Årsmelding for 2008 fra Venstres representant i Oppdal kommunestyre og Formannskap

Oppdal Venstre sin representant i kommunestyret og Formannskapet, Ingrid Mellem, kan se tilbake på et aktivt år. Mange inititiativ som desverre ofte ikke fører fram så lenge det er “makta som rår”!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


ÅRSMELDING FOR OPPDAL VENSTRE I 2008
I KOMMUNESTYRET OG FORMANNSKAPET
Konstituering av nytt kommunestyre og nemnder etter valget 10.september 2007 ble foretatt den 17.10.07, hvor Ola Røtvei (Ap) ble valgt til ordfører og Bjørg Marit Sæteren (Sp) ble valgt til varaordfører. Arbeiderpartiet og Senterpartiet inngikk et teknisk samarbeid for valgperioden 2007-2011.
Ingrid Mellem er eneste Venstrerepresentant i kommunestyret, og medlem av formannskapet. Varamedlemmer i kommunestyret er: Gerd Mette Drabløs, Hans Bøe, Trygve Sande, Sebastian Schmidt og Turi Teksum.
Drabløs har møtt to ganger og Schmidt en gang i kommunestyret. Varamedlem for Mellem i formannskapet er høyres Eli Dahle, som har møtt to ganger i løpet av året.
Kommunestyret har avholt 10 møter og formannskapet 15 møter i 2008.
Som eneste representant, og utenfor maktalliansen, blir Venstres rolle å reise Interpellasjoner og stille spørsmål, noe venstre har utnyttet maksimalt i tillegg til flere avisinnlegg.

Venstresaker som næringsutvikling, miljø, skole, helse/velferd, kultur og åpenhet/toverdighet til forvaltningen har avspeilet Venstres politiske engasjement også dette året.

Det vi ser på slutten av året er at det haster med å få på plass flere omsorgsplasser, og det er en sak vi vil arbeide for å få realisert i løpet av perioden.
Venstre har stilt spørsmål ang. behov, og antall personer på venteliste, flere ganger.
Venstre mener at den foreliggende utredningen av omsorgsplasser/sykehjemsplasser er i tråd med kommunens vedtatte plan for eldreomsorgen, og gir et godt grunnlag for et utbyggingsprosjekt. Utbygging av nye omsorgsplasser ved BOAS/sykehjemmet er en sak Venstre har tatt opp i forbindelse med handlingsprogrammet og budsjettarbeidet gjennom flere år. Venstre har også foreslått at det i et utbyggingsprosjekt blir vurdert egen avdeling for senile demente. Under behandlingen og prioriteringen av investeringene i handlingsprogrammet ble det vedtatt en endring i rådmannens tilrådning, slik at BOAS ble tatt med i prioriteringene i perioden, men ikke før i 2012. Dette var før finanskrisen og de signaliserte krisepakkene var kjent! Venstre har etter at krisepakken ble kjent, foreslått en fremflytting av bygging av nye omsorgsplasser med prosjektstart i 2009, og vil arbeide for det.

Venstre var en sterk bidragsyter til at vi fikk på plass en Energi- og klimaplan for Oppdal.
Venstre har i to år i forbindelse med økonomiplanarbeidet foreslått reduksjon på 10% i energibruken i kommunale bygg, på lik linje som målsettingen i energiplanen, uten å få flertall for det. Under sluttbehandlingen av energiplanen foreslo Venstre v/Sebastian Schmith at realiseringen av tiltakene som er beskrevet i planen, skulle vurderes og avklares årlig, punkt for punkt, i forbindelse med kommunens handlingsprogram og budsjettarbeid, men oppnådde ikke flertall.
I mars stilte Venstre spørsmål i formannskapet ang. fjernvarmeanlegg i Oppdal, etter en annonse i Adresseavisen ang søknad om konsesjon for fjernvarmeanlegg i Oppdal sentrum. Saken kom opp i kommunestyret og Venstre ble med i en arbeidsgruppe som foreslo over for kommunestyret et svar på høringen ang. saken. Konsesjonssøknaden om fjernvarmekonsesjon ble besvart til NEV med krav om at lokalt virke blir benyttet i forbindelse med levering av fjernvarme i sentrum, og at fristen for varmelevering ble satt til maksimum 3 år.

Kulturplanen, forslag fra Venstre i 2007, ble behandlet i kommunestyret den 12.03.08 og senere vedtatt. Det ble uttalt fra leder i prosjektet at dette vedtaket var "et av de bedre forslagene i kommunestyret".

Venstre er i tillegg til vedtakene om utbygging av Aune barneskole og rehabilitering av grendaskolene opptatt av innholdet i skolen. Vi etterspurte oppfølging av temadag "skole" og fikk vedtatt at det skal utarbeides en rekrutterings- og videreutdanningsplan for lærere. Planen skal legges fram for kommunestyret nå i januar.
Under behandlingen av Handlingsprogrammet 2009-2012 fikk Venstre vedtatt som målsetting at elevene i grunnskolen skal oppfordres til samfunnsengasjement ved ulike prosjekt og aktiviteter. Vi fikk derimot ikke flertall for et nytt mål om at asbesten ved Midtbygda skal kontrolleres en gang pr. år.
Under behandlingen av skisseprosjekt for Midtbygda og Drivdalen skole i januar stemte Venstre sammen med H, Frp og Krf og foreslo at Midtbygda skulle dimensjoneres for 70 elever innenfor en kostnadsramme på 24 mill. kroner, og Drivdalen med 50 elever innenfor en kostnadsramme på 13 mill.kroner. For begge skolene foreslo vi at det arbeides videre med forprosjektene. Oppnådde ikke flertall.
Flertallet med Ap og Sp stemte for at prosjektarbeidet skulle avventes.
Den 25.september, altså før den såkalte økonomikrisen var kjent, stilte Venstre spørsmål i formannskapet til rådmannen om kommunen har oversikt over mulige nye finansieringsordninger innenfor rehabilitering av skolebygg, for å se på de mulighetene som fantes, og som kunne redusere kommunens behov for låneopptak.

Venstre fikk i budsjettbehandlingen flertall for at Oppdal kulturhus KF og Kirkelig fellesråd skulle tildeles faktiske lønnskostnader etter lønnsoppgjøret, og ikke etter et anslag i budsjettet slik rådmannen tilrådde. Dette er en prinsippsak som Venstre følger opp.
Samme forslag fikk ikke flertall da Venstre tok saken opp igjen som prinsippsak i forbindelse med handlingsprogrammet 2009-2012.

Under behandlingen av samlet plan for turløypene fikk Venstre vedtatt et eget punkt for skilting i planen.
Videre fikk Venstre gjennomslag for sitt forslag av igangsetting av reguleringsarbeid for øvre trase Vangslia-Stølen som både vinter og sommertrase.

Med bakgrunn i Interpellasjon fra Sivert Vindal (Sp) ang. salg av kommunal grunn og salgsforhandlinger med Strand Drift Oppdal AS, ble denne saken en arbeidskrevende sak for formannskapet som fikk delegert myndighet til å fremforhandle avtale i løpet av sommeren. I formannskapet den 24.07.08 ble det kjent at Oppdal Skisenter AS v/Johan Schønheider la inn bud på samme areal, og med høyere pris. Saken ble utsatt for å undersøke kravene ESA/EØS setter til konkurranse og særbehandling ved kjøp og salg.
I formannskapet den 31.07.08 ble saken behandlet på nytt, og ordfører ble gitt fullmakt til å inngå og undertegne endelig kontrakt med Strand Drift Oppdal AS.
Venstre stemte for at Strand Drift skulle få kjøpe den tomta i Vangslia.

Spørsmålet rundt klausulene i Oppdal sentrum ble reist av Espnes (Sp) i 2007 og er en gjenganger. Venstre engasjerer seg sterkt i saken da denne klausulen er til stor skade for næringsutviklingen. Venstre stilte spørsmål i formannskapet den 27.11.08 om hvor langt ordfører var kommet i saken, og Krf stilte samme spørsmål rett før jul.

Den første store saken Venstre frontet i 2008 var spørsmålet til habilitet.
I møte i formannskapet den 20.12.07 ble det fremmet forslag fra Venstre om at ordfører skulle forberede sak angående valg av ny leder av bygningsrådet til første møte i kommunestyret i 2008. Ordfører frarådet formannskapet å ta saken opp.
Med dette som bakgrunn reiste Venstre en Interpellasjon i kommunestyret den 6. februar med spørsmål om tilliten til bygningsrådet og lokalpolitikernes omdømme.
Saken skapte store medieoppslag og lederen i Adresseavisa tilbød leder av bygningsrådet grunnkurs i habilitet. Saken medførte nyvalg av leder i bygningsrådet.

Venstre arbeider for åpenhet i forvaltningen, og fikk vedtatt at det skulle utarbeides et reglement for informasjon slik at kommunen framstår som en åpen kommune der innbyggerne sikres informasjon om administrative og politiske vedtak. Venstres forslag ble stilt med bakgrunn i en Interpellasjon fra Espnes(Sp) ang integritet og omdømme, og svar fra ordfører i denne saken. Videre har Venstre i flere anledninger etterspurt en offentliggjøring av stemmegivningen uten å lykkes.

Odd Gunnar sa i sin avskjedstale at E-verksaka har vært vond og ressurskrevende, samtidig som han ikke såg slutten på denne saka. Odd Gunnar fikk rett. Saka vil ingen ende ta.
E-verksaka, Oppdal E-verk og Drivakrafta, er en gjenganger som fortsetter inn i 2009. Spørsmålet som saken dreiser seg om er hvem som eier Drivakrafta.
Venstre er i den formening at det ikke er tvil om eierforholdet og arbeider for å få på plass en forvaltningsavtale mellom E-verket og kommunen hvor eierforholdet er tydelig definert.
E-verket, derimot hevder at Drivakrafta en del av E-verkets aksjeselskap og dermed medfører skatteuttak ved en overføring til kommunen. Det er ikke enighet i styret i E-verket ang. saken, og daglig leder i E-verket bruker store ressurser i å argumentere for at Drivakrafta er
E-verkets eiendom, og viset til usikkerheten med skatteuttak ved en overføring.
Den 12.03.08 var saken opp i formannskapet i forbindelse med at det var varslet ekstraordinær generalforsamling i E-verket, og hvor det skulle velges nytt styremedlem og ny styreleder. Ap og Sp foreslo Odd Gorseth til nytt styremedlem og leder for Oppdal
E-verk. Dermed blir Gorseth den tredje styrelederen på mindre enn ett år.
Den 18.06.08 var saken ang. generalforsamling i Oppdal Everk AS opp i formannskapet og kommunestyret, og nytt styre ble valgt. Disse ble: Odd Gorset(1år), Sivert Vindal(2år), Bjørn Ove Ansnes(2år), Gunn Kari Kvaal Hygen(2år) og Kirsti Welander(1år).
Odd Gunnar Jære Hoel og Eli Dahle ble "vraket" med den begrunnelse at flertallet ønsket et profesjonelt styre. I samme møte ble det vedtektsforandringer(§5). Varamedlemmer skal ikke velges. Styret skal ha 5 medlemmer, funksjonstid to år. Kommunestyret gir ordføreren fullmakt til å velge styrerepresentanter i tråd med kommunestyrets vedtak, og at en ansatterepresentant har møterett uten stemmerett.
Under behandlingen av generalforsamling i Everket den 18 juni foreslo venstre at det sittende styret skulle bli sittende til skattespørsmålet med ligningsmyndighetene var avklart, men fikk ikke flertall. Svarbrev fra Skatteetaten kom dagen etter, den 19.06.08.
Den 10.09.08 behandler kommunestyret en veiledende forhånsuttalelse om Drivakrafta hvor et forslag fra Sp, V, H og Sv fikk 14 stemmer og flertall. Forslaget går på at det skal opprettes en avtale mellom Oppdal kommune og Everket om forvaltning av kommunens kraftressurser, altså kommunekrafta og konsesjonskrafta. Avtalen skal godkjennes av kommunestyret og gjelde fra 01.01.09. Etter at avtalen er på plass skal spørsmålet om skattefritak for konsesjonskraftdelen i kommunekrafta ihht vedtaket avklares. I vedtaket er det bedt om at det nyttes nødvendig juridisk ekspertise for å oppnå best mulig resultat.
Notat fra Fostad av 20.08.08 skal legges til grunn i arbeidet med avtalen.

Den 5.november stilte Venstre spørsmål i kommunestyret om det ikke var lurt å nedsette en gruppe for å forberede den varslede økonomiske nedturen, men oppnådde ikke flertall.
Venstre gjentok problemstillingen rundt økonomisituasjonen under budsjettbehandlingen for 2009 og foreslo tiltak, som at godtgjørelse til ordfører og folkevalgte gis en økning på 2,5%, og ikke 5% som i rådmannens innstilling, og at det innføres tilnærmet ansettelsesstopp, som et signal på at kostnadene måtte reduseres.
Videre foreslo vi at prosjektet ang. utbygging av nye omsorgsplasser på BOAS/sykehjemmet ble flyttet frem i økonomiplanen og starte allerede i 2009 som et ledd i økt sysselsetting. Samtidig foreslo vi at rådmannen til første møte i formannskapet på nyåret skulle legge frem de skisseprosjektene og planene for rehabilitering og vedlikehold på bygninger og anlegg vi hadde til vurdering og prioritering, slik at regjeringens varslede tilskuddordninger ble maksimalt utnyttet. Fikk dessverre ikke flertall.
I ettertid ser vi at rådmannen fikk hastverk og sendte fylkeskommunen, etter anmodning fra statsråden, en ikke politisk behandlet liste over tiltak Oppdal kommune raskt kunne iversette som et ledd i å opprettholde sysselsettingen i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**