Må vi bruke fire år til – bare til planlegging?

For Gardermobanen tok det 6 år fra Stortinget i oktober 1992 besluttet å bygge til det gikk tog på banen. Nå – seksten år senere skal det ta minst ti år å få toget til å gå på Follobanen, sier Inger Johanne Bjørnstad, leder av Akershus Venstre, i et innlegg i Østlandets Blad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Inger Johanne Bjørnstad ønsker en raskere planprosess for dobbeltsporet.

Inger Johanne Bjørnstad ønsker en raskere planprosess for dobbeltsporet.

Det var en langt mer komplisert planprosess med Gardermobanen i og med at banen skulle gå gjennom mange kommuner oppe i dagen. Den gangen besluttet Stortinget trasévalget, og man gikk rett på reguleringsplaner. Støy og kulturminner var de største utfordringene i planleggingen av Gardermobanen — sammen med den stive linjeføringen. Follobanen skal stort sett gå inne i fjellet.

Utfordringen er at togskinnene må møtes på kommunegrensen. For å få et fornuftig planprogram, som skal ut på høring, bør man vite hvor linjen skal gå. Dersom Oslo, Oppegård og Ski kan komme frem til ett linjealternativ for planprogrammet, trenger vi da gå veien om kommunedelplaner? Dette er et viktig spørsmål som de tre kommunene bør sjekke ut snarest.

Vi ser at tanken om en stasjon med fire kryssende spor under bakken i Kolbotn sentrum er blitt en komplisert og kostbar affære. Som lokalpolitiker er jeg (og har vært) mest bekymret for at vi ikke får ordnet Kolbotn sentrum slik intensjonen, også fra Jernbaneverket, var opprinnelig.

Slik sett «skylder» Jernbaneverket Oppegård kommune å få til en løsning for sentrum. Mange har bosatt seg i sentrum i den tro at jernbanen og jernbanestøyen skulle vekk. Kolbotn sentrum er lite, derfor virker jernbanen som en ekstra sterk barriere. Og det blir ganske håpløst hvis hovedstasjonen i en kommune på over 24.000 innbyggere ikke skal kunne være tilgjengelig for alle. Med rullestol kan du bare ta toget en vei. Du kommer ikke tilbake igjen.

 Jernbane er et viktig satsningsområde for Venstre.

Jernbane er et viktig satsningsområde for Venstre.

Og vi har ikke lyst til å vente i «minst ti år» til. Det er ikke satt av penger spesielt til ny stasjonsløsning på Kolbotn, slik det er gjort med Follobanen. Men det er i NTP 2010-2019 satt av 3,47 mrd. kroner til stasjoner og knutepunkter. Her står det at «Regjeringen vil i planperioden prioritere å gjøre noen utvalgte stasjoner universelt utformet, samtidig som mange stasjoner gjøres tilgjengelige.

» Her bør Kolbotn stasjon stå langt foran i køen. Samtidig har vi fått oppstart av pålagt plansamarbeid mellom Oslo og Akershus om areal- og transportplanlegging. Det er tyve år siden Miljøverndepartementet begynte å arbeide med å få til en bedre samordning mellom utbygging av arealene og utbyggingen av transportnettet. Jeg regner med at de syns det har gått sakte. For oss i
Follo kommer dette pålegget tidsmessig fint i forhold til at vi kan se den nye jernbanesatsingen
i en større sammenheng.

INGER JOHANNE BJØRNSTAD,
OPPEGÅRD OG AKERSHUS VENSTRE

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**