Østfold fikk ikke muligheten nå heller

På verdens miljødag ville ikke regjeringspartiene velge løsninger som raskere kunne styrket miljøet vårt i Østfold.
Venstre foreslå å samarbeide med private slik at dobbeltsporet Oslo-Ski kunne forseres med inntil halvparten av byggetida. Dette ville ikke regjeringspartiene og de ville heller ikke la Flytoget betjene Rygge flyplass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Rita Sletner

Foto: Venstre

– Det er synd at regjeringspartiene er så redde for offentlig-privat samarbeid, sier Rita Sletner, stortingskandidat for Østfold Venstre, som påpeker at folk kunne fått bedre tog fortere.
Sletner er også lei seg for at regjeringspartiene ikke vill prioritere å planlegge ringbane i Østfold.

– Her kunne vi fått et flott tilbud til pendlere fra indre til ytre Østfold – et godt og trygt miljøalternativ til bil, påpeker Sletner.
Her får hun støtte av Venstres 2. kandidat Sindre Westerlund Mork som minner om at fylkestinget ønsker ringbane inn i NTP.

Sindre W. Mork

Foto: Mari Rjaanes

– Det er synd at ikke regjeringspratiene var enig med Venstre om å forsere utbyggingen av dobbeltspor gjennom Moss, sier Sindre W. Mork. Han viser til at Moss er flaskehalsen i Østfold. Enkeltsporet her er et av Europas mest trafikkerte.
– Dobbeltsporet kunne stått ferdig i 2013 og betydd mye for mer gods og sikrere persontrafikk på Østfoldbanen, sier Mork.

– Venstre foreslå en kraftig økning i støtten til kollektivmidler i større byer. I Østfold ville Moss fått tilgang til disse midlene slik Sarpsborg og Fredrikstad har. Det er synd at regjeringspartiene ikke ville være med på det, sier Mork. 2. kandidaten til stortinget er skuffet over at ikke noen av Venstres gode miljøforslag fikk støtte av regjeringspartiene.

Prosjekter på Østfoldbanen
Venstre setter av 122 mrd til jernbanesatsing i sitt forslag til NTP.
· Venstre forserer dobbeltsporet Sandbukta-Moss-Kleberget – ferdig 2013.
· Venstre legger opp til å forsere dobbeltsporet Oslo-Ski gjennom bruk av OPS-kontrakt (offentlig/privat-samarbeid) — byggetid kan inntil halveres.
· Venstre setter også av en mrd. for ytterligere tiltak for redusert reisetid (plattformtiltak, kryssningspor, kurveutretting etc)
Dette gjennomføres for å nå målet om 80 minutter Oslo-Halden.

I tillegg vil Venstre legge forholdene til rette for at Flytoget AS kan utvide sin virksomhet til å også betjene Moss Lufthavn Rygge.

Venstre vil ha inn merknad i nasjonalt transportplan om ringbane i Østfold:
Komiteens medlem fra Venstre vil peke på mulighetene for å ta i bruk sporet mellom Rakkestad og Sarpsborg for å kunne gi et pendlertilbud mellom indre og ytre Østfold. Bruk av dette sporet vil gi innbyggerne i Østfold mulighet til krysse fylket med tog. Dette medlem har i Venstres forslag til nasjonal transportplan lagt opp til en bevilgning på 500 mill. kroner i siste periode for oppstart av prosjekter for redusert reisetid og økt kapasitet på jernbanen. Det være naturlig å ta stilling til tiltak på sporet mellom Rakkestad og Sarpsborg innenfor nevnte ramme.

Venstre foreslår også kollektivmidler til Moss
Venstre vil i sitt forslag til Nasjonal Transportplan gjennomføre en kraftig satsing på kollektivtrafikken ved å premiere de byområdene som fører en areal- og transportpolitikk som reduserer biltrafikken og øker bruken av kollektivtransport. Dette gjøres ved å styrke overføringene til kollektivtrafikken med over 10 mrd. kroner mer enn det regjeringen forslår.

Totalt foreslår Venstre over 13 milliarder til kollektivtrafikken de neste ti årene. Tidligere har denne ordningen vært forbeholdt større byer. I Østfold har det blitt gitt penger til prosjekter i Nedre Glomma. Nå foreslår Venstre at også Moss skal kunne konkurrere om sin del av den store kollektivpotten.

Belønningsordningen for kollektivtrafikk har vært en suksess i andre byer og har ført til bedre fremkommelighet og et bedre og billigere kollektivtilbud og dermed gjort det enklere og rimeligere for folk å velge å reise med miljøvennlig transport.

Venstres forslag til Nasjonal transportplan

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**