En barneskole uten karakterer

– Det har den siste tiden blitt diskutert hvorvidt karakterer bør innføres mot slutten av barnetrinnet. Jeg oppfatter kampen for karakterer som en lettvint løsning på et komplekst spørsmål som fortjener et mer gjennomtenkt svar. Derfor er jeg glad for at Venstres landsmøte støttet Østfold Venstres i å si nei til karakterer i barneskolen, sier Sindre W. Mork, 2. kandidat til Stortinget..

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Fjell skole

Foto: Stine Bjørndal Osnes

Hvis karakterer i seg selv gir økt motivasjon, hvorfor ser vi ikke da denne effekten ved overgangen til ungdomsskolen i dag? Vi ser jo heller tvert imot en dalende motivasjon disse årene.

For de sterke elevene kan karakterer bli en sovepute. De får gode karakterer uansett. De dårlige derimot blir dømt uten å se sine resultater i sammenheng med sitt eget potensiale.

Skolen jobber med gode vurderinger selv om det ikke settes karakterer. En god vurdering sier både noe om elevens ståsted i forhold til et gjennomsnitt, elevens personlige utvikling og noe om veien videre. Den sier noe om hva eleven er god/mindre god i innenfor det enkelte fag. Som eksempel vansker med divisjon med flersifrede tall mens man kan være god i geometri.

Det finnes en gruppe elever som ikke vil få gode karakterer uansett innsats. Disse elevene ser vi i dag mister motivasjonen på ungdomskolen. Med karakterer i barneskolen kan dette skje enda tidligere.

Sindre W. Mork

Foto: Mari Rjaanes

Det er viktig med gode tilbakemeldinger til både barn og foreldre. Klare mål er viktig for motivasjonen. Skolen er nå godt i gang med å lage gode rutiner med nasjonale prøver, regelmessige kartleggingsprøver, muntlige og skriftlige evalueringer. Jeg tror vi er bedre tjent med å fortsette dette arbeidet.

Målet er å heve den norske skolen. Da bør vi satse på kompetente lærere som kan støtte og utfordre elevene. Som kan sette elevenes resultater inn i en bredere sammenheng. Å innføre karakterer igjen i barneskolen vil bare øke byråkratiet for lærerne uten å ha effekt på læringsutbyttet.

Sindre Westerlund Mork
2. kandidat før Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**