Med høgskolene som med sykehusene

– Oppland Venstres stiller seg helt utforstående til den framlagte rapporten om Innlandsuniversitet hvor det foreslås at hovedsetet skal lokaliseres til Hamar, uttaler 1. kandidat Eivind Brenna og fylkesleder Bjørg Lien. Det legges også opp til store endringer i den faglige styringsstrukturen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


I løpet av de seks siste årene har Oppland mistet 72 statlige arbeidsplasser, mens Hedmark i samme periode har fått 1551 nye. Denne nedbyggingen av Oppland kan ikke fortsette. Når vi ser hvordan det har gått med sykehussamarbeidet med Hedmark, kan vi ikke sende høgskolene våre inn i den samme destruktive kverna.

Oppland Venstre mener at vi må stoppe prosessen om Innlandsuniversitet og heller bruke kreftene på å styrke høgskolemiljøene i Oppland. Kanskje kan vi heller slå sammen våre to høgskoler?
Høgskolene på Lillehammer og Gjøvik kommer svært godt ut på nasjonale rangeringer. De er populære studiesteder og antall søkere øker for hvert år. Skolene har en stadig utviking av sine undervisningstilbud, og kan tilby flere studier på mastergradsnivå. Antallet doktorgradsstilinger er også høyere i Oppland enn i Hedmark. Høgskolen i Lillehammer er på topp i Innlandet når det gjelder publiseringspoeng og er forskningsmessig faktisk den mest universitetsaktige høyskolen i hele landet, den har dobbelt så mye forskning som Høgskolen i Hedmark.

For Venstre er kvalitet på undervisning og omfanget av studieplasser viktig. Vi har derfor foreslått å øke basisbevilgningene til universiteter og høyskoler. Siden undersøkelser viser at befolkningen i Oppland har et relativt lav utdanningsnivå, er det viktig at vi har gode høgskoler som også gir studietilbud desentralisert i hele fylket. Den samfunnsmessige betydningen av et godt høgskolemiljø må også understrekes, og vi frykter at mye av dette vil gå tapt med et hovedsete på Hamar.

Oppland Venstre vil ikke ha et Innlandsuniversitet som styres fra Hamar og som stadig foretar en gradvis nedbygging av tilbudet slik som vi nå opplever med sykehustilbudet. Venstre vil kjempe for et godt utdanningstilbud i Oppland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**