Hva er biologisk mangfold og hvorfor er miljøvern viktig?

Biologisk mangfold omfatter mengden av arter (bakterier, planter, dyr, sopp og alger) og mengden av ulike økosystemer (f.eks barskog, korallrev, vårtmark). Artene lever i økosystemene, og de er derfor avhengig av at økosystemene finnes og er store nok. Hvorfor driver vi miljøvern? Det er fordi vi skal bevare økosystemene. Vi bevarer økosystemene for å utnytte dem selv og for å bevare artene som lever i dem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Ulla Nordgarden

Ulla Nordgarden
Foto: Venstre

Hva er da økosystemene og artene verdt? For mennesker har de en nytteverdi. Vi bruker skogen til nytteformål og til rekreasjon. Vi bruker fjellet til rekreasjon. Vi bruker sjøene og havet til fiske og til rekreasjon. Vi bruker bakterier og sopp til medisin, alger til helsekost, vi jakter, sanker og tjener gode penger på naturens ressurser. Det er helt opplagt at verdien av friluftsliv vil forringes dersom det ikke var noenlunde urørt natur og ferdes i. Uten skog og fisk, ville Norge hatt færre arbeidsplasser og mindre verdiskapning. Vi ville vel antagelig ikke vært her.

Et annet aspekt er de ennå uoppdagete ressursene i skogene og havet. Bakterier, alger og planter som kommer til å bli brukt innen medisinen i fremtiden. De ligger der og venter på at vi skal oppdage dem, skape bedre helse for mange og gode penger for noen.

Et siste aspekt er vårt moralske ansvar for å ta vare på naturen. Hver art, veps, hoggorm, ulv har en egenverdi, en plass i økosystemet, i den store sammenhengen. Noen av oss mener at det ikke er menneskenes ansvar å sortere ut arter som har liten verdi for oss.

Venstre har alltid satt miljøvern høyt.
Miljøvern omfatter klassiske grep som vern av økosystemer og krav om redusert forurensing fra husholdninger og næringsliv. Det omfatter i tillegg reduksjon av klimagassen CO2, fordi det er stor sannsynlighet for at den vil øke temperaturen på kloden vår.

Hav og miljø

Foto: Erling Svensen

Hva vil dette si for det biologiske mangfoldet? Det vil føre til nye spredningsmønstre for artene. Varmekjære arter vil trekke nordover og kuldekjære arter vil kanskje dø ut. Nye arter vil konkurrere ut de tradisjonelle artene. Innføring av arter har ofte alvorlige følger, som vi har sett med minken, kongekrabben, stillehavsøsters og amerikansk hummer. Dersom antall arter dør ut fremover, i det tempoet vi har sett den siste tiden, vil mangfoldet minke. Mulighetene for å finne de nye medisinene, de store oppdagelsene reduseres.

Men det er ikke nødvendig å bli pessimist, og miste troen på at vi kan endre utviklingen. Venstre har laget et program som skal styrke næringslivet, styrke kunnskapstradisjonen og skape bedre velferd og likevel tenke miljøvern på alle samfunnsområder. Det handler om endre skatt og avgiftssystemet, slik at forurenser må betale. Det handler om å klare å kommersialisere nye typer fornybar energi ved økt forskning, grønne sertifikater og utfasing av fossil energibruk ved oppvarming og transport. Det er mulig, og det er helt realistisk å gjennomføre.

Ulla Nordgarden
Stortingskandidat Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**