Lillehammer — Oslo på 80 min

Venstre ønsker et løft for en mer moderne jernbane sier 1.kandidat Eivind Brenna. Vi vil bygge dobbeltspor til Lillehammer, ikke stoppe innsatsen på Hamar slik som regjeringen har vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Jernbanen er en viktig del av kollektivtrafikken og viktig for konkurransedyktige bedrifter i store deler av Norge. Fordi dagens jernbane er utdatert og preget av stort etterslep, vil Venstre at det skal gjennomføres en offensiv modernisering og utbygging av jernbanen i Norge. Venstre mener at et nasjonalt løft for jernbanen er god klima- og miljøpolitikk i praksis.

Jernbanen er viktig som kollektivt transportmiddel i folkerike områder og som effektiv transportør av gods på lange strekninger. Venstre vil derfor starte med dobbeltsporet jernbane i de folkerike byområdene, økt kapasitet med flere og lengre krysningsspor på lange strekninger, og sammenkobling av traseer i det eksisterende jernbanenettet. Dovrebanen har en flaskehals mellom Hamar og Lillehammer, i motsetning til regjeringen som vil vente med denne strekningen, har Venstre lagt inn å ha ferdig dobbeltspor her før 2019.

Venstre mener at det må satses på flere skinner, bedre stasjoner, økt kundeinformasjon og økt sikkerhet på jernbanen. Det var derfor Venstre i Stortinget foreslo å bevilge over en halv milliard kroner mer enn Ap/SV/Sp-regjeringen til jernbanen i år, og at Venstre lar NSB beholde 53 millioner mer av sitt overskudd i revidert nasjonalbudsjett.

Venstres langsiktige mål er at tog skal kunne erstatte det meste av flytrafikken i sør-Norge. Forslagene om satsing på høyhastighetstog må derfor konkretiseres og utredes nærmere. Utbygging av dobbeltsporet jernbane og høyere hastighet i og mellom storbyområdene vil slik kunne være starten på et nasjonalt høyhastighetsnett.

Venstre vil ha mer jernbane for pengene, og jernbaneverket må moderniseres. Investeringer, drift og vedlikehold på jernbanen bør konkurranseutsettes, slik man har gjort med stor suksess innenfor Statens vegvesen. Også konkurranse på sporet har gitt gode resultater. Erfaringene fra konkurransen på Gjøvikbanen har gitt 40 prosent flere avganger, flere passasjerer, bedre universell utforming og oppgraderte tog til samme pris. Venstre vil ha konkurranse på flere jernbanestrekninger der hvor det kan gi et bedre tilbud til de reisende. Vi ser at anbud og konkurranse på sporet i kombinasjon med økt utbygging av et statlig eid jernbanenett vil gi et mer moderne togtilbud.

Det er viktig for å bidra til redusert klimautslipp og tryggere veier at vi flytter langtransporten over på jernbane. Derfor må vi ha en ny regjering som prioriterer utbygging av jernbanen i Norge

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**