Vg2 Bilskade må opprettholdes på Hadeland

Eivind Brenna foreslår i en interpellasjon at Fylkestinget må vedta å opprettholde Vg2 Bilskade, lakk og karosseri ved Nye Hadeland Vg. skole, hvor det inngås en leieavtale med Bilskadeinstituttet AS på åremål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Her er interpellasjon :

Videreføring av Vg2 Bilskade, lakk og karosseri ved Nye Hadeland Videregående skole.

Fylkesordfører

Oppland Fylke vedtok å ikke videreføre Vg2 Bilskade, Lakk og Karosseri ved Nye Hadeland Videregående Skole.

I følge Oppland Venstres synspunkter står dette vedtaket i sterk kontrast til Oppland Fylkeskommunes målsetninger i regionalt Handlingsprogram 2010, hvor det er et ønske om å være blant landets beste på bredde, variasjon i opplæringstilbudet, læringsresultater, elevenes og lærlingenes gjennomføring i den videregående skolen.

Videre har Oppland fylke satt seg som mål å utvikle tjenester som gir trivsel, tilhørighet og utviklingskraft.
Som sentrale samarbeidspartnere for å nå disse målene har fylket bl.a. foreslått Arbeidslivet, kommuner og regioner. Videre ønsker fylket en rolle der vi bygger nettverk mellom aktører for å tilrettelegge opplæring og livslang læring.

Oppland Venstre stiller seg kritisk til at Oppland Fylke ut fra disse målsetningene har valgt å legge ned Vg2 bilskade, lakk og karosseri ved nye Hadeland Vg.skole. Dette er en kritikk vi får bred støtte i fra bransjen og faglærer ved Hadeland Vi skole.

Oppland Fylkeskommune har videre foreslått at innsatsområde i 2010, særlig skal være Fag- og yrkesopplæring og fagskolene.
Med dette som tileggsopplysning blir vedtaket om nedleggelse av Vg2 bilskade, lakk og karosseri uforståelig for oss.

Pr i dag har ikke elevene som ønsker dette linjevalget noen reell mulighet for å ta denne utdannelsen i Oppland Fylke etter oppstart av Nye Hadeland Videregående skole. Det er pr. i dag ikke mulig å plassere disse tolv elevene ved noen av de Videregående skolene i fylket, heller ikke Lena VG. skole.
Det er heller ikke areal nok ved de andre skolene som tilbyr dette linjevalget i fylket. Av den grunn vil Oppland Fylkeskommune stå ovenfor kun ett valg, som vil være å bygge ut en eller flere av de eksisterende skolene (inkludert nye Hadeland VG Skole).

Norges Bilbransje Forbund rettet i brev av 27.01.09 på vegne av bilbransjen i samarbeid med opplæringskontoret for håndverk og industri på Hadeland, faglærer ved Hadeland Videregående skole, opplæringskontoret og ringene for Bauda-konsernet, Bertel O. Steen og MøllerBil skolen
en innstilling på at dette linjevalget opprettholdes på Hadeland Videregående skole, også etter etablering og bygging av nye Hadeland VG.skole.

Oppland Venstre har som utgangspunkt i vedtaket om nedleggelse, sett etter andre løsninger for å kunne opprettholde linjevalget, og har hatt dialog med Bransjen og faglærer om evt. andre måter å løse dette problemet på.

I samarbeid med bransjen og faglærer har vi kommet frem til følgende forslag:

Legge avd. Vg2 Bilskade, karosseri og lakk ved Nye Hadeland Videregående skole til Bilskadeinstituttet AS på Jaren.

Bilskadeinstituttet AS, Sørvangsbakken 27, på Jaren, kan være interessert i å tilby lokaler til leie for Vg2 Bilskade, karosseri og lakk linje til nye Hadeland Vg. Skole.

Et nøyaktig tilbud kan ikke beregnes før alle parter har satt seg ned i fellesskap for å avdekke behov, ønsker og mulige løsninger, men det de har “på blokka” så langt er som følger:

Oppføring av nytt bygg. I dette bygget vil de kunne tilby mellom 200 og 300 kvm lokale. Dette kan utformes i samarbeid med brukerne. Det vil avsettes og tilpasses slik at skolen kan medbringer den lakkboksen de har pr. i dag, og således kan gjenbruke de investerte midler. De vil stå for bygg med alle naturlige tekniske innretninger for utleie. Leietaker står selv for nødvendige tekniske installasjoner etter eget behov og ønske. Med forbehold om nødvendig detaljplanlegging, ref. ovenstående, vil en utleiepris ligge på ca. kr. 900 pr. kvm/ år + MVA. Leietaker dekker i tillegg strøm, kommunale avgifter etc.

Bilskadeinstituttet ser svært positivt på en slik samlokalisering da de ser synergien med Bilskadeinstituttet i forbindelse med et faglig miljø. Bilskadeinstituttet avholder hvert år en rekke kurs for bilskadeverksteder fra hele landet, og i den forbindelse ligger de “tett på” den utvikling som til enhver tid skjer i bransjen. Dette vil også sikre rekruttering til bransjen i lokaldistriktet slik de ser det.

Her har vi i samarbeid med bransjen og faglærer kommet fram til forslag om ny lokaliseringsløsning som vil etter vår mening være til det beste for alle involverte, slik saken er pr. dags dato. Med dette vil vi kunne ha en forutsetning for målmestring ut fra de forslag fylkeskommunen har satt som en fremtidig standard for videregående opplæring.

Ved det skisserte lokaliseringsforslaget vil vi kunne få tilrettelagt for et samlokalisert studieforløp for elevene i Hadelands -regionen og med dette få styrket Fag — og yrkesopplæring i regionen. Videre får vi et naturlig samarbeide med rekruttering til bransjen, samt en naturlig videreutvikling av studietilbudet, som står i forhold til de krav som bransjen til en hver tid står ovenfor.

Vi vil også spare elevene for en utvidet skoleværdag med pendling til Lena Vg skole og ikke minst de miljøutfordringer dette medfører.

På bakgrunn av dette ber Oppland Venstre at det fremmes en sak med siktemål at det inngås en leieavtale med Bilskadeinstituttet AS på åremål. Slik at vi med dette kan videreføre Vg2 Bilskade, Lakk og Karosseri ved Nye Hadeland Videregående Skole.

Forslag til vedtak:
Fylkestinget vedtar å opprettholde Vg2 Bilskade, lakk og karosseri ved Nye Hadeland Vg. skole, hvor det inngås en leieavtale med Bilskadeinstituttet AS på åremål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**