En anstendig innvandringsdebatt – klarer vi det?

Innvandrere har tilført det norske samfunnet viktig arbeidskraft og nye innpulser. Integreringen har lykkes på mange områder, men det er åpenbart at det også gjenstår store utfordringer. Disse må ikke få oss til å skape et negativt klima og en kollektivistisk “dem og oss”-holdning i debattene som vil komme nå i forbindelse med stortingsvalget. Konfliktskapende retorikk fører oss i gal retning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det debattklimaet som settes av politikere kan være avgjørende for om vi lykkes i integreringsarbeidet, eller om konflikter i stedet skjerpes. Vi politikere har et særlig ansvar for å føre en anstendig tone i debatten. Jeg frykter en valgkamp med populistisk retorikk for å være “tøffest” i klassen. Dette kan få fatale konsekvenser. Vi må for all del unngå å komme i en situasjon hvor politikerne med sin retorikk tilrettelegger for en stadig dypere kløft mellom etniske nordmenn og etniske minoriteter. I sin ytterste konsekvens kan en slik retorikk gi spillerom for nynazister og islamister.

Rita Sletner

Foto: Christoffer Biong

Vi er medlemmer av et flerkulturelt samfunn og vi kommer til å være det framover — uansett hvilken regjering vi får etter valget. Ufordringen er å integrere minoriteter på best mulig måte og det norske samfunnet vil stå seg på at vi debatterer vanskelige spørsmål med anstendighet og respekt. Vi må ikke glemme at det er mennesker vi omtaler, mange med erfaringer fra overgrep og tortur.

For Venstre er det viktig at Norge overholder internasjonale forpliktelser overfor forfulgte. Vi vil ta imot flyktninger som trenger beskyttelse og senke terskelen for kjønnsrelatert forfølgelse. Mange kvinner sendes i dag hjem til svært uoversiktlige forhold med stigmatisering og sosial utstøtelse og i verste fall kan de bli drept. Vi trenger mangfold, kulturelle impulser og arbeidskraft. For meg er det avgjørende at vi viser solidaritet med forfulgte mennesker gjennom en balansert og anstendig flyktningpolitikk.

En viktig jobb er å beskytte asylinstituttet til fordel for dem som er reelle flyktninger. Arbeidssøkere skal avises i asylkøen, og heller få en mulighet til å arbeidsinnvandre. Asylsøkere som misbruker asylinstituttet ved å drive kriminell aktivitet må få en rask reaksjon fra politi og rettsvesen, og raskt utvises der det er mulig.

We are the world

Foto: juliaf, sxc.hu

De største utfordringene i asylpolitikken er å håndtere høye ankomster, manglende identitetspapirer og retur av de som får avslag. I 2008 kom 14 000 asylsøkere til Norge. 60 % av disse fikk avslag på sin søknad. Realiteten er at 97 % av asylsøkerne kommer til Norge uten noen papirer som kan bekrefte deres identitet. Vår løsning er ikke å kutte budsjettene til Utlendingsdirektoratet, men å øke det. Flere må arbeide med å identifisere asylsøkere og flere returavtaler må fremforhandles. Venstre har foreslått mer penger til Politiets Utlendingsenhet slik at flere kan identifiseres raskere. Et tiltak som vil føre til raskere saksbehandling, raskere utsending og bedre rettssikkerhet for asylsøkerne.

Innvandring fører med seg utfordringer, men kan også føre til et mer mangfoldig og liberalt samfunn. Det forutsetter gjensidig integrering. Her mener Venstre språk og gjensidig kulturforståelse er nøkkelen. Etniske nordmenn må være åpne for nye impulser og det som oppfattes som annerledes. Samtidig må innvandrere selv ville la seg integrere i bygd og by. Segregering kan føre til sosiale problemer, fattigdom og økt kriminalitet. Vi kan som eksempel ikke akseptere at enkelte minoritetsspråklige, særlig kvinner, i dag står mer eller mindre utenfor det norske samfunnet.

Venstre mener vi må ha en integreringspolitikk som ikke bare omfatter offentlige tilbud, men også stimulere til private initiativ og frivillighet, gjerne med støtte og tilrettelegging fra det offentlige. Få innvandrere vil beherske norsk etter fullført norskkurs. Derfor er det viktig med uformell språktrening og uformelle nettverk som gjør språket og integreringen lettere.

En god innvandrings- og integreringspolitikk er tuftet på anstendighet med forankring i rettsstaten. Debattene som skal føres må ikke ha et kortsiktig populistisk perspektiv, men ha som mål at vi skal klare å få til en gjensidig god integrering i Norge.

Rita Sletner
Stortingskandidat for Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**