Rovdyrdebatt med høy temperatur og mange frammøtte i Åsnes 19. mars

160 personer møtte opp til rovdyrdebatt på Aasa samfunnshus i Åsnes i går – Venstres hovedbudskap: Vi må selvfølgelig ta vare på de store rovdyra, men samfunnet må bære kostnadene – dagens ordninger er for dårlige

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ytterpunktene dominerer denne debatten:
De som er helt imot at Norge skal ha de store rovdyra og de som vil ha rovdyr for enhver pris
De ytterliggående standpunktene er også de som blir presentert på TV pga underholdingsverdien,- med opprørte folk på både for og imot rovdyr
De fleste vet at løsningene ligger et sted mellom disse ytterpunktene
Denne debatten har alt for lenge gått i ring
Norge har forpliktet seg til å ta vare på de store rovdyra gjennom internasjonale avtaler
Det er et bredt poltisk flertall for at Norge skal ta vare på de store rovdyra

Altså: vi skal ha rovdyr, men vi må kunne diskutere hvor mange og hvor de bør være
Det å ha rovdyr har selvfølgelig konsekvenser
Problemet er at belastningen ved å ha dem er skjev
nemlig at byrden og kostnadene må tas av bønder, bygdefolk og jegere som bor i rovdyrområdene
Derfor er dette også en by og land-konflikt som skaper sterke motsetninger
Venstres landmøte på Hamar vedtok en politisk uttalelse med tittelen : ” Rovdyr koster”
Det betyr at bonden eller grunneieren selvfølgelig ikke skal bære kostnadene med å ha rovdyr
Venstre: det eneste partiet som kun har en rovdyrpolitikk både sentralt og lokalt
De andre partiene har en politikk sentralt og en annen litt mer populistisk politikk ute i de berørte fylkene
Fra Venstres program for stortingsperioden 2009-13:

For å redusere konflikt mellom husdyr og rovvilt trengs forutsigbar politikk og større lokal forankring. I den grad rovdyr og dyrehold ikke lar seg forene, må Norges forpliktelser til å opprettholde levedyktige rovviltstammer gå foran, kombinert med økonomisk kompensasjon til næringsdrivende som blir berørt.

Derfor vil Venstre:

– Systematisk kartlegge artsmangfoldet, tilsvarende det arbeidet som gjøres i Sverige.

– Sikre lokal medvirkningsrett i verneprosesser, grunneiers rett til erstatning og hjelp til omlegging av drift der det er nødvendig

– Sikre levedyktige bestander av de fem store rovviltartene (jerv, ulv, bjørn, gaupe, kongeørn)
– Bruke økonomisk stimulans for å redusere sauehold i områder der ulven yngler
– Gi erstatning for tapte beitedyr på en måte som stimulerer forebygging av tap

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**