Klimaforliket under press

På forhånd var miljøpolitikk en av de tre viktigste sakene i valget, i følge velgerne. Da er det bekymringsfullt å registrere at miljøpartiene gikk tilbake i selve valget. Det stiller store krav til oppfølgingen av klimaforliket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre har lovet å jobbe for en offensiv miljøpolitikk. Regjeringen har ikke gjort nok for å få Norge på rett kurs i klima- og miljøarbeidet. Skal vi gjennomføre klimaforliket må vi jobbe hardt på Stortinget, samt trekke med oss miljøorganisasjonene og alle andre som kan bidra.

Folkeaksjonen mot oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen - Miljødagsmarkering i Bodø

Foto: Terje Cruickshank

Først må vi få et nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Dette unike naturområdet som også er gyteplass for den internasjonale torskestammen, må vernes. Det skal heller ikke bygges ut ny stor vannkraft. I tillegg er det behov for ytterligere vern av flere vassdrag med store verneverdier.

I stedet må Norge være i front når det gjelder å satse på fornybar energi, utvikle og ta i bruk ny teknologi, skape nye grønne arbeidsplasser og gjøre omstillinger på alle områder som har konsekvenser for klimaet og miljøet. Dette fordi vi ikke kan hvile på at vi har vannkraft og olje. Vi må skape noe for framtida.

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

Likeså kan vi ikke fortsette med å flagge ut viktige miljø- og klimaprosjekter til utlandet fordi regjeringen ikke stiller opp. Gjennom klimaforliket fikk Venstre sammen med H og KrF presset regjeringspartiene inn på riktig spor. Vi forhandlet frem mer ambisiøse og forpliktende mål og flere klimavennlige tiltak enn det regjeringen opprinnelig forslo. Venstre har vist at vi kan få på plass en mer ambisiøs og forpliktende miljøpolitikk sammen med H og KrF enn det SV og Sp har klart med Ap. Vi må sammen fortsette å presse Ap.

Venstre vil satse 30 milliarder kroner mer enn det som ligger inne i regjeringens nasjonale transportplan (NTP) på et moderne og punktlig togtilbud. De statlige bevilgningene til den lokale kollektivtrafikken må få 1 milliard mer årlig i forhold til NTP.
Bidrar Stortinget med resurser til å følge opp de lokale tiltakene som det nå arbeides med i lokale klimaplaner, er det gode muligheter for å oppfylle våre nasjonale klimamål for det neste tiåret. Men det krever målrettet innsats.

Miljø er lønnsomt

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Venstre vil opprette et halvstatlig selskap som skal gå inn med risikokapital i klimaløsninger og klimabedrifter. Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering må dobles fra 20 til 40 milliarder kroner. Det skal gis mer i støtte til bedrifter og husholdninger som vil redusere eller legge om energibruken i miljøvennlig retning. Her håper jeg at fagforeningene ser at vi har en felles sak. Ved å satse på teknologiutvikling og grønne bedrifter, legger vi grunnlaget for lavutslippssamfunnet etter oljealderen. Fagforeningene burde være interesserte i å utvikle nye grønne arbeidsplasser for å sikre alle jobb og opprettholde velferden.

Skattene til bedriftene må reduseres generelt, men økes på utslipp av CO2 og annen milljøskadelig adferd. Venstre vil slette salg av klimakvotene i Europa. Det vil være et effektivt klimatiltak som kan iverksettes over natten.

Venstre vil ha et nytt og forsterket klimaforlik i forkant av klimamøtet i København. Venstre har nye ambisiøse mål og tiltak, blant annet klimakravene som de rødgrønne sa nei til under forrige runde med klimaforhandlinger.

Ved å arbeide med å løse klimakrisen satser vi på fellesskapet fordi det legger grunnlaget for framtidens velferd gjennom grønne arbeidsplasser. Derfor vil Venstre også satse på forsking og kunnskap om grønn teknologi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**