Lokaldemokratiet styrkes med større kommuner

Spørsmålet om sammenslåing av kommuner griper langt inn i Venstre-sjelen. Dette er en sak som diskuteres i Venstre, før vi skal vedta nytt stortingsvalgprogram i slutten av april. Det var kampen for demokrati, kampen for den enkeltes rett til å øve innflytelse på politiske beslutninger som var kjernen i Venstres etablering for 125 år siden. Min påstand er; større kommuner gir mer lokaldemokrati, skriver Geir Stave, leder Buskerud Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Geir Stave er leder i Buskerud Venstre

Geir Stave er leder i Buskerud Venstre
Foto: Tove Kristiansen

Det er fire grunner til at vi trenger en kommunereform:

1.Større kommuner har større økonomisk og administrativ evne til å påta seg flere velferdsoppgaver. Ved å flytte en del oppgaver, fra høyere nivåer og ned til kommunene, vil innbyggerne lettere kunne påvirke fordelingen av disse goder. Større kommuner legger grunnlaget for desentralisering av politisk makt, fra Storting til kommunestyret.

2. Større kommuner vil planlegge bedre for en helhetlig og miljøvennlig arealutnyttelse. I dag er det en form for konkurranse mellom nabokommuner om å tiltrekke seg forretningssentre, næring og innbyggere. Ved å omregulere kommunens mest attraktive arealer til næring og bolig, så håper man "å vinne" over naboen. Dersom to kommuner, som i dag driver en slik "tiltrekningskonkurranse", isteden går sammen til en kommune vil man kunne skape en mer helhetlig arealpolitikk.

3. Det foregår i dag et utstrakt samarbeid mellom kommuner, gjerne organisert i et interkommunalt samarbeid (IKS).
Man har flyttet en kommunal oppgave, fra det folkevalgte kommunestyret til et nytt samarbeidsforum. Det nye forumet er ikke underlagt de folkevalgtes direkte styring og kontroll. Jeg ser på dette som en demokratisk utfordring. I tillegg er samarbeid over kommunegrensene et tydelig signal om at oppgaven er for stor til å klare alene.

4. Nærhet til politikere, administrasjon og beslutningsprosesser har lite å gjøre med antall kilometer mellom hjem og rådhus. Nærhet og folks opplevelse av å påvirke handler mer om informasjon, åpningstid og tilgjengelighet på internett. Større kommuner har større ressurser til å etablere gode servicefunksjoner. Dersom innbyggere ønsker å møte kommunens politikere eller ansatte personlig, så vil kommunens kollektivtilbud, gang- og sykkelveier og parkeringsplasser være vel så avgjørende som antall kilometer reisevei.

Skal vi lykkes med en kommunereform er vi nødt til å gå skrittene i riktig rekkefølge. Først vil vi avklare hvilke oppgaver kommunene skal ha, kommunene må få tildelt reelle oppgaver. Deretter viser vi hvordan kommunene skal kunne finansiere dagens og de nye oppgaver. Det regnestykket må være gunstig for kommunene. Så, til slutt, kan vi begynne å snakke om nye grenser, navn på kommunen og plassering av rådhus. Fordi kommuner ønsker flere oppgaver og sterkere økonomi, så tror jeg viljen til å finne sammen er der.

Venstre er partiet som kjemper for lokaldemokrati. Kommunereform blir en viktig sak for Venstre, fordi det vil bidra til et sterkere lokaldemokrati, bedre velferdstjenester og styrket kommuneøkonomi.

Geir Stave
Fylkesleder Buskerud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**