Viktige grep for framtiden

Venstres alternative budsjett inneholder klare hovedprioriteringer: Mer til nyskaping, miljø, utdanning og de som trenger det mest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Sedler

Foto: Venstre

Venstre vil omprioritere ca 14 milliarder og bruke vel 1000 millioner kroner mindre i oljepenger enn Regjeringen foreslår.

Sammen med en netto skattelettelse på 442,5 mill. kroner vil det virke mindre ekspansivt på norsk økonomi og dermed i seg selv være et bidrag til å trygge arbeidsplasser gjennom mindre press på rente og kronekurs.

Fattigdomsbekjempelse og rusomsorg

Fattigdom

Foto: Microsoft

Fattigdom rammer enkeltmennesker — ofte uventet og tilfeldig, og av sammensatte årsaker. En del mennesker er varig ute av stand til å skaffe seg en inntekt de kan leve av.

Disse skal ha et støttenivå som gir mulighet til et verdig liv. Støtteordninger som er avgjørende for barns livsvilkår, skal være rause. Venstres førsteprioritet er derfor å bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier.

Samlet vil Venstres gi over 1,8 milliarder til fattigdomsbekjempelse. Hovedprioriteringene er økte sosialhjelpssatser, gradert foreldrebetaling i barnehager, økt satsing på rusbehandling og rehabilitering samt en gjennomgående satsing på flere arbeidsplasser.

Storstilt jernbane- og kollektivsatsing

Grønn buss

Foto: Stein Inge Dahn

Når det gjelder persontransport vil Venstre bygge ut energi- og kostnadseffektive alternativer til vei: Jernbane, kollektivtransport, sykkel- og gangveier. For jernbanen i Østfold betyr det penger til å prosjektere ferdig Mossetunnelen og å framskynde prosjektering av nytt dobbeltspor Oslo-Ski. Venstre vil også gi mer penger til å utbedre stasjoner og gjennomføre sikkerhetstiltak. For kollektivløsninger i Østfold betyr det økte rammer til byene med størst trafikkproblemer (Sarpsborg/Fredrikstad) samt å utvide ordningen til å omfatte Moss.

Venstre vil legge til rette for størst mulig kollektivandel på veinettet, god framkommelighet i de deler av landet der vei er eneste alternativ, og redusere transportbehovet gjennom god planlegging av byer og tettsteder. Nettopp derfor er en målrettet satsing på jernbane og kollektivtransport på over 1 milliard kroner en av Venstres hovedprioriteringer. Venstre følger opp forslagene vi kom med til Nasjonal transportplan. Samlet innebærer Venstres forslag en bokført satsing på miljø- og klimavennlige løsninger på om lag 1,8 mrd. kroner.

Kunnskap og verdiskaping

Skolegard

Foto: ?

For Venstre er kunnskap det viktigste Norge kan satse på. En slik satsing innebærer en sikring av fremtidig verdiskaping, velferd, demokrati og dannelse. Norge skal være en førsteklasses kunnskapsnasjon. Derfor vil Venstre sikre gode og stabile rammebetingelser for grunnopplæring, høyere utdanning og forskning.

Venstre vil gjøre lærerutdanningen bedre, tilby alle som er lærere i dag systematisk videreutdanning og gi lærerne bedre arbeidsforhold i skolene. For Østfold betyr det økt grunnfinansiering for høyskolen og mer til utdannings- og forskningsprogrammer. Venstre foreslår å trappe opp satsingen på skole, høyere utdanning samt forskning og innovasjon med total 2.2 milliarder.

Flere arbeidsplasser

Fisk, oppdrett

Foto: Tone Rasmussen

Venstre vil satse på gründere og entreprenører. Satsingen på entreprenørskap i videregående skole må økes og samarbeidet mellom næringsliv og skole må styrkes. Vi vil ha mest mulig nyskaping ut av de offentlige pengene. Venstres forslag innebærer en samlet bokført satsing på nye arbeidsplasser på over 7 milliarder.

Skal vi skape og sikre arbeidsplasser er det avgjørende å legge til rette for å utvikle flere og bedre kunnskapsbedrifter spesielt. De offentlige ordningene må i sterkere grad stimulere til omstilling og nyskaping framfor tradisjonell næringsvirksomhet og bevaring. Næringslivet er avhengig av fornying og nyskaping for å være konkurransedyktig i framtida.

Sindre Westerlund Mork
Leder i Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**