Oppdal Venstre med helsemøte

Oppdal Venstre arrangerte tirsdag 4.mai møte der temaet var helse i videste forstand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Referat fra helsemøte tirsdag 4. mai -10
Oppdal Venstre inviterte til møte tirsdag 4.mai.
Tema: Helse/eldre/omsorg.
Sted: Grøsetkafèen kl. 20.00.
Årsmøtet vedtok at vi skulle ha et slikt møte i forkant av politisk behandling av handlingsprogram/økonomiplan. Vi fikk ja fra begge enhetslederne innen helse og hjemmetjeneste, Solfrid Mjøen og Lill Wangberg, om å innlede om status, utfordringer og framtidsplaner for sine enheter. Avdelingslederne ved helsesentret og BOAS ble også invitert til å delta med synspunkter og innspill. De var også tilstede og kom med viktige bidrag. Dessuten var en av de tillitsvalgte med på møtet sammen med en av de ansatte. Til sammen var vi 16 stykker med på møtet.
Enhetsleder for Hjemmetjenesten beskrev status slik:
Vi har mange dårlige pasienter som krever store ressurser.
Mange eldre utrygge i omsorgsboliger uten heldøgns omsorg.
Kortere liggetid på sykehus fører til utskrevne pasienter som ikke er friske nok til å være hjemme og som skulle hatt korttidsopphold. Den omtalte samhandlingsreforma har egentlig vært i funksjon et par år allerede i Oppdal!
Mangel på plasser ved OHS.
Mangel på plasser i heldøgns omsorgsbolig.
Dette viser at tjenesten opplever stort press. Noe som illustreres godt ved at antall tilsyn er økt fra 56.000 i 2006 til 65.000 i 2009, i samme tidsrom er direkte pasientbehandling økt fra 40.700 til 65.200! Men dette viser samtidig at tjenesten er effektiv.
BPA (Brukerstyrt personlig assistent) er et nokså nytt hjelpetiltak til personer med ulike funksjonshemninger. Fra 1.juni 2010 er det 6 personer i Oppdal som nyter godt av slik hjelp. Et tiltak som utløser 6 årsverk.
Driften av hjemmesykepleien er omorganisert. Dette er til beste for bruker og gir også økonomiske fordeler. I praksis betyr omorganiseringa at brukerne får færre hjelpepersoner å forholde seg til i løpet av uka.
Utfordringer:
Utnytte kompetansen best mulig der den trengs.
Heve kompetansenivået i takt med nye utfordringer.
Rekruttere nytt personell.
Omsorg for demente. Den siste gruppa er sterkt økende landet over.
Framtidsplaner:
Øke stillingsressursen i både helsesenter og hjemmetjenesten.
Utbygging av BOAS.

Enhetsleder Helsesentret beskrev situasjonen slik:
Meget godt og tett samarbeid mellom de to tjenesteenhetene.
Ettersom vi mangler plasser, innebærer møtene i inntaksteamet knallharde prioriteringer. Behovet er variabelt, dette mye p.g.a. de mange hyttefolka vi har i bygda.
Kvaliteten på tjenesten vi gir er meget god, ingen pasienter på gang/stue.
Tilsyn fra Fylkesmannen har ikke ført til merknader verken overfor Helsesentret eller Hjemmetjenesten.
BOAS har vært på agendaen siden 2006. Ferdig i 2014?
Helsesentret er bygd for 60 pasienter. Nå har vi konstant 2 korttidspasienter i tillegg.
Ønsker 65 plasser. Vet ikke hvor vi skal ha de tre plassene, ennå. Dette for avlasting til BOAS blir utbygd.
Økende behov for pleiepersonell, allerede i 2011 trenger vi ca. 7 årsverk, årsverk vi ikke har.

Begge enhetslederne ga stor ros til sine ansatte for ståpåvilje og fleksibilitet!

Etter innledningene fikk vi en god diskusjon der mange spørsmål ble reist. For lokalpolitikere er det verdifullt å få høre hvordan de som arbeider på grunnplanet oppfatter sin egen situasjon. Hensikta med slike sammenkomster er å fange opp det som evt. ikke fungerer, og fremme forslag som kan bedre situasjonen for alle involverte: Brukere, pårørende og ansatte.
Helt sikkert er det at vi som ikke har helse i videste forstand som levebrød, får nytt innblikk i hvordan ting fungerer, eller burde fungere! Takk igjen til dere som bidrog med det.

Referent
Odd Gunnar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**