Bekjempelse av voldtekt krever handling!

Det gått over ett år siden Voldtektsutvalget la fram sine forslag for å bekjempe voldtekt. Så langt har lite eller ingenting skjedd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Mellom 8.000 og 16.000 personer hvert år blir voldtatt eller forsøkt voldtatt i Norge. Få saker anmeldes, og under én prosent av overgriperne blir domfelt. Mange voldtektsofre vegrer seg for å anmelde saken i frykt for at møtet med politiet og rettsapparatet skal oppleves som et nytt overgrep.

Rita Sletner i Grimstad

Foto: Jan Kløvstad

Sommeren 2008 dokumenterte norske medier hvor utbredt voldtekter er blitt. Bl.a. kunne vi lese i Dagbladet under tittelen "Voldtektsbølge på festivaler" at i visse sammenhenger er dette i ferd med å bli mer og mer vanlig. Samtidig vet vi at de fleste voldtekter blir begått i sammenhenger hvor overgriper og voldtektsoffer kjenner hverandre. Tall fra politiet viser at voldtektsanmeldelsene har økt kraftig de siste fem årene. Antallet steg med 9,6 prosent fra 2006 til 2007 og med 28.6 prosent fra 2003 til 2007.

Undersøkelser viser at 8 av 10 anmeldelser blir henlagt av politiet. Det vil si at om lag 90 prosent av alle voldtekter og voldtektsforsøk aldri blir kjent for politiet. I saker der tiltale er tatt ut ender disse sakene med frifinnelse tre ganger så ofte som i andre type lovbrudd. Til tross for at voldtekt foregår i et så stort omfang og rammer ofrene hardt, forblir gjerningsmennene nærmest usynlige i straffesakssystemet.

Utvalget la fram sin rapport januar 2008, med en solid situasjonsbeskrivelse og en rekke konkrete forslag til oppfølging. At denne type saker er krevende og samtidig får store konsekvenser, både for de berørte og samfunnet generelt, tilsier at politiet må håndtere anmeldelser av voldtekt med maksimal innsats og faglig presisjon. På tilsvarende måte som da Økokrim ble opprettet i sin tid var voldtektsutvalgets hovedtiltak opprettelse av en spesialenhet: Politiets sentrale enhet mot seksualisert vold ( SEPOL ).

Jeg registrerte med glede at justisministeren var engasjert i problemstillingen da rapporten ble lagt fram. Så ble det helt stille. Det er uakseptabelt at samfunnet i praksis passivt godtar at voldtekt skjer. Voldtekt er en aav de mest traumatiserte krenkelser et menneske kan utsettes for og fører ofte til omfattende helseskader. I dag går de fleste gjerningsmennene fri, og risikoen for å bli dømt er mikroskopisk. Skal dette bilde endre seg må regjeringen gå i fra ord til handling for å bekjempe voldtekt.

Rita Sletner
Stortingskandidat for Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**