Venstres 10 miljøkrav

Venstre stiller 10 klare miljøkrav til en ny regjering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


 Venstre vil ha en langt mer offensiv klima- og miljøpolitikk enn det vi har i dag, sier Borghild Tenden, 1. kandidat for Akershus Venstre.

Venstre vil ha en langt mer offensiv klima- og miljøpolitikk enn det vi har i dag, sier Borghild Tenden, 1. kandidat for Akershus Venstre.

Venstres ultimatum om at vi ikke vil delta i en regjering som åpner for petroleumsvirksomhet i Lofoten og Vesterålen ligger fast.

Venstres 10 miljøkrav:
1. Ingen petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen

2. Storstilt satsing på et moderne og punktlig togtilbud
-> Bevilgningene må trappes opp med 30 milliarder kroner mer enn det som ligger inne i regjeringens nasjonale transportplan. Det må settes mål om å få reisetiden mellom de store byene ned på 4 timer mellom Bergen/Tronheim — Oslo og 3 timer Kristiansand – Oslo.

3. Et bedre, rimeligere og hyppigere kollektivtilbud i byene
-> Staten må ta mer ansvar for finansieringen av de lokale kollektivtilbudet. De statlige bevilgningene til den lokale kollektivtrafikken må trappes opp med 1 milliard årlig i forhold til regjeringens nasjonale transportplan. Storbykommunene må få ansvaret for kollektivtrafikken i tillegg til fylket.

 Les mer om Venstres miljøpolitikk her.

Les mer om Venstres miljøpolitikk her.

4. Økt satsing på fornybar energiproduksjon
-> Det må innføres et grønt sertifikatmarked eller et alternativ som er like ambisiøst og virkningsfullt.

5. Staten må bidra med kapital til "grønne" gründere
– > Det må opprettes et halvstatlig selskap som skal gå inn med risikokapital i klimaløsninger og klimabedrifter.

6. Offensive tiltak for å redusere strømbruken og fase ut oljefyring.

-> Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering ska dobles fra 20 til 40 milliarder kroner. Det skal gis mer i støtte til bedrifter og husholdninger som vil redusere eller legge om energibruken i miljøvennlig retning.

7. Et grønt skatteskifte
– > For å bidra til miljøriktig omstilling vil Venstre redusere skattene til bedriftene, men samtidig ta igjen på utslipp av CO2 og annen milljøskadelig adferd gjennom avgiftsøkninger.

8. Et nytt og forsterket klimaforlik må på plass etter valget og i forkant av klimamøtet i København
– > Det må iverksettes nye virkningsfulle tiltak gjennom et nytt klimaforlik i Stortinget. Venstre har en rekke ambisiøse mål og tiltak klare, blant annet klimakravene som de rødgrønne sa nei til under forrige runde med klimaforhandlinger. (se vedlegg)

9. "Skrote" norske klimakvoter.
-> Venstre vil stoppe det statlige salget av klimakvoter til det europeiske markedet som vil gi staten store inntekter. Venstre vil slette disse kvotene. Det vil være et effektivt klimatiltak som kan iverksettes over natten.

10. Ingen utbygging av nye store vassdrag.
– > Det skal ikke bygges ut ny stor vannkraft. I tillegg er det behov for ytterligere vern av flere vassdrag som det er knyttet betydelige verneverdier til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**