Hvorfor har Norges eldste parti de beste svarene for framtiden?

Dette var utfordringen som fylkesleder Geir Helge Sandsmark fikk da han skulle innlede fylkesrådet i Fredrikstad, 5. juni. Her finner du manuskriptet til hele talen, som ble holdt i en kortversjon på lørdag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Fylkesråd i Fredrikstad 5. juni 2010

Utfordringen jeg fikk av Gerard, da han spurte meg om å holde denne innledningen er:

Hvorfor har Norges eldste parti de beste svarene for framtiden?

Østfold delegasjon til LM2010

Foto: Christoffer Biong

Her er det mange muligheter både for lange velfunderte svar og korte enkle svar. Mitt korte enkle svar, som jeg skal begrunne, er: Dere!

Første begrunnelse er den opplagte. Venstre trenger dyktige engasjerte mennesker til å utvikle politikk, partilag og drive politisk arbeid. Men allerede her går det an å knytte dette til vår ideologi slik den er beskrevet i prinsipprogrammet, faktisk flere av de liberale prinsippene. Jeg vil begynne med det sjuende: "Politisk makt skal komme nedenfra". Her skiller vi oss ganske radikalt fra andre partier. For Venstre er staten og andre politiske institusjoner et verktøy for at vi, som liberale borgere, i felleskap skal finne gode løsninger når det skal tas beslutninger som angår fellesskapet. Staten er ikke, slik FrP og sosialistene ofte betrakter den, et verktøy for at en del av befolkningen skal ha makt over resten av oss.

Denne forskjellen ser vi blant annet når vi tar til orde for folkemøter og åpne høringer, for eksempel om kommuneplaner eller andre overordnende beslutninger. Det er bestandig Venstre som har den tydeligste stemmen når åpenhet og lokaldemokrati skal diskuteres.

Nå vil noen spørre: Hvem har da ansvaret dersom alle skal mene noe og ha innflytelse over politiske beslutninger? For oss i Venstre er det svaret helt klart: Liberalt prinsipp nr. 2: "Det personlige ansvaret er ufravikelig". Vi har selv ansvaret for egne valg, og til de valgene vi som politikere gjør på vegne av samfunnet. Derfor, kjære Venstrefolk, er vår modell for folkevalgte, uten partipisk, men med personlig ansvar for egen stemmegivning så viktig. Det betyr, at Ulf, Britt, jeg og alle dere andre, når vi opptrer i kommunestyret eller politiske utvalg faktisk må kunne stå for vår egen stemmegivning. Dersom vi ikke er tilfredse med det synet våre partikollegaer vil at vi skal ha, kan vi ikke bare skylde på dem og dilte etter. Vi må enten stemme etter egen overbevisning eller selv kunne stå for det synet de andre vil overtale oss til. Det programmet vi har gått til valg på er kontrakten med velgerne. Den holder vi dersom vi ikke på forhånd har reservert oss mot punkter vi ikke kan stå for.

Dette personlige ansvaret er, etter mitt syn, en av bærebjelkene både i et fungerende demokrati og i det sivile samfunnet. Er det noe vi bør ha lært av finanskrisen, så er det at systemer, lover og regler aldri blir noen fullgod garanti mot store og fatale feil. Vi vil bestandig være avhengig av at enkeltmenneskene er seg sitt eget ansvar bevisst. Her har vi heller ikke noe valg. Vi må ha tillit til at våre medmennesker gjør jobben sin rett og slett fordi vi er avhengige av at det er slik. Så trenger vi likevel lover, regler og kontrollsystemer for å sikre oss mot såvel svindel som slendrian. Til slutt er vi bestandig avhengig av kompetansen til den eller de personene som gjør jobben. Venstre er det partiet som tydeligst tar konsekvensen av dette faktumet.

Ledertrioen i Østfold Venstre: Maren Hersleth Holsen (politisk nestleder), Geir Helge Sandsmark (led

Foto: Cathrine Orm, Østfold Venstre

Dette bringer meg til liberalt prinsipp nr seks "Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst". Sammenhengen med det foregående er slik:
– Kvalitet og menneskelig vekst er en forutsetning for at vi skal kunne ta ansvar for egne liv og felleskapsbeslutninger.
I tillegg slår dette sjette prinsippet fast at samfunnet og politikken er der for menneskene og ikke omvendt. Samfunnets funksjon er å gjøre det levelig for oss som er en del av det. Vi har alle et ansvar for at det er slik. MEN, for Venstre er vi ikke, slik både høyresiden og sosialistene noen ganger synes å mene, bare brikker eller arbeidskraft for å produsere eller yte. Deltakelse er en del av samfunnskontrakten, men samfunnet er der for enkeltindividet , ikke omvendt

Dette kommer tydelig til uttrykk i flere av Venstres politikkområder. Vår skolepolitikk har som mål at elever og studenter skal utvikle seg for å kunne bruke sine egne muligheter. Får de denne muligheten, vil de bidra positivt til samfunnet på sin måte. Kampen for de kreative fagene i fylkestinget illustrerer forskjellen i samfunnssyn mellom Venstre og andre partier svært tydelig.

Vi ser det også i næringspolitikken. Venstre ser på småbedrifter og nyetableringer som en måte for folk å forme sitt eget liv. I et fritt marked må disse gründerne dekke et behov, ellers er ikke virksomheten liv laga. Verdiskapning og vekst følger av at dyktige, engasjerte mennesker leverer varer og tjenester i et åpent marked.

Venstres menneskesyn er kanskje tydeligst i områder som innvandring, rusomsorg og kriminalomsorg. Disse områdene har sterk tilknytning til det femte liberale prinsippet: "Alle er likeverdige, men ingen er like." Dette prinsippet bærer mye av vårt menneskesyn. Også noe av dette gjenspeiles i skolepolitikk, som allerede nevnt. Enda tydeligere er det på de sosiale områdene. For verdighet og respekt spiller det ingen rolle om den du møter er konge, rusmisbruker, tenåring, asylsøker, bedriftseier, lærer eller prostituert. Derimot er virkemidlene for å sette denne personen i stand til å ta grep om sitt eget liv vidt forskjellige. Disse to tankene klarer vi Venstrefolk å holde i hodet samtidig.

Avslutningsvis vil jeg nevne det tiende liberale prinsippet "Liberalismen er optimistisk og alltid underveis". Dette er min personlige favoritt og tar opp i seg det aller vesentligste. Det målbærer et positivt menneskesyn som også inkluderer den medfødte empatien. Det innebærer en erkjennelse at vi alltid lærer — kunnskap er viktig. Vi i Venstre har ikke noe idealssamfunn, men bruker de mulighetene som finnes til å skape et godt samfunn underveis, inkludert et meningsfylt liv for oss selv og våre omgivelser.

Vi i Venstre har de beste løsningene for framtiden fordi:
Vi tror på kunnskap. Vi har et positivt menneskesyn. Vi har tiltro til åpenhet og demokratiske prosesser. Her er jeg tilbake ved innledningen. Det er derfor dere — eller vi — er grunnen til at Venstre har de beste løsningene. Vi bærer disse verdiene. Ved åpenhet, i åpne demokratiske prosesser basert på kunnskap og gjensidig respekt bidrar vi til god politikk, lokalt og sentralt. Derfor er det viktig at vi samles til fylkesråd. Derfor er det viktig at vi alle bidrar med å lage gode program for fylkestingsvalget og i vår egen kommune. Godt fylkesråd

Takk for oppmerksomheten.
Geir Helge Sandsmark
Leder Østfold Venstre

Geir Helge Sandsmark

Foto: VHO

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**