) best til å bedømme hva som er innovativt ?
Riksrevisjonen fastslo i høst i en knusende rapport at en av to kroner Innovasjon Norge tildeler ikke går til innovasjon i det hele tatt.
Alle fondene, programmene og organene krever sitt byråkrati.
Tusenvis av søknader må behandles hvert eneste år.
Bedriftsledere som ønsker å tjene mest mulig penger, bør fremover bruke mindre tid på å legge inn anbud.
Det er mer lønnsomt å søke om statlige innovasjons- og forskningsmidler.

Komité for videregående skole, kompetanse og forskning, kultur og idrett og internasjonalt arbeid: besøkte Nord-Østerdal i høst: det var viktig.
Hedmark er stort og mangfoldig — derfor viktig at både fylkestinget og andre beslutningstakere kjenner hele fylket
Det gjøres best ved dra på besøk og snakke med folk
Komiteen fikk høre om de 3 R ene:
Rv 3
Rørosbanen – MÅ ELEKTRIFISERES – 18 % trafikkøkning på Rørosbanen!
Røros flyplass
Fjellregionen — ref besøk i næringshagen — bygge opp et begrep som omfatter fjellregionen slik som sørlandet har blitt det
Representanter fra Fjellregionsamarbeidet med Svein Borkhus i spissen var nylig på visitt i Stortinget.

Borkhus la fram Fjellregionsamarbeidets innspill til ny distrikts- og regionalmelding.

Fjellregionsamarbeidet i Sør-Norge består av de fem fylkene Oppland, Hedmark, Buskerud, Telemark og Sogn og Fjordane, regionrådene for Hallingdal, Valdres, Nord-Gudbrandsdal og Fjellregionen i Hedmark/Sør-Trøndelag samt kommunene Tinn, Vinje og Rollag. Fjellregionsamarbeidet er "fjellbygdenes talerør" og skal bidra til å utforme en ny og helhetlig politikk for fjellregionene med utgangspunkt i muligheter og fortrinn.

Det bor folk fra 64 ulike nasjoner i norddalen — det gjorde inntrykk på meg og fikk meg til å melde meg på et seminar om innvandring her på Tynset på FN-dagen 24 okt i fjor
SSB la fram tall nå like før jul som viser at Førstegenerasjons innvandrere mottok 11,7 milliarder kroner i velferdsordninger, og betalte over 17 milliarder kroner i skatt.

Innvandring er svært viktig for distrikts-Norge — det bør Sp merke seg..
Fylkeslandbruksstyret styret — samarbeid med 3 lokallag — samhandling
Bra oppmøte og meget bra samarbeid i fylkesstyret det siste året
Gjennom føring av programmet: Blæstad og Jønsberg/Storsteigen
Alt budsjett sammen med Høyre, Krf og Pp i Hft
Stort skritt for opposisjonen – å legge fram et alt budsjett
Et mål at alle lokallag også gjør det, enten alene eller med andre partier
fjøs og ridehall på Storsteigen – Venstres innspill
Fremmet krav om granskning av Katta-saken 1. April 2008 på vegne av alle 5 opp. partiene
Nye lokallag i Åsnes, Engerdal og Tolga
Sekr-stilling — Sjur — landets beste, både formelt og reelt — mange misunner oss ham
Meningsmålinger — få eller ingen målinger for Hedmark!! — dessverre, men for dyrt for oss å bestille
Fylkesmannen har erstattet 6512 sau som drept av fredet rovvilt i 2008. Dette er en betydelig nedgang i forhold til året før. Samlet erstatningsbeløp er 15,1 millioner kroner
HVs websider: mer stoff, mer ferskvare og viktig digital møteplass — opptil 1000 besøkende mandag etter LM på Sundvolden
SS-møte på Rena
Samlingen i Grue —
Politisk resolusjon fra Nord-dalen
Ny NØvgs — største investering her noen sinne !
Konjunkturfond fra H, Krf og V

4. Sosialt ansvar
Det viktigste grepet: overføre mer av behandlingen fra spesialisthelsetjenesten og til kommunene
Mer til de som trenger det mest — er parolen!
Heroinassistert — behandling LAR
Krav om evaluering av HVPU-reformen — innspill fra Hedmark — ikke tatt inn
Omorgansiere husbanken fra stat til kommune
Venstre vil innføre en offentlig finansiert tannhelse som dekker deler av behandlingen
Ny eldreomsorg — mer verdighet i livets siste fase — flere leger
Borgerlønn — 2 G , langtidsmottakere av sosialhjelp, spleis mellom kommune/stat
AFP for alle — ikke bare fagorganiserte som i dag
Det må ryddes opp i NAV!!!

Det nye programmet for stortingsperioden 2009-2013:
Veldig fornøyd med programforlaget
Basert på mye av den politiske kraften som kom til uttrykk i prinsipprogrammet
Tydelig verdiprofil med brodd mot både for mye og for lite styring
Svært åpen prosess hvor alle medlemmer kunne komme med forslag
Behandling ute i fylkes — og kommunelag

10 personer i programkomiteen

7 dissenser:
1. Karakterer i barneskolen

2 7 for karakterer/ 3 imot

3. Heroin og LAR
9 for/1 imot

4. Fri innvandring
9 imot/1 for (UV)

5. Fjerne dagens adgang til å bruke romavlytting
7 imot å fjerne ordningen/3 for

6. Kommunestruktur
Flertallet: at stortinget bestemmer hvor mange kommuner
At oppgavemengden øker fra dagens 40 % til 50 % og mer
Sammenslåinger basert på felles bo-og arbeidsmarkeder
Ingen absolutt minimumsgrense for antall innbyggere
Baseres på frivillighet, men med trussel om at staten kan gripe inn
Fylkeskommunen beholdes
Dissens 1. Kommune: 2 for/8 imot
Ønsker 80-100 regionkommuner
Nedleggelse av fylkeskommunen
Dissens 2 kommune: 1 for /9 imot
Ønsker først en utredning som viser hvilke oppgaver som kommunene kan ta over
Økt bruk av belønningsordninger

7. EU:
6 åpner for å bruke 2 folkeavstemninger: 1 om vi skal søke, 2 når det foreligger et framforhandlet resultat

Mener programkomiteen at utfallet skal binde opp Venstres stortingsrepresentanter ??

Landsmøtet på Røros 1972 ønsket å binde stortingsrepresentantene til et nei- standpunkt, hvilket medførte at ja- fløyen brøt ut og dannet Det Liberale Folkepartiet.

3 stemte for at Norge ikke søker medlemskap i EU, men beholder dagens tilknytning i form av EØS-avtalen
Lars Sponheim vil ikke offentliggjøre sitt standpunkt før på lm

8. Verneplikt

9 for å beholde verneplikten/1 imot (UV)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**